Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Licencijavimo ir leidimų skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2244 , el. p.
Skyriaus vedėjas
gintaras.karanda@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2298
Mob. 8 612 99073
Trump. tel. 2298
1107 kab.
Licencijavimo ir leidimų skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.Darbo laikas: 8.30 - 17.30 val.
penktadieniais: 8.30 - 16.15 val.
pietų pertrauka: 12.30 - 13.15 val.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimo, vietinės rinkliavos nustatymo. Inicijuoti smulkiojo verslo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo projektus, dalyvauti įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;
8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką, nustatytas procedūras, tvarkas mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai dėl šios politikos formavimo;
8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką reklamos srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, vykdyti reklamos leidimų išdavimą.

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:
9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas:
9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo klausimais;
9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis, susijusiuose su verslo skatinimu, gyventojų užimtumu, prekyba, paslaugų teikimu;
9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;
9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;
9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo skatinimo, gyventojų užimtumo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo;
9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus;
9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje;
9.1.8. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
9.1.8.1. dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengia Viešųjų darbų programą, koordinuoja jos įgyvendinimą;
9.1.8.2. kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui;
9.1.9. vykdo Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
9.2. įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais;
9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;
9.2.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
9.2.5. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo;
9.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Esant reikalui atlieka įmonių, norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;
9.2.7. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui bei teikia E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriui skelbti šią informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje;
9.2.8. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;
9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu;
9.2.10. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;
9.2.11. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių;
9.2.12. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektus dėl licencijos neišdavimo.
9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas:
9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje;
9.3.2. vykdo leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą;
9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;
9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;
9.3.5. organizuoja Išorinės reklamos komisijos posėdžius;
9.3.6. nagrinėja prašymus ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo;
9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;
9.3.8. rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;
9.3.9. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms;
9.3.10. priima ir konsultuoja asmenis su Reklamos poskyrio veikla susijusiais klausimais.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277