Radote klaidą svetainėje?
2018-01-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslaugos aprašymas
Dėmesio! Naujos paslaugos - https://eleidimai.vilnius.lt
Sistema padeda greitai ir lengvai gauti leidimą įsirengti tipinę iškabą prie biuro Vilniuje ir tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą neatsitraukus nuo kompiuterio. Tereikia kompiuteriu pagal savivaldybės paruoštus tipinius pavyzdžius pasirinkti dydį ir įkelti reikalingą informaciją. Leidimas išduodamas iš karto po paslaugos užsakymo ir vietinės rinkliavos sumokėjimo patvirtinimo (laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos atveju).

Paslauga teikiama interesantams, norintiems Vilniaus mieste įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių/pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio/pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį. Prašymas bei du projekto egzemplioriai pateikiami Interesantų aptarnavimo skyriui. Dokumentai patikrinami Reklamos poskyryje ir teikiami svarstymui Išorinės reklamos komisijai (toliau – Komisija). Pareiškėjas gali dalyvauti Komisijos posėdyje, kai svarstomas jo prašymas. Apie pageidavimą dalyvauti Komisijos posėdyje pranešama sekretorei (Rūta Jakimavičienė, tel. 219 7947) ne vėliau, kaip 2 val. iki posėdžio pradžios.
Leidimas ir patvirtintas projektas grąžinamas Interesantų aptarnavimo skyriui, kur interesantas atsiima Leidimą ir 1 projekto egzempliorių.

Išorinę reklamą saugomose teritorijose leidžiama įrengti tik raštiškai suderinus jos įrengimą su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.


Duomenys apie išduotus leidimus teikiami Reklamos registre.

Kai baigiasi leidimo galiojimo terminas:
- Jeigu iki leidimo galiojimo pabaigos lieka daugiau nei 20 d.d. ir išorinė reklama nesikeičia, prie paraiškos papildomų dokumentų pridėti nebūtina.
- Jeigu iki leidimo galiojimo pabaigos lieka mažiau nei 20 d.d. arba leidimas nebegalioja, turi būti pridedami visi dokumentai, nurodyti „Aprašymas inetersantui“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos E. leidimų įrengti tipinio dydžio ir turinio iškabas išdavimas
Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas
Atsakingas dalinys Licencijavimo ir leidimų skyrius
Paslaugos vadovas Darius Paulius Vizgirda tel. 211 2523
Paslaugos vykdytojas Rūta Jakimavičienė tel. 219 7947
Prašymo forma (-os) Paraiška.docx
Paraiška.odt
Paraiška.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo laikotarpis; informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; dokumento, patvirtinančio Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; data ir numeris; kokiu būdu (tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą ir kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus.
2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
4. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas). Projektą sudaro:
4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus);
4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.
6. Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

Pastaba dėl 2 punkto:
Tuo atveju, kai keičiasi patalpų naudotojai, tačiau nesikeičia anksčiau teisėtai įrengtos iškabos dydis ir tvirtinimo vieta, butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimo dėl išorinės reklamos įrengimo galima nepateikti, nurodžius informaciją apie Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą
Papildoma informacija Projekto pavyzdys
Kalbos vartojimas
Telefonų numerių rašyba
DUK
Savininkų sutikimai
Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas
Seniūnijų žemėlapis
Paslaugos teikimo schema
Paraiškos pildymo pavyzdys juridiniam asmeniui
Paraiškos pildymo pavyzdys fiziniam asmeniui
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin. 2000, Nr. 64-1937; 2013 Nr. 57-2854).
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
5. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779.
6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimas Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“.
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-08-22 įsakymas Nr. 30-1859 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“.
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 30-52 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“
11. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266).
12. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 (Žin., 2005, Nr. 130-4700).
13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-20 įsakymas Nr. 30-3727 „Dėl administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymo Nr. 30-1919 „Dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą" pakeitimo"
14. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. 1-2065 „Dėl Tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo"
15. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymas Nr. 30-1919 „Dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas 188710061
Bankai
Sąskaitos numerisBanko pavadinimas
LT37 4010 0510 0360 9876Luminor Bank AB
LT78 7044 0600 0807 1616 AB SEB bankas
LT15 2140 0300 0367 9654Luminor Bank AB
Paslaugos kaina Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:
- ant Savivaldybės objektų – 106 EUR;
- ne ant Savivaldybės objektų: nuo 2011 m. liepos 1 d. – 106 EUR.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:
- kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 EUR;
- kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 EUR už visą iškabą;
- kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 EUR ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 EUR.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:
- ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53 EUR;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29 EUR už visą reklaminį kainų stovą;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 EUR ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10 EUR.
Informacija
DUK

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška