Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014834966
Mero pavedimai
0000524638
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Turto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2207
Trump. tel. 2207
1305 kab.
Departamento direktoriaus pavaduotoja
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2318
Trump. tel. 2318
1303 kab.
Specialistė
(direktoriaus padėjėja)
Renata.Virsilaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2483
Trump. tel. 2483
1304 kab.
Turto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.Darbo laikas:
I-IV 8.30 - 17.30 val.
V 8.30 - 16.15 val.
Pietų pertrauka:
12.30 - 13.15 val.


TURTO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji Departamento uždaviniai:
8.1. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką turto valdymo ir privatizavimo, verslo plėtros ir gyventojų užimtumo klausimais;
8.2. analizuoti miesto ir regiono ekonominius socialinius rodiklius, ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;
8.3. užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą, priežiūrą bei privatizavimą;
8.4. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką verslo organizavimo, plėtros ir skatinimo, verslo licencijavimo ir leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos nustatymo, išorinės vaizdinės reklamos įrengimo, gyventojų užimtumo ir darbo rinkos srityse;
8.5. spręsti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus;
8.6. teikti gyventojams ir institucijoms informaciją, leisti informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
8.7. nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imtis priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti.
9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius įmonių valdymo srityje, vykdo šias funkcijas:
9.1. vertina ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;
9.2. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos procesus bei teikia rekomendacijas dėl jų veiklos optimizavimo;
9.3. rengia ilgalaikes Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų prognozes;
9.4. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), vertina, apibendrintai teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatyta tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
9.5. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo;
9.6. kaupia ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo praktiką;
9.7. rengia pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą;
9.8. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai;
9.9. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam vykdant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas;
9.10. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei;
9.11. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei;
9.12. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių galimų nepriklausomų narių duomenų bazę;
9.13. vykdo kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas;
9.14. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis
10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turto valdymo srityje:
10.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybei priskirta valstybine žeme ir kitu valstybės turtu;
10.2. perima Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą turtą;
10.3. užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įmonių akcijų apskaitą ir efektyvų valdymą;
10.4. apskaito Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus žemės sklypus bei atlieka kitus su tuo susijusius darbus;
10.5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ir Savivaldybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės turto (įmonių akcijų, nekilnojamojo bei kito ilgalaikio materialaus turto) rengimo privatizuoti funkcijas;
10.6. užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teisė valdomo nekilnojamojo turto objektų apskaitą ir efektyvų valdymą. Registruoja, apskaito ir administruoja FVAS valdomą turtą ir sudarytas sutartis;
10.7. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja uždarus ir atvirus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, sudaro negyvenamųjų patalpų naudojimo (nuomos, panaudos) sutartis, jas pratęsia ir/ar nutraukia;
10.8. vykdo Tarybos sprendimus dėl nekilnojamojo turto išpirkimo arba kitokio tikslinio įsigijimo;
10.9. organizuoja nekilnojamojo turto vertinimą;
10.10. analizuoja nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes;
10.11. valdo nekilnojamojo turto registrą (duomenų bazę);
11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius licencijavimo ir leidimų srityje:
11.1. įgyvendina Savivaldybės politiką verslo plėtros ir gyventojų užimtumo srityse;
11.2. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
11.2.1. dalyvauja rengdamas ir įgyvendindamas darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas – rengia viešųjų darbų programą;
11.2.2. teikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos pagalbos registrui;
11.3. rengia įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais bei leidimų suskystintų dujų prekybai išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo;
11.4. išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje ir renginių metu bei leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais;
11.5. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, rengia ir išduoda leidimus įrengti išorinę vaizdinę reklamą, organizuoja konkursus išorinės vaizdinės reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti;
11.6. rengia teisės aktus dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose, rengia sutikimus steigti lošimo namus;
11.7. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių ir įkainių nustatymo ir lengvatų suteikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo bei gyventojų užimtumo klausimais;
11.8. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;
11.9. organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus;
11.10. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, prekybos nefasuotais naftos produktais veikla išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo; dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
11.11. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis mažmenine prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;
11.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;
11.13. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui bei teikia E. miesto departamento Informacinių technologijų skyriui skelbti šią informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje;
11.14. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;
11.15. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277