Radote klaidą svetainėje?
2016-02-07
Paieška
Lietuviškai English
France Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems
Statistika
Aptarnauta interesantų
0002193006
Mero pavedimai
0000077824
Suteikta e. paslaugų
0000000000

E. demokratija. Kokia jūsų nuomone?

Dovana Vilniui

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

 

 

Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Socialinė apsauga »


Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2007 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. 30-2037
(Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. lapkričio 17 d.
įsakymo Nr. 30-1645
redakcija)
 

SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO
IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas yra apibrėžti socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatančius subjektus, reglamentuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo, sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo ir asmenų siuntimo į socialinių paslaugų įstaigas procedūrą, socialinių paslaugų sustabdymą ir nutraukimą, informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, saugojimą.
2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto gyventojams, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui. Savivaldybės tarybos įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose socialines paslaugas gali gauti tik tie asmenys, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis, priimtas sprendimas skirti socialines paslaugas ir, jeigu yra būtinas, išduotas siuntimas į socialinių paslaugų įstaigą.
3. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A1-200. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai užpildo šiais Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtintas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas. Socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas patikrina ir patvirtina socialinių paslaugų įstaigų vadovų įgalioti darbuotojai.
4. Šiame apraše vartojama sąvoka – vieniši senyvo amžiaus asmenys – sukakę senatvės pensijos amžių asmenys, neturintys sutuoktinio ir vaikų, kurie galėtų jais pasirūpinti;.
5. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše ir Socialinių paslaugų kataloge apibrėžtas sąvokas.
6. Besikreipiantys dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenys turi užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183.
7. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti suaugusieji šeimos nariai, rūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo ar jo globėjas negali to padaryti pats.
8. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau – Departamentas) Socialinės paramos skyriaus siuntimu jau gaunančių apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar socialinės globos paslaugas įstaigoje asmenų socialinių paslaugų poreikį, pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, nustato socialinių paslaugų įstaigų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai ir išvadas pateikia įstaigos vadovui. Jeigu yra siūloma asmeniui keisti socialinių paslaugų rūšį arba nutraukti paskirtų paslaugų teikimą, įstaigos vadovas išvadas pateikia Departamento Socialinės paramos skyriui.
9. Asmens su negalia ir senyvo amžiaus asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, prašymą-paraišką (su priedais) dėl socialinės priežiūros įstaigoje ar socialinės globos paslaugų, socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a) ir papildomą informaciją apie asmens socialinį savarankiškumą įstaiga perduoda Savivaldybės biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto socialinės paramos centrui (toliau – Socialinės paramos centras). Socialinės rizikos asmenų prašymai-paraiškos dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų bei socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos perduodamos Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Vilniaus miesto nakvynės namams (toliau – Nakvynės namai) arba Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionui (toliau – Motinos ir vaiko pensionas). Minėti dokumentai Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigoms perduodami likus 30 dienų iki asmens išleidimo.
10. Vadovaujantis šiuo aprašu socialinės paslaugos skiriamos tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto savivaldybėje. Socialinių paslaugų skyrimo sprendimai, užpildžius formą SP-9, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, registruojami įstaigos, kurios darbuotojas pasirašo sprendimą, nustatyta tvarka.
11. Socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį pasirašo paslaugas gaunantis asmuo (arba / ir už paslaugas mokantis asmuo) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Kai socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė nėra Savivaldybė, Socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį pasirašo ir įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

II. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

12. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinės priežiūros paslaugos yra:
12.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
12.2. laikinas apnakvindinimas;
12.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
12.4. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
12.5. pagalba į namus.
13. Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo su prašymu-paraiška kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
13.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
13.2. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
13.3. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a).
14. Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinami vieniši senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.
15. Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti negalią turintys asmenys, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.
16. Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nustato asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį, užpildydami asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.
17. Socialinės paramos centras, nustatęs asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį, Socialinės paramos skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą su išvadomis, šio aprašo 13 punkte išvardytus asmens dokumentus ir papildomai pateikia:
17.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
17.2. pažymą apie asmens trijų paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose pajamas;
17.3. Apsilankymo asmens namuose aprašymą, kurio formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius;
17.4. asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą;
17.5. pažymą apie asmens turimą jam nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį būstą.
18. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę bei socialinę situaciją, per 14 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Departamento socialinės paramos skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas.
19. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo pasirašyto sprendimo skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas kopiją Departamento socialinės paramos skyrius asmeniui išsiunčia arba įteikia per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.
20. Socialinės globos skyrimo komisijai nusprendus neskirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų, Departamento socialinės paramos skyrius asmenį apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio. Asmens prašymas-paraiška ir kiti dokumentai saugomi Departamento socialinės paramos skyriuje.
21. Sprendimas dėl asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei šio aprašo 12 ir 16.1–16.4 punktuose išvardyti dokumentai segami į asmens bylą.
22. Jei savarankiško gyvenimo namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos datą).
23. Atsiradus laisvai vietai savarankiško gyvenimo namuose, Socialinės globos skyrimo komisijos protokoliniu sprendimu asmeniui yra išduodamas Departamento socialinės paramos skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose (toliau – siuntimas). Departamento socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos jį išsiunčia asmeniui. Siuntimas galioja 1 mėnesį. Siuntimo galiojimo laikas gali būti pratęstas ir apsigyvenimas savarankiško gyvenimo namuose gali būti atidėtas tik dėl asmens ligos.
24. Departamento socialinės paramos skyriaus specialistas, atsakingas už finansinių galimybių vertinimą, per 3 darbo dienas atlieka asmens, kuriam išduotas siuntimas, einamojo mėnesio finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą.
25. Socialinės paramos centras organizuoja vienišo asmens apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose.
26. Siuntimo kopiją, einamojo mėnesio asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą ir asmens bylą Departamento socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda savarankiško gyvenimo namams.
27. Įvertinusi asmens ekstremalią situaciją, kai nesuteikus apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų kyla didelis pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, Socialinės globos skyrimo komisija gali priimti sprendimą asmenį apgyvendinti savarankiško gyvenimo namuose skubos tvarka.
28. Poreikis laikino apnakvindinimo paslaugai Vilniaus mieste nėra nustatomas ir sprendimas skirti paslaugas nėra priimamas. Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunantys asmenys registruojami pagal socialinių paslaugų įstaigos nustatytą klientų registravimo tvarką.
29. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų poreikį socialinės rizikos šeimoms, užpildę socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas, nustato ir jas skiria Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai.
30. Pagalbos į namus paslaugų poreikis nustatomas, jos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

III. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR SKYRIMAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS

31. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
32. Dėl dienos socialinės globos, ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos suaugę neįgalieji bei senyvo amžiaus asmenys su prašymu-paraiška kreipiasi į Socialinės paramos centrą, nurodo, kokioje globos įstaigoje pageidauja gauti socialines paslaugas, ir pateikia šiuos dokumentus:
32.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
32.2. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
32.3. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a). Kai yra prašoma skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, medicinos dokumentų išraše yra būtina gydytojų konsultacinės komisijos išvada dėl globos namų tipo;
32.4. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos (SPS-1) arba specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SPP-2) kopiją, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
32.5. pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu prašoma skirti dienos socialinę globą ir šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.
33. Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai per 30 kalendorinių dienų nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydami socialinės globos poreikio vertinimo formą.
34. Socialinės paramos centras, nustatęs asmens socialinės globos poreikį, Departamento socialinės paramos skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinės globos poreikio vertinimo formą su išvadomis, šios tvarkos 32 punkte išvardytus asmens dokumentus bei papildomai pateikia:
34.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
34.2. pažymą apie asmens trijų paskutiniųjų iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas;
34.3. asmens finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą;
34.4. Apsilankymo asmens namuose aprašymą;
34.5. pažymą apie asmens nuosavybės teise turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų turėtą turtą, jeigu yra teikiama išvada skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas.
35. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę bei socialinę situaciją, per 30 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Departamento socialinės paramos skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas.
36. Socialinės globos finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui neskiriamas tiems asmenims, kurie pasirašę išlaikymo iki gyvos galvos sutartis.
37. Dienos socialinės globos paslaugos konkrečioje institucijoje skiriamos atsižvelgiant į įstaigos veiklos ir darbo metodų atitikimą asmens socialinės globos poreikiams ir jos įsikūrimo vietą.
38. Socialinės globos skyrimo komisijai nusprendus neskirti socialinių paslaugų, Departamento socialinės paramos skyrius asmenį apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio. Asmens prašymas-paraiška ir kiti dokumentai saugomi Departamento socialinės paramos skyriuje.
39. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Departamento socialinės paramos skyrius sprendimo kopiją, pasirašytą asmens, jo globėjo arba jį atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą, per 3 darbo dienas išsiunčia Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Per 5 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama ir asmeniui.
40. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo bei 32 ir 34.1 – 34.4 punktuose išvardyti dokumentai segami į asmens bylą. Asmens byla saugoma Departamento socialinės paramos skyriaus elektroninėje duomenų bazėje, socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartis bei 34.5 punkte nurodyta pažyma saugomi Departamento socialinės paramos skyriuje.
41. Socialinės globos komisijai priėmus sprendimą skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, asmeniui išduodamas siuntimas į pasirinktus socialinės globos namus, išskyrus tuos, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
42. Kai asmuo prašo nevertinti jo finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas, sutinka mokėti pilną socialinių paslaugų kainą ir jam nėra reikalingas siuntimas, sprendimas dėl socialinės globos skyrimo bei 32, 34.1 ir 34.4 punktuose išvardyti dokumentai asmeniui išsiunčiami per 5 darbo dienas. Asmens bylos dokumentų kopijos saugomos Departamento socialinės paramos skyriuje.
43. Jeigu yra galimybė asmeniui pradėti teikti dienos ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas nedelsiant po sprendimo skirti socialinę globą priėmimo, Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą asmeniui išduoti siuntimą lankyti dienos socialinės globos įstaigą ar apsigyventi socialinės globos namuose (išskyrus tuos, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
44. Jei socialinės globos įstaigose ir dienos centruose laikinai nėra galimybės teikti dienos ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos datą).
45. Socialinės globos įstaigose (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ar dienos centruose atsiradus galimybei ir turint lėšų finansuoti socialinės globos paslaugas, Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą išduoti asmeniui siuntimą.
46. Departamento socialinės paramos skyrius nedelsiant informuoja asmenį apie sprendimą išduoti siuntimą lankyti dienos globos centrą ar apsigyventi socialinės globos namuose. Siuntimas lankyti dienos centrą asmeniui išsiunčiamas arba įteikiamas per 3 darbo dienas nuo pasirašymo dienos.
47. Departamento socialinės paramos skyriaus specialistas atlieka einamojo mėnesio finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą, parengia siunčiamo asmens (ir/arba mokėsiančio už paslaugas asmens) socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį, jeigu siunčiama į įstaigą, kurios savininkė nėra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
48. Siunčiamam į globos namus asmeniui (ir/arba mokėsiančiam už paslaugas asmeniui) pasirašius 47 punkte minimą sutartį, Departamento socialinės paramos skyrius išduoda 1 mėnesį galiojantį siuntimą apsigyventi socialinės globos namuose. Departamento socialinės paramos skyrius siuntimą asmeniui išsiunčia arba įteikia per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos.
49. Siuntimo kopiją ir asmens bylą Socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda dienos socialinės globos ar ilgalaikės socialinės globos įstaigai.
50. Socialinės paramos centras organizuoja vienišo asmens apgyvendinimą socialinės globos namuose.
51. Ne Vilniaus miesto gyventojai, pateikę savo gyvenamosios vietos savivaldybės sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo, gali Departamento socialinės paramos skyriaus prašyti išduoti siuntimą į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos įsteigtas socialinės globos įstaigas. Socialinės globos skyrimo komisija gali priimti sprendimą išduoti siuntimą tik esant įstaigose laisvų vietų. Į laukiančiųjų eiles kitų Savivaldybių gyventojai nėra įrašomi. Ne Vilniaus miesto gyventojai moka pilną socialinės globos paslaugos kainą (kartu su gyvenamosios vietos savivaldybės mokama dalimi). Departamento socialinės paramos skyrius siuntimą išduoda tik pasirašius asmens, gyvenamosios vietos savivaldybės ir socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos sutartį.
52. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje įstaigoje ir jis yra įrašytas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Socialinės globos skyrimo komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal pirmojo sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą.
53. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos, jau gyvena socialinės globos namuose ir prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Socialinės globos skyrimo komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugas naujoje socialinės globos įstaigoje datą.
54. Asmuo (jo suaugusieji šeimos nariai, suaugę vaikai, giminaičiai ar kiti suinteresuoti asmenys), kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos, raštu nurodydamas svarbias priežastis, gali prašyti Departamento socialinės paramos skyriaus laikinai atidėti siuntimą į socialinės globos įstaigą. Sprendimą atidėti siuntimą protokoliniu nutarimu priima Socialinės globos skyrimo komisija.
55. Įvertinusi asmens ekstremalią situaciją, kai, nesuteikus socialinės globos paslaugų, kyla didelis pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, Socialinės globos skyrimo komisija gali priimti sprendimą asmeniui išduoti siuntimą skubos tvarka.

IV. ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ, TEIKIANČIŲ ILGALAIKĘ (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ, PASIRINKIMAS

56. Socialinės globos įstaigos, siūlydamos Departamento socialinės paramos skyriui Vilniaus miesto gyventojams teikti globos paslaugas, nurodo numatomą Vilniaus miesto gyventojams skirtų globos vietų skaičių ir socialinės globos kainą (1 mėnesio arba 1 paros). Kol socialinės globos namams nėra suteikiamos licencijos, įstaigos pateikia: nuostatus, higienos pasą, įstaigos registracijos pažymėjimą. Įsigaliojus socialinės globos įstaigų licencijavimui, pateikiama institucinės socialinės globos licencija.
57. Su įstaigomis, turinčiomis teisę teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas ir atitinkančiomis reikalavimų stacionarioms socialinėms globos įstaigoms kriterijus, sudaroma Departamento ir įstaigos socialinės globos išlaidų kompensavimo sutartis.
58. Departamento socialinės paramos skyrius kasmet viešai Savivaldybės tinklalapyje skelbia socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams teikiančių įstaigų sąrašą, nurodydamas šių įstaigų rekvizitus, tipą, teikiamas socialines paslaugas, vietų skaičių, gyvenimo sąlygų apibūdinimą, socialinės globos įkainį, Vilniaus miesto gyventojų eilių sudarymo tvarką.
59. Socialinės globos įstaigą iš Departamento socialinės paramos skyriaus sudaryto sąrašo asmuo pasirenka pats, pasirinkimą nurodydamas atskiru prašymu. Pasirinktos įstaigos tipas turi atitikti išrašo iš medicininių dokumentų (F27/a) Gydytojų konsultacinės komisijos išvadą.
60. Jei asmens už paslaugas mokama dalis sudaro mažiau nei 1/2 socialinės globos kainos, globos įstaigą parinkti gali Socialinės globos skyrimo komisija, vadovaudamasi ekonomiškumo principu.

V. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR SKYRIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIMS

61. Socialinės rizikos asmenims teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais.
62. Motinos ir vaiko pensionui prašymą-paraišką dėl trumpalaikės socialinės globos pateikia smurtą patiriančios moterys, prekybos žmonėmis aukos, moterys dėl stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir kt.) laikinai negalinčios gyventi savo gyvenamajame būste, merginos, kurioms iki pilnametystės buvo steigta laikinoji (nuolatinė) globa ir dabartiniu metu neturinčios gyvenamojo būsto.
63. Nakvynės namams prašymą-paraišką dėl trumpalaikės socialinės globos pateikia neturintys nuosavybės teise gyvenamojo būsto arba įpareigoti laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos smurtaujantys artimoje aplinkoje asmenys.
64. Aprašo 62 ir 63 punktuose nurodyti asmenys pateikia šiuos dokumentus:
64.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
64.2. nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus arba asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, jeigu dėl trumpalaikės socialinės globos besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų.
65. Motinos ir vaiko pensione bei Nakvynės namuose gavus asmens prašymą-paraišką teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, įstaigų direktorių paskirti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip iki artimiausio Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dienos nustato asmens trumpalaikės socialinės globos poreikį užpildydami Asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.
66. Motinos ir vaiko pensiono bei Nakvynės namų socialiniai darbuotojai Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisijoms perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą su išvadomis ir 64 punkte išvardytus asmens dokumentus.
67. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas bei asmens pateiktą socialinę situaciją, Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisija sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima posėdžio dieną. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas socialinių paslaugų įstaigos vadovas.
68. Sprendimo kopija įteikiama asmeniui ir, jam pateikus medicininės dokumentacijos pažymas, patvirtinančias, kad jis gali gyventi socialinės globos įstaigoje, bei pažymą apie asmens trijų paskutinių mėnesių pajamas, trumpalaikės socialinės globos paslaugos pradedamos teikti.
69. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje (tik tuo atveju, kai asmens dokumentuose nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą), pažyma apie asmens mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas dydį (pateikia įstaigos vadovo paskirtas socialinis darbuotojas), 64 punkte nurodyti dokumentai, mokėjimo už socialines paslaugas sutartis bei kiti asmens įstaigai pateikti dokumentai segami į asmens bylą.
70. Asmens byla perduodama tai socialinės globos įstaigai, kurioje asmeniui bus teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos.
71. Asmuo, socialinių paslaugų įstaigos vadovo įgaliotas atstovas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas atstovas pasirašo socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartį, jeigu trumpalaikės socialinės globos paslaugos bus teikiamos įstaigoje, kurios savininkė nėra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
72. Pasibaigus sprendime nurodytam trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo terminui, asmuo, turėdamas poreikį socialinėms paslaugoms, pateikia naują prašymą-paraišką tai globos įstaigai, kurioje jis gauna paslaugas. Įstaigos vadovo įgalioti socialiniai darbuotojai atlieka asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir aprašo asmens socialinių problemų sprendimo eigą per toje įstaigoje gyventą laiką. Ši informacija teikiama Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima naują sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

VI. BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

73. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, higienos ir priežiūros, transporto paslaugų organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei sociokultūrinių paslaugų) tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
74. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei sociokultūrinės paslaugos visose iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamose socialinių paslaugų įstaigose teikiamos nemokamai, dėl šių socialinių paslaugų gavimo asmenys nerašo prašymo ir socialinių paslaugų poreikio vertinimas neatliekamas.
75. Higienos ir priežiūros paslauga gali būti skiriama asmenims, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos būstas yra be patogumų ir asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių tenkinimą. Asmenims, paleistiems iš įkalinimo įstaigos, higienos ir priežiūros paslauga gali būti skiriama 2 mėnesius (asmuo dėl paslaugos skyrimo privalo kreiptis 2 mėnesių laikotarpiu nuo išėjimo iš įkalinimo įstaigos).
76. Maitinimo paslauga gali būti skiriama asmenims, kurie neturi sąlygų ar dėl nepakankamo savarankiškumo nepajėgia pasigaminti maisto namuose (maitintis namuose), arba asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos. Asmenims, paleistiems iš įkalinimo įstaigos, maitinimo paslauga gali būti skiriama 2 mėnesius po įkalinimo (asmuo dėl paslaugos skyrimo privalo kreiptis 2 mėnesių laikotarpiu nuo išėjimo iš įkalinimo įstaigos).
77. Motyvuotą prašymą dėl higienos ir priežiūros paslaugų ir (ar) maitinimo paslaugų skyrimo Vilniaus miesto gyventojai bei asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje ir kreipimosi metu gyvenantys Vilniaus mieste, pateikia Socialinės paramos centrui, o asmenys, gyvenantys Nakvynės namuose, prašymą pateikia šiai įstaigai.
78. Jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Vilniaus mieste, dėl paslaugų skyrimo asmuo kreipiasi pagal faktinę gyvenamąją vietą, kuri patvirtinama seniūnijos gyventojus aptarnaujančiam Socialinės paramos centro socialiniam darbuotojui tikrinant gyvenimo sąlygas ir surašant buities tyrimo aktą.
79. Kreipdamasis dėl higienos ir priežiūros paslaugų ir (ar) maitinimo paslaugų skyrimo asmuo kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
79.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
79.2. pažymą apie šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;
79.3. pažymą apie registraciją valstybinėje teritorinėje darbo biržoje (toliau – Darbo birža), jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbantis asmuo (tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
79.4. senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jei šeimoje yra pensininkų ir/arba asmenų, turinčių negalią;
79.5. ištuokos, mirties liudijimus priklausomai nuo susidariusių aplinkybių (tik tuo atveju, jeigu duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
79.6. pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų amžiaus vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko – pažymą iš Darbo biržos arba darbovietės;
79.7. pažymą apie priteistas ar mokamas/nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių;
79.8. pažymą iš įkalinimo įstaigos, jeigu kreipiasi asmuo, paleistas iš įkalinimo įstaigos.
80. Paslaugos gali būti skiriamos 75 ir 76 punktuose nurodytiems asmenims, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių.
81. Į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas įskaitomos visų šeimos narių (vieno gyvenančio asmens) faktiškai gautos pajamos.
82. Į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas neįskaitoma:
82.1. vaiko išlaikymui skirtos išmokos;
82.2. vienkartinės išmokos (vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka įsikurti, laidojimo pašalpa, vienkartinė pašalpa, mokama gaisro, stichinės nelaimės, ligos ir kitais atvejais, kietojo ir kitokio kuro įsigijimo ir kitos kompensacijos).
83. Socialinės paramos centro socialinis darbuotojas per 5 darbo dienas nuo asmens raštiško prašymo ir visų reikiamų dokumentų priėmimo dienos privalo asmens namuose sudaryti buities tyrimo aktą, kuriame rekomenduoja skirti ar neskirti prašomą paramą. Buities tyrimo aktas nesudaromas, kuomet kreipiasi asmuo, neturintis gyvenamosios vietos. Naujas buities tyrimo aktas nesudaromas asmeniui kartotinai kreipiantis dėl higienos ir priežiūros ir (ar) maitinimo paslaugų teikimo, jei per laikotarpį nuo paskutinio asmens kreipimosi nesikeitė jo pajamos, užimtumas ir kt.
84. Įvertinę asmens prašymo, asmens pateiktų dokumentų (nurodytų 79 punkte) atitikimą šiame skyriuje išdėstytoms nuostatoms ir buities tyrimo akte užrašytus socialinio darbuotojo siūlymus, sprendimą dėl higienos ir priežiūros ir (ar) maitinimo paslaugų teikimo Vilniaus m. gyventojams priima ir talonus išduoda Socialinės paramos centro darbuotojai, asmenims, gyvenantiems Nakvynės namuose – Nakvynės namų darbuotojai.
85. Asmeniui, neatitinkančiam šiame skyriuje numatytų sąlygų ar nepateikusiam visų reikalingų dokumentų, Socialinės paramos centro darbuotojai gali skirti higienos ir priežiūros ir (ar) maitinimo paslaugą išimties tvarka, jeigu lieka talonų, skyrus šias paslaugas bendra tvarka.
86. Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis visuomeniniu, individualiu transportu bei kurių vaikai arba šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.
87. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pirmą kartą norintis gauti transporto paslaugą, prieš penkias darbo dienas turi kreiptis į Socialinės paramos centro darbuotoją, organizuojantį transporto paslaugų teikimą ir koordinuojantį transporto priemonių naudojimą, arba į savo gyvenamosios vietos Socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriaus vyresnįjį socialinio darbo organizatorių.
88. Pirmą kartą besikreipiantis asmuo užpildo prašymą-paraišką, nurodytą 5 punkte, pateikia dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir dokumentus, reikalingus finansinių galimybių vertinimui Savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-1992 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
89. Socialinės paramos centro direktoriaus paskirtas socialinis darbuotojas per tris darbo dienas nuo asmens kreipimosi apsilanko asmens gyvenamojoje vietoje ir įvertina asmens poreikį transporto paslaugoms, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) transporto paslaugų poreikio vertinimo anketą.
90. Asmens transporto paslaugų poreikis šių paslaugų teikimo laikotarpiu pervertinamas pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei.
91. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos centro direktorius, užpildydamas sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
92. Priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, asmuo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas socialinis darbuotojas pasirašo transporto paslaugų teikimo sutartį.
93. Higienos ir priežiūros, maitinimo, transporto paslaugos teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintu paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

VII. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

94. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) sustabdymo ir nutraukimo socialinių paslaugų įstaigos vadovas kreipiasi į tą komisiją (asmenį), kurios sprendimu socialinės paslaugos buvo skirtos.
95. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdomas ir nutraukiamas:
95.1. įstaigai gavus informaciją, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;
95.2. asmeniui nesilaikant įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;
95.3. asmeniui nesilaikant Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartyje nustatytų reikalavimų;
95.4. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio paslaugai, kurią asmuo gauna;
95.5. pačiam asmeniui prašant.
96. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui sustabdymo ir nutraukimo per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų įstaigos vadovo kreipimosi ir kitų dokumentų pateikimo priima komisija (asmuo), kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos.
97. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, nustatomas poreikis keisti socialinių paslaugų rūšį, socialinių paslaugų įstaigos vadovas dėl naujos socialinių paslaugų rūšies skyrimo kreipiasi į komisiją, kuri priėmė sprendimą skirti asmeniui socialines paslaugas jo vadovaujamoje socialinių paslaugų įstaigoje.

VIII. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

98. Asmuo (šeima), gaunantis socialines paslaugas, turi šias teises:
98.1. į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą;
98.2. būti supažindintam su asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais;
98.3. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.
99. Asmuo (šeima), gaunantis socialines paslaugas, turi šias pareigas:
99.1. teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu;
99.2. pranešti paslaugas teikiančiai įstaigai apie pokyčius, kurie susiję su paslaugų poreikio nustatymu ir finansinėmis galimybėmis mokėti už socialines paslaugas;
99.3. laikytis sutarties dėl socialinių paslaugų gavimo ir mokėjimo už jas sąlygų;
99.4. vykdyti teisėtus socialinių paslaugų įstaigų nurodymus.

IX. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

100. Informacija apie socialinių paslaugų asmeniui skyrimą, socialinių paslaugų poreikio vertinimo nustatymą ir išvadas socialinių paslaugų įstaigoje kaupiama asmens byloje. Asmeniui (šeimai) kartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų skyrimo, byla papildoma, duomenys atnaujinami.
101. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, bylos dokumentų kopijos, asmeniui prašant, persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.
102. Informacija apie asmeniui skirtas ir suteiktas socialines paslaugas kaupiama Socialinės paramos informacinėje sistemoje.

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

103. Paskirtų socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.
104. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.
105. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą darbuotojo įstaigos vadovui.
106. Sprendimą dėl specialiųjų socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
107. Ginčai dėl Administracijos direktoriaus ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________________________________________________________

Mero R. Šimašiaus susitikimas su Antakalnio bendruomene

Evangelijos komentaras
 

Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664
piktnaudžiavimai soc.parama (8 5) 211 2040
pasitikėjimo telefonas (8 5) 211 2885