Radote klaidą svetainėje?
2017-09-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas Statytojas, prieš informuodamas visuomenę apie numatomas statybas, pagal patvirtintą Projektavimo užduotį parengtus ar visuomenei svarbaus statinio Projektinius pasiūlymus (A4 formato sukomplektuotą bylą) teikia peržiūrėti Miesto plėtros departamento direktoriui - miesto vyriausiajam architektui posėdyje miesto plėtros klausimais. Priimti sprendimai įforminami protokolu.

Pritarus Projektiniams pasiūlymams, Statytojas Projektinius pasiūlymus ir informaciją apie numatomą viešą svarstymą paskelbia IS „Infostatyba“ ir teikia prašymą paslaugos vykdytojui (Projektavimo sąlygų poskyrio vyr. specialistui), apie numatomų statinių statybą informuoti visuomenę Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje, užpildydamas „Prašymų patalpinti skelbimus dėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt“ formą. Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su prašyme išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje (informacijos paskelbimui papildomai skiriamos 3 d. d.), organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės ir (ar) Vakarinės teritorijų vyr. specialistai (kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai). Prieš paskelbiant informaciją statytojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą ir laiką su Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistais pagal jų kuruojamą teritoriją. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu.

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Marius Miškinis, tel. (8-5) 211 2689
  • Ernestas Gaudutis, tel. (8-5) 211 2300

Skelbimo pranešimą galite pateikti elektroninėmis priemonėmis. Patikrinus skelbimą jis bus patalpintas www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Specialiųjų reikalavimų nustatymas
Atsakingas dalinys Projektavimo sąlygų poskyris
Paslaugos vadovas Birutė Tautavičienė tel. 211 2747 tel. mob. 8 610 23863
Paslaugos vykdytojas Marius Miškinis tel. 211 2689 tel. mob. 8 610 23676
Aprašymas interesantui SVARBU! Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, asmens duomenų neteikti !

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Projektiniai pasiūlymai:
2.1. Bendroji informacija apie projektą:
2.1.1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre;
2.1.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis;
2.1.3. projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2.1.4. statytojo (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
2.1.5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas;
2.1.6. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui galės teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
2.1.7. informacija kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas), bet ne anksčiau nei po 10 d. d. po paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje;
2.1.8. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kt. Jei projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje numatyta, aiškinamajame rašte pateikiami gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema) ir apsirūpinimo šaltiniai.
2.2. Grafinė dalis:
2.2.1. žemės sklypo plano su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Joje nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kt.;
2.2.2. pastato (-ų) aukštų planų schemos;
2.2.3. pastato (-ų) charakteringų pjūvių schemos;
2.2.4. pastato (-ų) fasadai;
2.2.5. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas).

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
6. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2013-11-20 sprendimas Nr. 1-1553 „Dėl papildomų statinio specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 40-332 „Dėl pranešimų apie projektus paskelbimo terminų ir būdų"
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška