Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Kultūros skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2396 , el. p.
Skyriaus vedėja
(vaiko priežiūros atostogose)
jovita.dirgeliene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
L. e. Skyriaus vedėjo pareigas
agne.putelyte@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2414
Trump. tel. 2414
1004 kab.
Vyriausioji specialistė
veronika.jaruseviciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2413
Trump. tel.
804 kab.
Vyriausioji specialistė
ausra.kiskuniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2416
Trump. tel.
804 kab.
Vyriausioji specialistė
renata.lisovska@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2675
Trump. tel. 2675
804 kab.
Vyriausioji specialistė
daiva.meilute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2385
Mob. 8 687 82663
Trump. tel. 2385
804 kab.
Vyriausioji specialistė
giedre.rudminiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2419
Trump. tel. 2419
804 kab.
Specialistė
kropaite.justina@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2366
Mob. 8 687 52301
Trump. tel. 2366
804 kab.
Specialistas
Saulius.Ziura@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
804 kab.
Eglė Pozlevičienė
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
(nėštumo ir gimdymo atostogose)
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Praktikantė
andrėja.krizanauskaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Kultūros skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.


DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 - 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Pagrindiniai Kultūros skyriaus uždaviniai yra šie:
1. pagal kompetenciją vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybei pavaldžiose kultūros ir meno įstaigose;
2. formuoti Savivaldybės kultūros ir meno politiką;
3. puoselėti tautines tradicijas, rūpintis etnokultūros plėtra;
4. rūpintis miesto gyventojų kultūriniu ugdymu;
5. įgyvendinti kultūros projektus;
6. telkti visas miesto kūrybines pajėgas, skatinti ir remti kūrybines iniciatyvas;
7. įgyvendinti valstybinę kultūros ir meno politiką kultūros organizavimo, analizės ir planavimo srityse;
8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis;
9. tirti ir vertinti kultūros ir meno būklę;
10. koordinuoti Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai pavaldžių kultūros įstaigų veiklą;
11. dalyvauti nustatant strategines kryptis;
12. kuruoti pagal koordinavimo sritis priskirtus renginius ir šventes;
13. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas programas ir sprendimus;
14. kultūros srityje bendradarbiauti su miestais, susigiminiavusiais su Vilniumi;
15. pagal savo kompetenciją nagrinėti suinteresuotų asmenų ir institucijų skundus, pareiškimus, prašymus, rengti ir teikti atsakymus;
17. koordinuoti Kultūros rėmimo programų, projektų įgyvendinimą;
18. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politiką bendradarbiavimo su užsieniu srityje;
19. formuoti ir įgyvendinti Vilniaus kultūros sklaidos užsienyje koncepcijos nuostatas;
20. koordinuoti informacijos sisteminimą bei projektų rengimą, siekiant panaudoti Europos Sąjungos finansavimo šaltinius;
21. koordinuoti Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros programose, siekiant integruotis į Europos struktūras;
22. talkinti planuojant biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
24. analizuoti pavaldžių viešųjų įstaigų balansus ir suderinus su Departamento direktoriumi teikti Administracijos direktoriui juos tvirtinti;
25. rengti Savivaldybės strateginių planų ilgalaikius kultūros plėtros tikslus ir nurodyti priemones joms įgyvendinti.

Skyrius, įgyvendindamas priskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybės paskelbtų kultūros programų vykdymą;
2. rengia Savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros ir jos įgyvendinimo projektus;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti;
4. teikia Departamentui ir Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros sklaidos;
5. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie kultūrinės veiklos pokyčius, kultūros įstaigų būklę, valstybinę ir regioninę politiką;
6. kuruoja tautinių bendrijų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, kraštiečių klubų, religinių bendruomenių ir kitų susivienijimų kultūros programas;
7. rūpinasi Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų materialine būkle;
8. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, organizuoja jų įgyvendinimą;
9. nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
10. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų etatų sąrašų;
11. derina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos planus ir ataskaitas;
12. analizuoja ir teikia Departamento direktoriui išvadas dėl Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų prie tarnybinio atlyginimo;
13. tvarko Skyriaus vykdomosios veiklos dokumentus;
14. atlieka kitus Savivaldybės tarybos, Administracijos ir Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
15. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį rūpinasi kultūros sklaida Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
16. padeda Departamento direktoriui vykdyti įstatymų suteiktas funkcijas;
17. atlieka bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, dailės, profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų veiklos įvertinimą;
18. kaupia duomenų bazę apie visus mieste esančius meno kolektyvus, atsako už pasirengimą šventėms, festivaliams, konkursams ir organizuoja informacijos pateikimą visuomenei;
19. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius;
20. atsako už Vilniaus miesto kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą Lietuvos Respublikos dainų šventėse, palaiko jų aktyvumą tarp švenčių;
21. bendradarbiauja su Lietuvos kūrybinėmis sąjungomis, koncertinėmis organizacijomis ir teatrais, Lietuvos muzikos ir teatro ir Vilniaus dailės akademijomis, Vilniaus pedagoginiu universitetu, kolegijomis, muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklomis;
22. įgyvendina valstybės ir Savivaldybės politiką kultūros srityje, Europos Sąjungos projektų ir programų strategijas, Lietuvos kultūros politikos nuostatas;
23. koordinuoja skyriaus bei jam pavaldžių įstaigų kultūros ir meno projektus, rengiamus Europos tarptautinėms organizacijoms: Europos miestų asociacijai (EUROCITIES), Baltijos miestų sąjungai (UBC), Baltijos miestų asociacijai (BALTMET), Europos Sąjungos šalių sostinių sąjungai (UCEU), tarptautinei organizacijai UNESCO, Europos Bendrijos iniciatyvinei programai URBACT, Europos miestų ir regionų kultūros asociacijai Les Rencontres; Baltijos šalių sostinių forumui, Pasaulio miestų organizacijai (OWAC).
24. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarptautiniuose projektuose ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei jos įsteigtomis institucijomis, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktoratu, Lietuvos Respublikos ambasadų Kultūros atašė, užsienio šalių Kultūros atašė, Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje informaciniu centru ir kitais Lietuvoje veikiančiais užsienio šalių kultūros institutais bei informacijos ir mokymo centrais;
25. rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūros projektus;
26. administruoja informacijos kaupimą ir sklaidą apie projektų parengimo eigą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
27. vykdo Skyriui pavaldžių įstaigų darbuotojų tobulinimosi bei gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymo projektus;
28. organizuoja Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų parengimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą;
29. renka ir sistemina duomenų bazę apie kasmetinius bei tradicinius renginius Vilniaus mieste;
30. administruoja internetinį projektą apie Vilniaus kultūros įstaigas ir meno kolektyvus tinklapyje www.vilnius.lt;
31. kuruoja Skyriui pavaldžių įstaigų projektų pateikimą finansavimui, kuruoja Skyriui priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą;
32. tiria ir ekspertuoja pateiktus konkursams projektus;
33. dalyvauja rengiant Skyriaus metų biudžeto projektus;
34. diegia naujus kultūros informacijos ir edukacijos projektų metodus;
35. konsultuoja kitus subjektus apie projektų rengimą, siekiant regioninės bei tarptautinės finansinės paramos ir jų įgyvendinimą gaunant paramą;
36. plėtoja ryšius ir siekia bendradarbiavimo su panašių tikslų siekiančiomis šalies ir užsienio organizacijomis;
37. konsultuoja pavaldžių kultūros įstaigų vadovus ir darbuotojus, bendruomenes ir tautines bendrijas ugdymo, kultūros edukacijos organizavimo ir turinio įgyvendinimo klausimais;
38. rengia Vilniaus kultūros įstaigų informacinę bazę bei metines statistines ataskaitas;
39. koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių kultūros įstaigų projektų rengimą bei teikimą nustatyta tvarka atitinkamoms organizacijoms bei fondams;
40. numato biudžeto lėšų poreikį kultūrai;
41. administruoja Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpas;
42. kuruoja Europos Sąjungos finansuojamus kultūros projektus, rengia viešųjų pirkimų sąlygas bei derina jas su Europos socialinio fondo agentūra;
43. kaupia ir analizuoja informaciją apie kultūros centrų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina ją valstybinės ir regioninės kultūros politikos plėtotės požiūriu, ją apibendrina;
44. nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus dėl priskirtų pagal kompetenciją kultūros įstaigų veiklos bei teikiamų projektų, imasi veiksmingų priemonių nustatytiems ar nurodytiems darbo trūkumams bei pažeidimams pašalinti;
45. koordinuoja projektų ir programų konkursus, organizuoja atranką bei vykdymą.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277