Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Specialiųjų reikalavimų nustatymas

Paslaugos aprašymas Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) modifikavimo darbus, kurių metu buvo kompiuterizuotas specialiųjų reikalavimų išdavimo procesas pagal 2017-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Todėl nuo 2017-05-22 bus nagrinėjami tik per IS „Infostatyba“ pateikti prašymai Specialiesiems reikalavimams gauti.
Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami dokumentai ir nagrinėjimo tvarka nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje.
Pastaba: teikiant prašymą vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo Specialiesiems reikalavimams gauti, būtina nurodyti pastato bendrąjį plotą: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu, kai minėtų pastatų bendras plotas didesnis kaip 200 m², būtina atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą.

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas
Atsakingas dalinys Statybos dokumentų skyrius
Paslaugos vadovas Angelija Petrauskienė tel. 211 2532
Paslaugos vykdytojas Birutė Tautavičienė tel. 211 2747 tel. mob. 8 610 23863
Aprašymas interesantui Statytojas pateikia:
1. Prašymą ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę), pagal 1 priede nustatytą formą;
2. Projektinius pasiūlymus, kurie turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu ir jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
4. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir išduotų apsaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
5. Papildomus dokumentus:
5.1. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie žemės sklypą;
5.2. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie statinių registraciją;
5.3. nekilnojamojo turto kadastro matavimo bylą (visais atvejais, kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai);
5.4. žemės sklypo ribų planą;
5.5. žemės sklypo bei statinių bendraturčių rašytinius sutikimus;
5.6. STR 1.05.05:2004 2 priedo (duomenys apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus gamtos išteklius) atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos;
5.7. įgaliojimą (kai dokumentus pateikia statytojo įgaliotas asmuo);
5.8. sutikimą, kad specialieji architektūros reikalavimai ir statybą leidžiantis dokumentas būtų išduodamas vieno statytojo vardu (kai reikia).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
3. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2011-01-13 patvirtintas įsakymas Nr. A15-79-(2.1.19-MP) „Dėl pastatų fasadų vientisų sprendimų reikalavimų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto atvejais atvejais tvarkos nustatymo";
6. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2016-06-17 įsakymas Nr. A15-1221/16(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų išduodant statybą leidžiančius dokumentus, specialiuosius saugomų teritorijų reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus „Natura 2000“, valstybės ir savivaldybės saugomose teritorijose Vilniuje“

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška