Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014814044
Mero pavedimai
0000523923
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Finansų ir strateginio planavimo departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas (8 5) 211 2420 , el. p.
Departamento direktorius
darius.leisys@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2240
Trump. tel. 2240
1203 kab.
Departamento direktoriaus pavaduotojas
Užtikrina Savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūrą ir valdymą.
algis.zvejys@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2208
Trump. tel. 2208
1401 kab.
Vyriausioji specialistė
departamento direktoriaus padėjėja
gintare.kinduriene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2120
Trump. tel. 2120
1202 kab.
Finansų ir strateginio planavimo departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas:
I – IV 8.30 – 17.30 val.
V 8.30 – 16.15 val.
Pietūs: 12.30 – 13.15 val.

DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji Departamento uždaviniai:
8.1. valdyti Savivaldybės disponuojamus piniginius išteklius biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;
8.2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką iždo, apskaitos ir finansų valdymo, strateginio planavimo ir biudžeto bei mokesčių klausimais;
8.3. analizuoti miesto ir regiono ekonominius socialinius rodiklius, ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą. Organizuoti Savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų rengimą;
8.4. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo ir kitų sumų apskaitą;
8.5. užtikrinti Savivaldybės asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą;
8.6. užtikrinti Departamente atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
8.7. spręsti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus;
8.8. teikti gyventojams ir institucijoms informaciją, leisti informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
8.9. nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imtis priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti.


9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius apskaitos ir finansų valdymo metodologijos srityje, vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo Savivaldybės asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą ir kontrolę;
9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;
9.3. rengia Savivaldybės asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia jas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;
9.4. priima Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
9.5. vykdo asignavimų valdytojų programų finansavimą, rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, teikia informaciją apie lėšas asignavimų valdytojų bankų sąskaitose;
9.6. nustatytais terminais apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;
9.7. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;
9.8. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;
9.9. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;
9.10. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas.
9.11. įgyvendinant Savivaldybės apskaitos politiką rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
9.12. derina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais;
9.13. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, tvarkų aprašų atnaujinimą;
9.14. teikia konsultacijas departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS) klausimais;
9.15. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą/papildymą.

10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius strateginio planavimo ir biudžeto srityje, vykdo šias funkcijas:
10.1. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo;
10.2. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą;
10.3. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, rengia Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą;
10.4. organizuoja Savivaldybės paskolų skoloms grąžinti ir investicijų projektams paėmimą iš kredito įstaigų, o prireikus – jų refinansavimą;
10.5. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;
10.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;
10.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos;
10.8. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo srityse (rengiant biudžetą, planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.);
10.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, derina Savivaldybės administracijos dalinių parengtus projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo;
10.10. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus;
10.11. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, analizuoja biudžeto išlaidų panaudojimą.

11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius mokesčių srityje, vykdo šias funkcijas:
11.1. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę;
11.2. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą;
11.3. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą;
11.4. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę;
11.5. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą;
11.6. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
11.7. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
11.8. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą;
11.9. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą;
11.10. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą;
11.11. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūrų ir dydžių nustatymo.

12. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius iždo srityje, vykdo šias funkcijas:
12.1. priima mokėjimo paraiškas ir vykdo Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės investicinių projektų, Valstybės investicijų programose patvirtintų ir kitų projektų finansavimą;
12.2. rengia asignavimų valdytojų lėšų poreikio vykdomoms programoms finansuoti prognozes;
12.3. teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti;
12.4. vykdo Savivaldybės paskolų grąžinimo apskaitą ir sudaro Vilniaus miesto savivaldybės paskolų registrą;
12.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą, teikia ją tvirtinti Savivaldybės tarybai, o patvirtintą - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
12.6. rengia konsoliduotas išteklių fondų finansines ataskaitas.

13. Departamentas ir jo skyriai, vykdydami Departamento bei Skyrių nuostatuose nurodytas funkcijas, finansų kontrolės srityje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277