Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Nekilnojamojo turto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas -, tel. 211 2247
Skyriaus vedėja
vilma.lajauskaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2441
Trump. tel. 2441
1406 kab.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
modestas.rudys@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2348
Trump. tel. 2348
1402 kab.
Vyriausiasis specialistas
tadeusas.gecis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2255
Trump. tel. 2255
1404 kab.
Vyriausioji specialistė
natalija.mesalkina@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2705
Trump. tel.
1407 kab.
Vyriausioji specialistė
rita.morkuniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2851
Trump. tel. 2851
1405 kab.
Vyriausioji specialistė
diana.petraskeviciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2251
Trump. tel. 2251
1404 kab.
Vyriausioji specialistė
violeta.remeikiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2711
Trump. tel.
1407 kab.
Vyriausioji specialistė
egle.sadaunykiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2270
Trump. tel. 2270
1405 kab.
Vyriausioji specialistė
vilma.spaiciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2260
Trump. tel. 2260
1404 kab.
Specialistė
janina.aleksiukiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2206
Trump. tel. 2206
1404 kab.
Specialistė
dalia.gakaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2287
Trump. tel. 2287
1405 kab.
Specialistė
jolanta.grotus@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2182
Trump. tel. 2182
1405 kab.
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
dovile.momkiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Praktikantas
lukas.baltaduonis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
1406 kab.
Praktikantas
arturas.baltrusaitis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
1406 kab.

Nekilnojamojo turto skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:30 - 17:30 val.
V - 8:30 - 16:15 val.
Pietūs 12:30 - 13:15 val.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
8.1. perimti Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą nekilnojamąjį turtą, apskaitomą departamento balanse, taip pat bešeimininkį turtą;
8.2. užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą;
8.3. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimą įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto ir privatizavimo objektų sąrašus;
8.4. vykdyti viso Savivaldybės nekilnojamojo turto analitinę-informacinę apskaitą ir valdymą;
8.5. vykdyti Savivaldybės turto (įmonių akcijų, nekilnojamojo bei kito ilgalaikio materialiojo turto) rengimo parduoti bei privatizuoti funkcijas;
8.6. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės turto pardavimą bei privatizavimą; 8.7. vykdyti nekilnojamųjų daiktų išpirkimą iš fizinių ir juridinių asmenų bei kitus su tuo susijusius darbus;
8.8. apskaityti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus;
8.9. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus arba remiamus projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
8.10. vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei priskirtą valstybinę žemę ir kitą valstybės turtą;
9.2. rengia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Tarybos sprendimų projektus dėl nekilnojamųjų daiktų (žemės, esamų pastatų (statinių) arba kitų pagal prigimtį nekilnojamųjų daiktų) išpirkimo iš fizinių ar juridinių asmenų;
9.3. renka duomenis apie fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamuosius daiktus, kuriuos reikia išpirkti, kurie patenka į kelių tiesimo ribas bei kitais atvejais;
9.4. organizuoja darbo grupės nekilnojamajam turtui įsigyti posėdžius bei teikia klausimus darbo grupei dėl nekilnojamųjų daiktų išpirkimo;
9.5. informuoja bei konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nekilnojamųjų daiktų išpirkimo klausimais;
9.6. vykdydamas Savivaldybės nekilnojamojo turto objektams priskirtų žemės sklypų apskaitą bei kitus su tuo susijusius darbus:
9.6.1. atlieka Savivaldybės nuosavybėn perimtų nekilnojamojo turto objektų žemės sklypų kompiuterinę duomenų apskaitą;
9.6.2. renka dokumentus ir teikia užsakymus Administracijos Miesto plėtros departamentui dėl žemės sklypų dokumentų pateikimo;
9.6.3. atstovauja Savivaldybei pasidalijant žemės sklypą tarp naudotojų, kai vienas iš jų yra Savivaldybė;
9.6.4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypų, kuriuose yra Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančių pastatų ir patalpų, panaudos (nuomos) sutarčių sudarymo pakeitimo ir nutraukimo;
9.6.5. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius dalinius, fizinius ir juridinius asmenis dėl žemės sklypų panaudos (nuomos) sutarčių sudarymo;
9.6.6. rengia žemės sklypų, priskirtų Savivaldybės nekilnojamojo turto objektams, dokumentus objektams parduoti;
9.7. rengia įstatymais Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn priskirto nekilnojamojo turto perdavimo dokumentus ir teikia juos Vyriausybės įgaliotiems asmenims;
9.8. užtikrina, kad Savivaldybės nuosavybėn perduotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas;
9.9. užtikrindamas Savivaldybei nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objektų efektyvų valdymą:
9.9.1. organizuoja viešus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus;
9.9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro negyvenamųjų patalpų naudojimo (nuomos, panaudos) sutartis, jas pratęsia ar nutraukia bei apskaičiuoja sutartyje įrašomo nuomos mokesčio dydį;
9.9.3. registruoja ir administruoja Savivaldybės Finansinio valdymo ir apskaitos sistemoje (toliau - FVAS) departamento sudarytas sutartis;
9.9.4. esant sutarčių papildymams, taiso ir koreguoja FVAS‘e sudarytų sutarčių duomenis;
9.9.5. Vyriausybės nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti kitoms valdžios ir valdymo institucijoms;
9.9.6. įstatymų nustatyta tvarka rengia dokumentus ir teikia Teisės departamentui dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo;
9.9.7. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras;
9.10. rengia ir teikia Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai dokumentus;
9.11. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
9.12. vykdydamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto parengimo įtraukimui į parduodamo nekilnojamojo turto ir privatizavimo objektų sąrašus funkciją:
9.12.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, parengia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo bei privatizavimo objektų (akcijų paketų) įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašus;
9.12.2. teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo;
9.12.3. užsako Kultūros paveldo departamente pažymas dėl numatomo parduoti objekto statuso;
9.13. vykdydamas viso Savivaldybės nekilnojamojo turto informacinę-analitinę apskaitą:
9.13.1. suveda į kompiuterines duomenų laikmenas kitų Savivaldybės administracinių dalinių pateiktus duomenis apie jų eksploatuojamą nekilnojamąjį turtą;
9.13.2. po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio, o pasikeitus turto struktūrai, tuoj po kiekvieno pasikeitimo įveda pokyčius į kompiuterinę duomenų bazę;
9.13.3. reikalui esant, rengia turto suvestines ir įvairias pažymas pagal įvairius turto išraiškos rodiklius;
9.14. vykdydamas Savivaldybės turto pardavimą ir privatizavimą:
9.14.1. rengia Savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo sąrašų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti;
9.14.2. teikia Tarybos patvirtintų privatizavimo objektų (akcijų) sąrašą valstybės įmonei Turto bankui, kuris rengia Vyriausybės nutarimo projektą dėl privatizavimo objektų sąrašų tvirtinimo, taip pat teikia išbraukti objektus iš privatizavimo objektų sąrašo;
9.14.3. parengia objektų privatizavimo programų projektus, kitus dokumentus ir teikia Privatizavimo komisijai;
9.14.4. parengia Privatizavimo komisijos darbotvarkes, organizuoja Privatizavimo komisijos posėdžius, surašo posėdžių protokolus;
9.14.5. perduoda valstybės įmonei Turto bankui nustatytu laiku duomenis, kurių reikia objektų privatizavimo programoms paskelbti Informaciniame privatizavimo biuletenyje;
9.14.6. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ir tvirtinti;
9.14.7. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo sąlygas ir teikia tvirtinti Savivaldybės Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai;
9.14.8. organizuoja ir vykdo turto pardavimą bei privatizavimą pagal nustatytą tvarką;
9.14.9. parengia reklaminę dokumentaciją ir organizuoja privatizavimo objektų bei parduodamo nekilnojamojo turto reklamą Savivaldybės interneto puslapyje bei reklaminiuose stenduose;
9.14.10. informuoja potencialius pirkėjus apie privatizuojamų objektų (akcijų) ir parduodamo nekilnojamojo turto pardavimo tvarką, eigą ir procedūras;
9.14.11. rengia pažymas apskaitą tvarkančiam padaliniui apie pradinių įnašų grąžinimą viešųjų aukcionų dalyviams, nepripažintiems laimėtojais;
9.14.12. vykdo pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių kontrolę, kontroliuoja atsiskaitymus už parduotą turtą, gaunant reikalingus duomenis iš apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio, pirkėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, rengia perdavimo ir priėmimo aktus;
9.14.13. suveda duomenis į FVAS-ą bei į duomenų bazes, sistemina duomenis apie parduotus objektus, atlieka parduodamo Savivaldybės turto pardavimo analizę, rengia parduodamo turto įvairias suvestines, ataskaitas;
9.14.14. pagal Administracijos direktoriaus įsakymus rengia reikalingus dokumentus palėpėms parduoti;
9.14.15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277