Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Iždo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,
Faksas 211 2352
Skyriaus vedėja
zivile.urboniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7933
Trump. tel. 4933
1207 kab.
Iždo skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai:
8.1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;
8.2. kaupti savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą;
8.3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas;
8.4. vykdyti Savivaldybės biudžetą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais biudžeto vykdymo atskaitomybę;
8.5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais atskaitomybę;
8.6. teikti biudžeto išlaidų finansavimo suvestines, Investicijų programos vykdymo suvestines rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, organizuojant jo vykdymą.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę ir kontrolę, tikrina asignavimų valdytojų biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;
9.2. priima asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir nagrinėja jų atitikimą norminiams teisės aktams;
9.3. rengia būtiniausių biudžeto išlaidų mokėjimų poreikio planus;
9.4. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą;
9.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikia ją tvirtint Savivaldybės tarybai;
9.6. rengia Iždo fondo finansines ataskaitas;
9.7. vykdo Savivaldybės vykdomų investicinių projektų finansavimą;
9.8. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti;
9.9. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą;
9.10. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti apskaitą;
9.11. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis;
9.12. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose;
9.13. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
9.14. rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą.
9.15. esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus.
9.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti;
9.17. atlieka kitas funkcijas, numatytas departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse;
9.18. atlieka kitus Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277