Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014877444
Mero pavedimai
0000526138
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Sporto skyrius

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Faksas (8 5) 211 2411, telefonas (8 5) 211 2428 , el. p.
Skyriaus vedėjas
evaldas.martinka@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2383
Trump. tel. 2383
803 kab.
Vyriausioji specialistė
alyte.jaruseviciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2624
Trump. tel.
805 kab.
Vyriausiasis specialistas
saulenis.pociunas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2758
Trump. tel. 2758
805 kab.
Specialistas
tadas.jansonas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2223
Trump. tel.
805 kab.
Specialistė
jurga.purliene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Sporto skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30-17.30 val.
Penktadieniais 8.30-16.15 val.
Pietų pertraukos laikas 12.30 - 13.15 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.Pagrindiniai Sporto skyriaus uždaviniai:
1. vykdyti kūno kultūros ir sporto politikos viešąjį administravimą;
2. įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką;
3. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto strategiją Vilniaus mieste;
4. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
5. įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
6. inicijuoti, skatinti ir koordinuoti kūno kultūros ir sporto programų rengimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje;
7. užtikrinti Savivaldybės tarybos įsteigtų, skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų neformaliojo švietimo Vilniaus sporto mokymo įstaigų veiklą ir vykdyti veiklos priežiūrą;
8. tirti ir vertinti kūno kultūros ir sporto plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
9. tirti ir vertinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto bazių būklę.

Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. nustato prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtojimo kryptis;
2. rengia ir įgyvendina miesto kūno kultūros ir sporto programas;
3. teikia paraiškas lėšoms gauti iš Europos Sąjungos ir Sanglaudos šalių struktūrinių fondų;
4. inicijuoja, Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizaciją;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis;
6. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto veiklą, vykdymą;
7. rengia ir įgyvendina Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtojimo strateginius planus;
8. rengia Vilniaus miesto sporto objektų socialinį-ekonominį vertinimą bei inicijuoja renovaciją, statybą ir valdymą koncesijos suteikimo tikslingumą ir galimos naudos visuomenės poreikiams.
9. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją Savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
10. koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą ir sporto bazių renovacijos įgyvendinimo klausimais;
11. teikia departamento direktoriui tvirtinti Sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų darbo krūvio tarifikavimo komisijos nustatytus sporto mokymo įstaigų trenerių-sporto mokytojų pedagoginius darbo krūvius;
12. teikia departamento direktoriui tvirtinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto mokymo įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, etatų sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo;
13. koordinuoja didelio meistriškumo sportininkų rengimą;
14. rūpinasi neįgaliųjų kūno kultūra ir sportu;
15. organizuoja ir koordinuoja mokinių, dirbančių žmonių ir veteranų kūno kultūrą ir sportą, sveikos gyvensenos ,,Sportas visiems“ judėjimą;
16. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui tvirtinti teisės aktus;
17. rengia Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto renginių kalendorinį planą;
18. inicijuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto renginius Vilniaus mieste;
19. tvirtina miesto sporto šakų rinktines;
20. koordinuoja iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto renginių vykdymą ir organizavimą;
21. formuoja sporto bazių ir kitų sporto statinių plėtros strategiją Savivaldybės teritorijoje ir ją įgyvendina;
22. bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su Vilniumi susigiminiavusiais miestais pagal priskirtas sritis;
23. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
24. bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įgyvendindamas kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas;
25. suderinus su departamento direktoriumi ir kuruojančiu Administracijos direktoriaus pavaduotoju nustatyta tvarka teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto organizacijų darbuotojų apdovanojimo;
26. pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką suteikia treneriams-sporto mokytojams ir sportininkams kvalifikacines kategorijas, tarpininkauja dėl licencijų suteikimo treneriams;
27. organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;
28. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
29. tvarko statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamoms institucijoms;
30. rengia metines skyriaus veiklos ataskaitas;
31. pagal savo kompetenciją nagrinėja suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymus;
32. teikia informaciją Savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriui apie skyriaus ir jam pavaldžių institucijų renginius, kitą veiklą, rengia informaciją spaudai;
33. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
34. tvarko skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus;
35. atlieka kitus Savivaldybės vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Siekiant sistemingai atnaujinti Vilniaus miesto sporto infrastruktūrą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas“ galimybių studijos parengimas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-012.

Projekto metu parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija, kurios pagrindu yra atnaujintas Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas.
Rengiant galimybių studiją buvo atlikta išsami Vilniaus mieste esančių sporto infrastruktūros objektų (sporto aikštynų, aikštelių, bazių ir kt.) situacijos analizė, įvertintas Vilniaus miesto gyventojų poreikį sporto objektams, sudarytas Vilniaus miesto sporto infrastruktūros atnaujinimo planas, atlikti finansiniai paskaičiavimai dėl lėšų poreikio Vilniaus miesto sporto infrastruktūrai atnaujinti. Atsižvelgiant į parengtą galimybių studiją ir jos pagrindu atnaujintą Savivaldybės strateginį planą bei esant finansavimui, Vilniaus mieste bus kryptingai vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas.

Studiją rengėja SĮ „Vilniaus planas“. Projekto vertė – 160.250,00 litų, iš kurių 136.212,50 Lt sudaro Europos socialinio fondo lėšos. Savivaldybė šiam projektui skyrė 24.037,50,00 Lt.Pergalė prieš ilgai vešėjusį godumą – žemė palei Nerį grįžo vilniečiams

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277