Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas
2012-06-27
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS
 
Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 12.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
- gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir administracinę teiseną reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- turėti administracinių teisės pažeidimų tyrimo, administracinių bylų nagrinėjimo patirties ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (gali būti pildoma vietoje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).
5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas.
 
Dokumentai priimami iki 2012-07-10 įskaitytinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 langelyje, Konstitucijos pr. 3, Tel. (8 5) 211 2089, 211 2032.
Teisės aktų sąrašas konkursui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
 

 1.Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
2.Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
3.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
4.Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
5.Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
6.Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
7.Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas
8.Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
9.Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas
10.Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas
11.Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
12.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
13.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“
14.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
15.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“
16.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“
17.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“
18.Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 117 „Dėl Agresyvių šunų veislių sąrašo patvirtinimo“
19.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
20.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. 1-1623 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo taisyklių tvirtinimo“
21.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
22.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. 1-1161 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
23.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. 1-1230 „Dėl Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“
24.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 1-1251 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“
25.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“
26.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 1-1798 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“
27.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. 1-2068 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių tvirtinimo“
28.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 1-193 „Dėl Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių tvirtinimo“
29.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. 1-272 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių tvirtinimo“
30.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-319 „Dėl Prekybos turgavietėse taisyklių tvirtinimo“
31.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“
32.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. 1-354 „Dėl Statinių tinkamos priežiūros taisyklių tvirtinimo“

Pastaba. Būtina naudotis aktualia minėtų teisės aktų redakcija. Iš šių teisės aktų bus parengta 50 testo klausimų.