Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014814044
Mero pavedimai
0000523923
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2352 , el. p.
Skyriaus vedėjas
almantas.simonis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7957
Trump. tel. 4957
1205 kab.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2279
Trump. tel. 2279
1201 kab.
Vyriausioji specialistė
liucija.aleksandrovič@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2370
Trump. tel. 2370
1210 kab.
Vyriausioji specialistė
galina.demidoviene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2221
Trump. tel. 2221
1210 kab.
Vyriausioji specialistė
aleksandra.guziene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2061
Trump. tel. 2061
1209 kab.
Vyriausiasis specialistas
valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2268
Trump. tel. 2268
1302 kab.
Vyriausioji specialistė
jolanta.narusiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2277
Trump. tel. 2277
1211 kab.
Vyriausioji specialistė
giedre.preiksiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2278
Trump. tel. 2278
1210 kab.
Vyriausiasis specialistas
Vytautas.Rasimavicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2225
Trump. tel. 2225
1209 kab.
Vyriausioji specialistė
violeta.seliuchovien@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2276
Trump. tel. 2276
1205 kab.
Vyriausioji specialistė
margarita.tonkaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2774
Trump. tel. 2774
1209 kab.
Vyriausioji specialistė
banga.valickiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2186
Trump. tel. 2186
1209 kab.
Vyriausioji specialistė
ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2275
Trump. tel. 2275
1205 kab.
Specialistas
marius.kurlavicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2321
Trump. tel. 2321
1201 kab.
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
skirma.serbentiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.


Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai;
8.2. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą;
8.3. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo peržiūrą;
8.4. rengti apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą;
8.5. koordinuoti metinių veiklos planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose;
8.6. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš kredito įstaigų ir skolinių įsipareigojimų klausimus;
8.7. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę;
8.8. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų (valstybės ar Savivaldybės lėšomis finansuojamų) investicijų srityje koordinuoti Savivaldybės ir valstybės investicijų programas ir tvarkyti apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS);
8.9. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą;
8.10. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;
8.11. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengti Savivaldybės biudžeto projektą;
8.12. teikti pasiūlymus departamentui, Administracijos direktoriui, Tarybai dėl:
8.12.1. papildomų lėšų skyrimo;
8.12.2. Savivaldybės biudžeto;
8.12.3. kitų klausimų, susijusių su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. rengia apibendrintą Vilniaus miesto Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą;
9.2. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą ir derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu;
9.3. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo;
9.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę;
9.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo;
9.6. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus;
9.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos;
9.8. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.9. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose;
9.11. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, priima interesantus;
9.12. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.13. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje (rengiant planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.);
9.14. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą;
9.15. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą;
9.16. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
9.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo;
9.18. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo;
9.19. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus;
9.20. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą;
9.21. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą;
9.22. nagrinėja iš asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo;
9.23. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą;
9.24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
9.25. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje;
9.26. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas;


Programos sąmatos formos


1. xls  20 _  m.  Programos sąmata;

2. xls 1 priedas „Asignavimai skoloms, susidariusioms 20_-01-01 už prekes, paslaugas ir atliktus darbus, apmokėti“;

3. xls  2 priedas „Papildomi duomenys apie darbo užmokestį“;

4. xls  Išlaidos prekėms ir paslaugoms;

5. xls  Išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;

6. xls  Išlaidos valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčio;

7. xls  Išlaidos darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal įstatymą, darbo užmokesčiui;

8. xls  Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodikliai.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277