Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,
Faksas 211 2082
Skyriaus vedėja
audrone.beleckiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2238
Trump. tel. 2238
1306 kab.
Praktikantė
monika.ruzaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
1306 kab.
Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai yra:
8.1. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas;
8.2. užtikrinti Savivaldybės, asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir jų rinkinių, kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku;
8.3. vykdyti Savivaldybės biudžeto, Privatizavimo fondo ir kitų lėšų apskaitą pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas;
8.4. rengti metodinius nurodymus, teikti konsultacijas dėl buhalterinės apskaitos pagal Skyriaus kompetenciją;
8.5. organizuoti Finansų valdymo apskaitos sistemos (toliau – FVAS) naudojamų klasifikatorių priežiūrą, teikti konsultacijas darbo su FVAS klausimais pagal Skyriaus kompetenciją;

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;
9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę;
9.3. rengia Savivaldybės ir asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia juos Finansų departamento Iždo skyriui, Finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms;
9.4. peržiūri ir apdoroja Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
9.5. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą;
9.6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus;
9.7. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą;
9.8. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas;
9.9 išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus;
9.10. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą;
9.11. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas;
9.12. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas;
9.13. sudaro asignavimų valdytojų ir programų vykdytojų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir pateikia Iždo skyriui rengti Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinę ataskaitą;
9.14. vykdo Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojus ir programas apskaitą;
9.15. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;
9.16. vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų apskaitą;
9.17. rengia paraiškas lėšoms gauti ir teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
9.18. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti, Politinių kalinių ir tremtinių, jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo bei Socialinio būsto fondo plėtros programų lėšų apskaitą;
9.19. teikia ataskaitas apie panaudotas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui bei Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
9.20. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo;
9.21. derina kitų savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus tarybai sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės buhalterinės apskaitos;
9.22. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą;
9.23. teikia konsultacijas, organizuoja mokymus departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais;
9.24. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą;
9.25. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka;
9.26. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Finansų departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas;
9.27. skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277