Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Saugaus miesto departamentas

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2390
Departamento direktorius
henryk.surovic@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2057
Trump. tel. 2057
112.1 kab.
Departamento direktoriaus pavaduotoja
raimonda.jasponiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2229
Trump. tel. 2229
806 kab.
Vyriausioji specialistė
bozena.bevza@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2642
Trump. tel. 2642
112 kab.
Saugaus miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Svarbiausi Departamento uždaviniai:

1.1. pagal kompetenciją siekti, kad Savivaldybės teritorijoje vykdoma veikla atitiktų įstatymus, būtų laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
1.2. siekti, kad būtų užtikrinamas Savivaldybės teritorijos gyventojų ir svečių saugumas, viešoji tvarka, vykdomos akcijos, prevenciniai projektai, įgyvendinamos kitos priemonės, didinančios asmenų ir jų turto saugumą;
1.3. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams dėl saugumo Savivaldybės teritorijoje didinimo;
1.4. prognozuoti galimas ekstremalias situacijas, vertinti jų pavojingumą, planuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, veiksmus joms gresiant ar susidarius ir siekti žalos minimizavimo.

2. Departamentas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia strateginius planus ir juos įgyvendina, siekdamas užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą, saugią gyvenamąją aplinką;
2.2. užtikrina tinkamą Savivaldybės savarankiškųjų (dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas), valstybinių (civilinė sauga, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) ir kitų (triukšmo valdymas, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo prevencija, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi kontrolė ir kita) funkcijų vykdymą;
2.3. rengia projektus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, dalyvauja juos įgyvendinant;
2.4. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose nurodytiems pažeidimams ar trūkumams šalinti;
2.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie Departamente ir jo padaliniuose sprendžiamus klausimus ir kitą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla;
2.6. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų veikimą, rengia įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų projektus ar teikia pasiūlymus dėl įstatymų ar jų lydimųjų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo;
2.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įsakymų projektus, teikia Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo variantus dėl asmenų saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo Savivaldybės teritorijoje;
2.8. prognozuoja galimas ekstremalias situacijas, rengia ir tikslina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoja civilinės saugos pratybas;
2.9. kontroliuoja, kaip laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
2.10. renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
2.11. įspėja ir informuoja gyventojus apie ekstremalių situacijų pobūdį, išplitimo tikimybę, mastą, iškilusią grėsmę ir apie veiksmus siekiant sumažinti jų padarinius;
2.12. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus išleistų teisės aktų;
2.13. organizuoja ir užtikrina Renginių derinimo komisijos darbą, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose;
2.14. dalyvauja darbo grupėse viešosios tvarkos užtikrinimo ir saugumo klausimais;
2.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką;
2.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių;
2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėmis, organizuoja ir užtikrina Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos darbą;
2.18. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje;
2.19. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą;
2.20. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą;
2.21. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje;
2.22. įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;
2.23. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos;
2.24. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka derina bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustato bešeimininkių kačių šėrimo vietas;
2.25. rengia ir vykdo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas ir projektus, atlieka jų stebėseną;
2.26. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis savivaldybėmis, tarnybomis ar žinybomis Departamento veiklos klausimais;
2.27. bendradarbiauja ir koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
2.28. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir suteiktais įgaliojimais, tiria ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;
2.29. sudaro su Departamento kuruojamais pirkimais susijusias viešųjų pirkimų sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2.30. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi;
2.31. analizuoja ir apibendrina duomenis, suderinus su kitais struktūriniais padaliniais, teikia žiniasklaidai informaciją apie Departamentui priskirtas funkcijas ir Departamento veiklą;
2.32. atstovauja Savivaldybei ginant jos interesus teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277