Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014877444
Mero pavedimai
0000526138
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Investicinių projektų valdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2265
Skyriaus vedėja
Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
lina.melianiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2807
Trump. tel. 2807
1507 kab.
Patarėjas
zygimantas.rackys@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7917
Trump. tel. 4917
1506 kab.
Vyriausioji specialistė
loreta.buividaviciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2590
Trump. tel. 2590
1506 kab.
Vyriausiasis specialistas
saulius.greicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2346
Trump. tel. 2346
1307 kab.
Vyriausioji specialistė
regina.katkeviciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2738
Trump. tel.
1506 kab.
Vyriausioji specialistė
ada.krivciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2232
Trump. tel. 2232
1307 kab.
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
silva.latveniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Investicinių projektų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs 12:00 - 12:45 val.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
1. vykdyti bendrą Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, valdymą;
2. analizuoti Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo Europos Sąjungos lėšomis galimybes bei koordinuoti struktūrinių padalinių veiksmus siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos parama;
3. koordinuoti projektų Europos Sąjungos fondų paramai gauti planavimo ir rengimo procesą Savivaldybėje;
4. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių projektų Europos Sąjungos paramai gauti vykdymą, užtikrinant tinkamą Europos Sąjungos paramos panaudojimą ir administravimą;
5. dalyvauti formuojant Vilniaus miesto investicijų politiką;
6. skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste;
7. rengti strateginius investicinius projektus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. atlieka Europos Sąjungos finansavimo galimybių paiešką ir teikia informaciją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
2. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių bei įstaigų ir įmonių planuojamus projektus, projektinius pasiūlymus ir teikia išvadas dėl jų atitikties reikalavimams finansavimui iš Europos Sąjungos fondų gauti;
3. pagal kompetenciją atlieka planuojamų rengti projektų Europos Sąjungos fondų paramai gauti ekonominį ir finansinį vertinimą;
4. rengia projektų, kurių pareiškėja yra Savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus;
5. sudaro ir teikia derinti nacionalinių ir regionų projektų sąrašus, nustatyta tvarka juos tikslina;
6. nustatyta tvarka suderintus planuojamų projektų sąrašus teikia Regiono plėtros tarybai arba atsakingoms ministerijoms. Pagal poreikį sąrašus teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;
8. dalyvauja Europos Sąjungos fondų paramos gavimo darbo grupių veikloje ir įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe;
9. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas ir įmones Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
10. analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas Departamento direktoriui;
11. organizuoja projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;
12. derina su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;
13. pagal kompetenciją administruoja Savivaldybės administracijos vykdomus Europos Sąjungos fondų paramos projektus, rengia veiklos bei ataskaitinius dokumentus;
14. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos vykdomų Europos Sąjungos fondų paramos projektų mokėjimo prašymus ir kitus finansinius dokumentus;
15. pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją;
16. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie Savivaldybei priskirtų prioritetų ir priemonių, kuriuos vykdyti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įgyvendinimą;
17. pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu;
18. rengia informacinę, metodinę medžiagą Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengėjams ir vykdytojams, pagal poreikį organizuoja seminarus aktualiais Europos Sąjungos paramos klausimais;
19. nuolat bendradarbiauja su Europos Sąjungos fondų paramą administruojančiomis institucijomis ir teikia joms informaciją bei pasiūlymus paramos valdymo klausimais;
20. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis;
21. dalyvauja sudarant Savivaldybės strateginius ir veiklos planus, teikia siūlymus dėl viešųjų investicijų, verslo plėtros bei viešosios ir privačios partnerystės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų;
22. įstatymuose numatytais būdais sudaro palankias sąlygas privačioms investicijoms į Vilniaus miestą: siūlo Tarybai taikyti mokesčių lengvatas investuotojams, suteikti Savivaldybės garantijas, nustatyti specialias investavimo ir verslo sąlygas;
23. skatina projektų įgyvendinimą viešosios ir privačios partnerystės būdu;
24. bendradarbiauja su vietos ir užsienio institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis;
25. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybės;
26. inicijuoja, rengia ir pristato investicijų projektus, prireikus samdo konsultantus, organizuoja ir skelbia konkursus privačioms investicijoms pritraukti;
27. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus, pareiškimus bei skundus;
28. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Departamento direktoriaus įsakymų projektus;
29. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
30. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;
31. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
32. dalyvauja vertinant viešųjų pirkimų ir investicijų konkursams pateiktus pasiūlymus, konsultuoja kitus Administracijos padalinius, įstaigas, prireikus pagal savo kompetenciją rengia rekomendacijas ir metodikas;
33. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.
Investicijų projektai »2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »Pergalė prieš ilgai vešėjusį godumą – žemė palei Nerį grįžo vilniečiams

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277