Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1185 2006-05-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 
 SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės  24 d.      Nr. 1-1185

Vilnius

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; Nr. -964171; 2003, Nr. 115-5193) 7 straipsnio 20 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2776; 2002, Nr. 13-475; 2002, Nr. 72-3016) 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499) I skyriaus 7 punktu ir VI skyriaus 54 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

          2. Nustatyti, kad Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės įsigalioja, esant pasirašytoms Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir atliekų tvarkymo operatorių visoms sutartims.

     

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

 

______________

 

 

 


             

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m.  gegužės 24 d.

sprendimu Nr.1-1185

 

 

VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) paskirtis – įdiegti visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Savivaldybėje) racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą ir pažangią atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų saugų atliekų tvarkymą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, tenkintų visuomenės poreikius ir nepažeistų gamtą tausojančio darnaus ekonomikos plėtros principo.

2. Taisyklės reglamentuoja:

2.1. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, administravimą, plėtojimą ir komunalinių atliekų tvarkymo viešosios paslaugos teikimą Savivaldybės teritorijoje;

2.2. atliekų turėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) teises ir pareigas, vietos valdžios, atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų santykius, funkcijas bei atsakomybę tvarkant atliekas, atliekų apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo reikalavimus;

2.3. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, administravimo, plėtros ir komunalinių atliekų tvarkymo viešosios paslaugos teikimo reikalavimus visoms Savivaldybės teritorijoje susidarančioms atliekoms tvarkyti, išskyrus šiose taisyklėse nustatytas išimtis.

3. Taisyklės galioja Savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Visi komunalinių atliekų turėtojai, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų ir naudotis Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už jas Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Atliekų tvarkymo tikslas – surinkti ir pašalinti atliekas iš jų susidarymo vietos bei jas tvarkyti, užtikrinant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, tausojant gamtos išteklius, užkertant kelią užkrečiamoms ligoms plisti, saugant kraštovaizdį nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos.

5. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo svarbiausieji uždaviniai:

5.1. atliekų surinkimo išplėtimas, apimant visą Savivaldybės teritoriją ir visus atliekų turėtojus;

5.2. surenkamų antrinių žaliavų kiekio didinimas ir jų paruošimas perdirbimui į tinkamus naudoti produktus ir gaminius;

5.3. biodegraduojamų atliekų atskiro surinkimo ir jų kompostavimo įdiegimas;

5.4. didžiųjų atliekų atskiras surinkimas;

5.5. komunalinių pavojingų atliekų surinkimo ir jų tvarkymo organizavimas;

5.6. komunalinių statybos ir griovimo atliekų bei kitų atliekų srautų, kurių tvarkymą reglamentuoja šios Taisyklės, surinkimo ir jų tvarkymo organizavimas;

5.7. regioninio sąvartyno, atitinkančio aplinkosaugos reikalavimus, įrengimas, esamo Savivaldybės komunalinių atliekų sąvartyno tinkamas eksploatavimas, o nustojus eksploatuoti – uždarymas ir rekultivavimas.

5.8. mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginių, kurių paskirtis – iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti antrines žaliavas (metalus, plastiką, popierių, kartoną, stiklą)  ir biologiškai    skaidžias    atliekas   bei  jas  apdoroti,  siekiant   sumažinti   šių  atliekų  patekimą  į sąvartyną, eksploatacija.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

6. Taisyklės nenustato gatvių, aikščių, kiemų ir kitų bendrojo naudojimo teritorijų priežiūros tvarkos. Bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą nustato Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės. Bešeimininkių atliekų, susidarančių teritorijose, kurių priežiūra nustatyta tvarka pavesta Savivaldybei, surinkimą, pervežimą (transportavimą) ir perdavimą naudoti ar šalinti organizuoja Savivaldybė. Tuo tikslu Savivaldybė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka perka paslaugas iš įmonių, teisės aktų nustatyta tvarka turinčių teisę teikti tokias paslaugas.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. administratorius – pastatų priežiūros ir administravimo paslaugas daugiabučiams namams, sodams, garažams ar kitiems pastatams teisės aktų nustatyta tvarka teikianti įmonė;

7.2. alyvų atliekos – bet kokios alyvos (bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, tarp jų vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos), kurios tapo netinkamos naudoti pagal pirminę paskirtį;

7.3. antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos. Antrines žaliavas sudaro pakuočių atliekos, kitos stiklo, plastikų, metalo, popieriaus ir kartono atliekos;

7.4. apmokestinamųjų gaminių atliekos – tai netinkamos naudoti padangos, akumuliatoriai, gyvsidabrio lempos, galvaniniai elementai, vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai;

7.5. atliekos – bet kokios medžiagos ir daiktai, kuriais atliekų turėtojas atsikrato, nori ar privalo atsikratyti ir kurie yra priskirti atitinkamai atliekų kategorijai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą;

7.6. atliekų naudojimas – atliekose esamų medžiaginių savybių atkūrimas ir panaudojimas, turint tikslą gauti vartojamąją vertę turinčius gaminius arba energiją, atliekamas Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu būdu;

7.7. atliekų priėmimo aikštelė – aikštelė, skirta komunalinėms atliekoms priimti, laikinai jas saugoti ir perduoti šalinimui ar naudojimui šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;

7.8. atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris turi atliekų arba kurio veiklos metu susidaro komunalinių atliekų;

7.9. atliekų tvarkymas – atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, įskaitant tokios veiklos priežiūrą bei atliekų šalinimo įrenginių priežiūrą po jų uždarymo;

7.10. atliekų tvarkytojas – įmonė, registruota atliekas tvarkančių įmonių registre,  kuri pagal nustatytus reikalavimus tvarko atliekas taip, kaip nustatyta įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis;

7.11. bendrija – daugiabučių namų savininkų bendrija, sodininkų bendrija, garažų savininkų bendrija;

7.12. bešeimininkės atliekos – atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba, kuris neegzistuoja;

7.13. biodegraduojamos atliekos – maisto atliekos, žaliosios atliekos ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu;

7.14. butas – daugiabučio namo pastato dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų arba negyvenamųjų patalpų, skirta žmonėms gyventi. Butas privalo turėti atskirą išėjimą į lauką arba pastato bendrąją erdvę (laiptinę, koridorių, galeriją arba kitą bendrojo naudojimo patalpą);

7.15. daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos;

7.16. didžiosios atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, karkasai, indai, talpos, taip pat kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos ir kitos stambiagabaritės atliekos, išskyrus didelių apimčių komunalines atliekas, priklausančias kitiems šiose Taisyklėse išskirtiems komunalinių atliekų srautams (pvz., didelių apimčių statybos ir griovimo atliekos, komunalinės pavojingos atliekos, žaliosios atliekos ir kt.);

7.17. elektros ir elektroninės įrangos atliekos – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei;

7.18. farmacinės atliekos – naikintini vaistai ir vaistinės medžiagos bei netinkami naudoti chemikalai: pasibaigusio vartojimo laiko ar nekokybiški farmacinėje veikloje naudoti reagentai ir cheminės medžiagos;

7.19. gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavos – smulkios medžių šakos, lapai, pumpurai, žiedai, smulkios komunalinės atliekos, dulkės, žemės, purvas, smėlis, žvyras ir kitos panašios medžiagos, kurios susidaro valant gatves, šaligatvius ir kitas teritorijas, bei šiukšlės, išmetamos į viešose vietose esančias šiukšlių dėžes (urnas).

7.20. gyvenamasis namas (pastatas) – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos;

7.21. individualus konteineris – konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms, kuriuo šiose Taisyklėse nustatytais atvejais naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo (išskyrus administratorius).

2009 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1131 redakcija

 

7.22. individualus namas – atskiras vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas, kuriame yra ne daugiau kaip dvi atskiros valdos;

7.23. kolektyvinis konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, esantis konteinerių aikštelėje, kuriuo naudojasi daugiau negu vienas komunalinių atliekų turėtojas;

7.24. komunalinės atliekos – namų ūkiuose (individualiose namų valdose ir daugiabučių namų butuose) susidarančios buities atliekos bei savo pobūdžiu ir sudėtimi į jas panašios atliekos, susidarančios įmonėse, įstaigose ir organizacijose (juridinių asmenų atliekos), kurios tvarkomos pagal šias Taisykles;

7.25. komunalinės pavojingos atliekos – namų ūkiuose, smulkiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose susidarančios pavojingos atliekos: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, pasenę vaistai, buities chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos, asbestas, ar kitos pavojingos atliekos;

7.26. komunalinių atliekų sąvartynas – komunalinių atliekų šalinimo ir sukaupimo vieta, kur atliekos kaupiamos ant žemės arba užkasamos po žeme teisės aktų nustatyta tvarka;

7.27. konteinerių aikštelė – nustatyta tvarka įrengta vieta komunalinių atliekų surinkimo konteineriams pastatyti. Konteinerių aikštele taip pat laikoma vieta, įrengta pastato viduje ar išorėje ant pastatui priklausančių konstrukcijų, neatsiejamai susijusių su pastatu, tačiau tokia aikštele galima naudotis tik tuomet, jei pastatui nėra įrengta kita, ne pastate esanti konteinerių aikštelė. Konteinerių aikštelėje kartu ar atskirai gali būti statomi kolektyviniai konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti. Pastato išorėje esančiose konteinerių aikštelėse pastatytus kolektyvinius konteinerius eksploatuoja administratoriai arba daugiabučių namų savininkų bendrijos.

7.28. maisto atliekos – maitinimo įstaigose susidarančios maisto ruošimo atliekos ir netinkami maisto produktai, taip pat kitos Savivaldybės nustatytos maisto atliekos;

7.29. medicinos atliekos – atliekos, susidarančios teikiant sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose: infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, naudoti vienkartiniai gaminiai, detaliau klasifikuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais;

7.30. mišrios komunalinės atliekos – atliekų turėtojų neišrūšiuotos komunalinės atliekos (kodas 20 03 01);

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

7.31. nepavojingos atliekos – visokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms atliekoms;

7.32. pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą yra priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas;

7.33. pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi arba pramonės, žemės ūkio, komercijos, kultūros, transporto ir kitai veiklai;

7.34. patalpos – gyvenamosios ir negyvenamosios (naudojamos pramonės, žemės ūkio, komercijos, kultūros, transporto ir kitai veiklai) patalpos, esančios pastate;

7.35. pavojingos atliekos – atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus;

7.36. regioninio sąvartyno operatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – UAB „VAATC“) arba atliekų tvarkymo įmonė, laimėjusi  sąvartyno eksploatavimo paslaugų konkursą; 

7.37. regioninis sąvartynas – Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartynas, esantis Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijos Kazokiškių kaime;

7.38. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius – atliekų tvarkymo įmonė (-ės), laimėjusi (-ios) Savivaldybės organizuotą (-us) atrankos konkursą (-us) (komunalinių atliekų surinkimo, pervežimo ir perdavimo naudoti ar šalinti paslaugų operatoriaus konkursą (-us)), kurio   (-ių) pagrindu tarp šios (-ių) atliekų tvarkymo įmonės (-ių) ir Savivaldybės yra sudaroma (-os) paslaugų teikimo sutartis (-ys);

7.39. statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas;

7.40. TIPK leidimas – tai yra Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (arba Gamtos išteklių naudojimo leidimas), rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, kuriame yra reglamentuojamas komunalinių atliekų tvarkymas;

7.41. žaliosios atliekos – sodų, parkų, skverų, kapinių, kitų apželdintų teritorijų priežiūros atliekos: medžių ir krūmų genėjimo atliekos, nušienauta žolė, lapai, gėlės, drožlės ir t.t.

   7.42.  šalia konteinerio – atliekos, sudėtos prie komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ne didesniu kaip 10 metrų atstumu nuo jų.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

7.43. MBA įrenginiai – mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo, atskyrimo ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginiai, esantys adresu Jočionių g. 13, Vilnius. MBA įrenginių operatorius – juridinis asmuo, laimėjęs  UAB „VAATC“ organizuotą atvirą konkursą               (toliau – MBA operatorius);

7.44. MBA įrenginių eksploatavimo paslaugų pradžia – eksploatavimo pradžios akto, pasirašyto tarp UAB „VAATC“ ir MBA operatoriaus, data;

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

8. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos? galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

9. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos būklę, organizavimo bei plėtros tikslus ir priemones apibrėžia Savivaldybės atliekų tvarkymo planas, parengtas atsižvelgiant į Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir į Vilniaus regioninį atliekų tvarkymo planą. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra vykdoma palaipsniui, vadovaujantis Savivaldybės atliekų tvarkymo planu, šiomis Taisyklėmis, atitinkamais Savivaldybės institucijų sprendimais bei sutartimis su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais.

10. Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymą nustato Savivaldybės taryba. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą administruoja ir įgyvendina Savivaldybės administracija, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais. Savivaldybės administracija pagal savo kompetenciją įgyvendina atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei kontroliuoja jų vykdymą.

11. Daliai atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų vykdyti Savivaldybė kartu su kitomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis yra įsteigusi UAB „VAATC“, kurios veikla apibrėžta šios įmonės įstatuose ir kituose šios įmonės steigėjų sudarytuose dokumentuose.

12. UAB „VAATC“ organizuoja Vilniaus regiono atliekų tvarkymo įrenginių (regioninio sąvartyno, MBA įrenginių ir kitos infrastruktūros, kurią UAB „VAATC“ steigėjų susitarimu turi įsteigti ir valdyti UAB „VAATC“) veiklą.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

13. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima visą Savivaldybės teritoriją. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo viešąją paslaugą sudaro komunalinių atliekų, nurodytų 14 punkte:

13.1. surinkimas (įskaitant atskirą 14 punkte nurodytų atliekų srautų surinkimą), vežimas (transportavimas) ir perdavimas naudoti ar šalinti;

13.2. šalinimas;

13.3. visuomenės švietimo, administravimo ir kitos su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimu susijusios paslaugos.

14. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima visų atliekų, išskyrus atliekas, nurodytas šių taisyklių 15 punkte tvarkymą, bei visų šiame punkte išvardintų komunalinių atliekų, kurių netvarkomos gamybos atliekų tvarkymo sistemose, tvarkymą:

14.1. mišrių komunalinių atliekų;

14.2. antrinių žaliavų:

14.2.1. pakuočių atliekų;

14.2.2. kitų stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono atliekų;

14.3. biodegraduojamų atliekų:

14.3.1. maisto atliekų;

14.3.2. žaliųjų atliekų ir kitų biodegraduojamų atliekų, esančių komunalinėse atliekose;

14.4. kitų specifinių komunalinių atliekų:

14.4.1. didžiųjų komunalinių atliekų;

14.4.2. komunalinių statybos ir griovimo darbų atliekų;

14.4.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

14.4.4. alyvų atliekų;

14.4.5. apmokestinamųjų gaminių atliekų;

14.4.6. komunalinių pavojingų atliekų;

14.4.7. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

14.4.8. bešeimininkių atliekų;

14.5. kitų atliekų srautų (nepaminėtų šio 14 punkto papunkčiuose), kurie išskiriami pagal poreikį Lietuvos Respublikos ar Savivaldybės teisės aktais.

15. Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

15.1. atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas;</SPAN>

15.2. juridinių asmenų, kurių TIPK leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų Savivaldybė negali įvykdyti savo organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, atliekų;

15.3. atliekų, už kurias surenkantys ar priimantys asmenys, sumoka atliekų turėtojams;

15.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių. Savivaldybės administracijos darbuotojai privalo bendradarbiauti su tokių atliekų tvarkytojais, pranešdami apie kiemuose ir kitose teritorijose paliktas be priežiūros netinkamas eksploatuoti transporto priemones ir sudarydamos sąlygas tokių atliekų tvarkytojams jas iš ten surinkti;

15.5. farmacinių atliekų;

15.6. medicinos atliekų;

15.7. gyvūninės kilmės atliekų;

15.8. pakartotinio naudojimo pakuočių;

15.9. fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

15.10. atliekų, kurios surenkamos pagal teisės aktus, nustatančius Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis tvarką.

16. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

17. Savivaldybės teritorijoje surinktas ir tinkamas naudoti apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekas Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai naudoja patys (jei Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai turi teisę verstis šia veikla) ar pagal sutartis perduoda jas naudojančioms arba eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas pagal galiojančius teisės aktus; kitos tinkamos naudoti komunalinės atliekos – perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

18. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

19. Tarybai priėmus sprendimą dėl vienos tonos atliekų tvarkymo sistemos veiklos tarifo patvirtinimo ir nuo MBA įrenginių eksploatacijos pradžios Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai visas Savivaldybės teritorijoje surinktas mišrias komunalines atliekas (kodas 20 03 01) privalo pristatyti tik į MBA įrenginius jų darbo valandomis. Kita Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) tvarkymo veikla, prieš pristatant šias atliekas į MBA įrenginius, draudžiama. Visos Savivaldybės teritorijoje surinktos atliekos, kurios netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti, gali būti šalinamos tik Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne, esančiame Kazokiškių kaime, Elektrėnų savivaldybėje. Jį eksploatuoja komunalinių atliekų sąvartyno operatorė UAB „VAATC“, kuriai ši teisė suteikta Vilniaus regiono savivaldybių tarybų sprendimais.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija 

 

            IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

20. Komunalinės atliekos renkamos visoje Savivaldybės teritorijoje iš visų atliekų turėtojų, išskyrus 21.3 punkte nurodytus atliekų turėtojus.

21. Atliekų turėtojai yra skirstomi į šias grupes:

21.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

21.2. įmonės, įstaigos, organizacijos (juridiniai asmenys), kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame TIPK leidime arba juridinis asmuo TIPK leidimo neturi ir neprivalo turėti;

21.3. įmonės, įstaigos, organizacijos (juridiniai asmenys), kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir kurių tvarkymas yra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame TIPK leidime.

22. Atliekų turėtojai, nurodyti 21.3 punkte, gali nesinaudoti Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos paslaugomis, o savo komunalines atliekas gali tvarkyti patys, jei tokia galimybė numatyta TIPK leidimų sąlygose, arba sutartiniais pagrindais perduoti savo komunalines atliekas surinkti, išvežti bei perduoti naudoti ar šalinti atliekų tvarkytojams, atitinkantiems galiojančių teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimus. Šie atliekų turėtojai privalo:

22.1. ne vėliau kaip per 30 dienų po šių Taisyklių įsigaliojimo, o po to ne vėliau kaip per 30 dienų gavę TIPK leidimą, apie tai raštu pranešti Savivaldybės administracijai, nurodant TIPK leidimo numerį, datą ir pateikiant tos TIPK leidimo dalies, kurioje aptariamas atliekų tvarkymas, kopiją;

22.2. pasibaigus kalendoriniams metams, pateikti Savivaldybės administracijai pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos (atliekų turėtojai privalo jas pildyti) kopijas, ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai atitinkamas ataskaitas atliekų turėtojai pateikia regionų aplinkos apsaugos departamentams teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijai pareikalavus atliekų turėtojai taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tinkamą komunalinių atliekų tvarkymą (pirminės atliekų apskaitos žurnalus, atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, sutarčių su atliekų tvarkymo įmonėmis kopijas, dokumentus, įrodančius, kuriuose atliekų šalinimo įrenginiuose atliekos buvo priimtos, ir kt.).

23. Atliekų turėtojams, nurodytiems 21.1 ir 21.2 punktuose, komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo bei perdavimo naudoti ar šalinti viešąją paslaugą teikia tik Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius (-iai). Šie Savivaldybės teritorijoje esantys atliekų turėtojai privalo naudotis Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių paslaugomis.

24. Neteko galios.

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-03-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-469-492/2016

 

25. Neteko galios.

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-03-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-469-492/2016

 

26. Kiekvieno žemės sklypo, esančio Savivaldybės teritorijoje, valdytojas (kuriam žemės sklypas priskirtas valdyti, naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka), yra atsakingas už atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą iš jam priskirto žemės sklypo. Jei tokiame žemės sklype yra pastatų, kuriuose yra įsikūrę atliekų turėtojai, ši pareiga tenka šiems atliekų turėtojams. Priskirtų žemės sklypų valdytojai ar atliekų turėtojai įgyvendina šią savo pareigą patys tvarkydami savo valdomos žemės sklypus ar sudarydami sutartis su teritorijų tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, o tvarkant teritorijas surinktos atliekos turi būti perduodamos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams pagal šių Taisyklių 25 punkte nurodytas sutartis.

27.  Individualių namų, butų ir kitų patalpų savininkai, bendrijos ir administratoriai privalo Savivaldybei teikti informaciją apie gyventojų skaičių bei individualių namų ar butų plotą, o juridinių asmenų vadovai – apie  darbuotojų  arba  studentų, mokinių, vaikų, vietų skaičių, užimamą plotą ir kitus Savivaldybės administracijos nustatytus duomenis, reikalingus atliekų susikaupimo kiekiams įvertinti. Taip pat nurodyti asmenys privalo tikslinti pateiktą informaciją vieną kartą per ketvirtį.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

V. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

28. Mišrios komunalinės atliekos ir antrinės žaliavos renkamos į konteinerius. Atliekų turėtojai privalo savo susidariusias komunalines atliekas perduoti Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui tik šiose Taisyklėse ir sutartyje su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi nustatyta tvarka.

29. Atliekų turėtojai naudojasi tokiais konteineriais (apie tai, kokiais konteineriais naudojamasi, nurodoma su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi sudarytoje sutartyje):

29.1. individualiame name gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti 25.1 punkte nurodyti asmenys naudojasi individualiais konteineriais, arba, esant galimybei ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui pasiūlius, – kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais;

29.2. jei pastate, kuriam yra įrengta viena konteinerių aikštelė, yra įsikūręs vienas atliekų turėtojas, jis naudojasi individualiais konteineriais arba, esant galimybei ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui pasiūlius, – kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais;

29.3. jei keliuose pastatuose, kuriems yra įrengta viena konteinerių aikštelė, yra įsikūrę daugiau nei vienas atliekų turėtojas, tokie atliekų turėtojai naudojasi kolektyviniais konteineriais;

29.4. sodininkų ar garažų bendrijų atliekoms tvarkyti atliekų turėtojai naudojasi kolektyviniais konteineriais. Asmenys, kurie sodininkų bendrijų teritorijose turi individualius namus, pastatytus ant žemės sklypų, kurių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra pakeista iš žemės ūkio paskirties žemės (mėgėjiškų sodų sklypų) į kitą paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), sudarę sutartis su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi dėl komunalinių atliekų tvarkymo, taip pat asmenys, sodininkų bendrijų teritorijose turintys individualius namus, pastatytus žemės sklypuose, kurių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nėra pakeista iš žemės ūkio paskirties žemės (mėgėjiškų sodų sklypų), tačiau kurie yra gavę sodininkų bendrijos pirmininko raštišką sutikimą nesinaudoti kolektyviniais konteineriais ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus patvirtinimą, kad yra techninės galimybės pastatyti ir išvežti individualius konteinerius iš sklypo, naudojasi individualiais konteineriais.

30. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

31. Konkrečias vietas konteinerių aikštelėms įrengti ir konteinerių, kuriuos galima statyti tokiose aikštelėse tipą, pasirinkdamas iš konteinerių tipų, numatytų 1 priede, parenka Savivaldybės administracijos specialistai, atsižvelgdami į Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių rekomendacijas. Konteinerių aikštelių skaičius ir vietos yra nustatomos konteinerių aikštelių išdėstymo schemoje. Savivaldybė informuoja atliekų turėtojus (tiesiogiai arba per bendrijas ar administratorius) apie jiems priskirtų konteinerių aikštelių buvimo vietą, jose esančių ar numatytų pastatyti kolektyvinių konteinerių kiekį.

32. Atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 21.1 ir 21.2 punktuose, mišrių komunalinių atliekų (už nuomos mokestį, neviršijantį Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus naudojimosi konteineriais įkainio) ir antrinių žaliavų konteinerius naudotis atveža Savivaldybės parinkti atliekų tvarkymo operatoriai. Draudžiama pilti atliekas į kitiems atliekų turėtojams priskirtus ar jiems  nuosavybės teise priklausančius mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Atliekų turėtojai turi teisę rakinti jų naudojamus konteinerius, esančius jiems priskirtoje konteinerių aikštelėje, užtikrindami, kad visi atliekų turėtojai, kuriems priskirta naudotis konteineriais atitinkamoje aikštelėje,
ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius, turėtų konteinerių raktus.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

33. Šių Taisyklių 21.3 punkte nurodyti juridiniai asmenys savo pastatų žemės sklypuose konteinerių aikšteles įrengia savo lėšomis ir garantuoja sąlygas Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui patogiai privažiuoti prie konteinerių ir juos ištuštinti. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 21.3 punkte, naudojasi mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriais ar kitomis surinkimo priemonėmis sutartyje su atliekų tvarkytoju nustatytomis sąlygomis.

34. Konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti gali būti statomi konteinerių aikštelėse kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Kiekvienoje įrengtoje konteinerių aikštelėje, kurioje statomi kolektyviniai konteineriai, turi būti statomas konteinerių komplektas – mišrioms komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti komplektą gali sudaryti ir vienas konteineris, kuriame yra kelios atskiros talpos (1 priedas). Viename kolektyvinių konteinerių komplekte turi būti trys konteineriai skirti antrinėms žaliavoms: vienas – stiklo atliekoms (žalios spalvos su užrašu „stiklas“), antras – popieriaus bei kartono atliekoms (mėlynos spalvos su užrašu „popierius“), trečias – plastiko, metalo, „Tetra Pak“ ir kitos pakuotės atliekoms (geltonos spalvos su užrašu „plastiko, metalo, „Tetra Pak“ pakuotė“).

35. Tose vietose, kur dar nėra įrengtų konteinerių aikštelių, arba kur dėl vietos trūkumo įrengtos tik labai mažos konteinerių aikštelės, arba kur konteinerių aikštelės įrengtos labai arti viena kitos, kolektyviniai konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti gali būti statomi gyventojams patogiose ir su Savivaldybe suderintose vietose (kurios įrengiamos prie prekybos centrų, degalinių, prie įvažiavimo kelių į kiemus ar kitose gausiai atliekų turėtojų lankomose vietose), netoli kolektyvinių konteinerių mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti vietų. Tokiu atveju kolektyvinių konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti komplektų skaičius gali būti mažesnis nei konteinerių mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti skaičius, tačiau turi būti laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų, kurie nustato, kokiam gyventojų skaičiui turi tekti vienas antrinių žaliavų konteinerių komplektas. Skiriant atliekų turėtojams konteinerių aikšteles mišrių komunalinių atliekų konteineriams pastatyti, jiems iš karto yra priskiriamos ir vietos antrinių žaliavų konteineriams pastatyti. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius informuoja atliekų turėtojus apie tai, kad jiems priskirtos vietos, kuriose pastatyti antrinių žaliavų kolektyviniai konteineriai, ir tokie atliekų turėtojai tokių vietų atžvilgiu turi visas teises ir pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ir sutartyje su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi, kurias jie turi jiems priskirtų mišrių komunalinių atliekų aikštelių atžvilgiu.

36. Savivaldybė viešai skelbia savo interneto svetainėje ir kitose Savivaldybės nustatytose visuomenės informavimo priemonėse visų Savivaldybės teritorijoje esančių kolektyvinių konteinerių antrinėms žaliavoms buvimo vietas, pranešdama, kad bet kurie atliekų turėtojai gali nemokamai pristatyti savo surūšiuotas antrines žaliavas į tokius konteinerius, kurie priskirti tiems atliekų turėtojams. Draudžiama pilti atliekas į kitiems atliekų turėtojams priskirtus antrinių žaliavų konteinerius.

37. Konteinerių aikštelėse ir jų aptarnavimo zonoje draudžiama statyti transporto priemones. Žiemą nuo privažiavimo prie konteinerių kelio būtina pašalinti sniegą, ledą ir pabarstyti jį smėliu ar žvyru. Konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, juridinių asmenų patalpose ar jų žemės sklypuose (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), konteinerių tuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti išstumiami į nurodytas vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežiai.

38. Konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių turi būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Pageidautina, kad atliekų turėtojai, prieš talpindami mišrias komunalines atliekas į konteinerį, jas sudėtų į plastikinius/polietileninius maišelius. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai turi būti naudojami pagal paskirtį – draudžiama į juos pilti žemės gruntą, gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas, ne komunalines statybos ir griovimo atliekas, pavojingas atliekas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas, želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo atliekas, antrines žaliavas.

39. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti susidariusias komunalines atliekas. Draudžiama maišyti komunalines ir atskirai surenkamas antrines žaliavas. Antrinės žaliavos turi būti metamos į specialiai antrinėms žaliavoms surinkti skirtus kolektyvinius konteinerius, priskirtus atitinkamiems atliekų turėtojams. Surūšiuotos ir į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius kratomos antrinės žaliavos turi būti sausos, be priemaišų (pvz., maisto, kitų medžiagų likučių).

40. Tais atvejais, kai savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius mano, jog atliekų turėtojas nesilaiko šių Taisyklių 38 ar 39 punkte nustatytų reikalavimų ir į tam tikrų konteinerių aikštelių konteinerį (-ius) šalinamos kitokios atliekos, nei numatyta į tokį (-ius) konteinerį (-ius) mesti atliekos, savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius turi teisę organizuoti kontrolinį tokio (-ių) konteinerio (-ių) patikrinimą. Tokiame patikrinime dalyvauja atliekų turėtojas ar jo atstovas (bendrijos atstovas ar administratorius). Patikrinimo metu nustačius, jog konteineryje (-iuose) yra daugiau kaip 40 proc. tūrio kitokių atliekų, nei numatyta į tokį (-ius) konteinerį (-ius) mesti, Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius surašo aktą dėl neatitikimo ir pateikia jį pasirašyti atliekų turėtojui ar jo atstovui. Atliekų turėtojas privalo atlyginti nuostolius dėl netinkamo sutarties su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi vykdymo. Tokiu atveju laikoma, kad Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus nuostoliai lygūs mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui, jei išvežamas daugiau kaip 40 proc. užterštų antrinių žaliavų konteinerių turinys arba 150 proc. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainio, jei išvežamas daugiau kaip 40 proc. užterštas mišrių komunalinių atliekų konteinerių turinys. Atliekų turėtojo atstovas (bendrija ar administratorius) privalo viešai informuoti atliekų turėtojus apie šių Taisyklių pažeidimus bei tokių pažeidimų pasekmes. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius taip pat turi teisę kreiptis į policiją dėl šių Taisyklių pažeidimo.

41. Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius. Pilti atliekas šalia konteinerių draudžiama. Draudžiama deginti atliekas, esančias konteineriuose, raustis konteineriuose, išimti iš jų atliekas. Draudžiama išmesti atliekas už savo žemės sklypo ribos, t.y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur, taip pat mesti į svetimus konteinerius.

42. Bendrijos ar administratoriai, pastatuose įsikūrę juridiniai asmenys (kur nėra bendrijos arba administratoriaus) bei individualiuose namuose gyvenantys fiziniai asmenys visiškai atsako už tvarką prie konteinerių ir jiems pastatyti skirtose aikštelėse, kurios yra įrengtos tokiems atliekų turėtojams (bendrijoms ar administratoriams) įstatymų nustatyta tvarka priskirtuose valdyti, naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti žemės sklypuose. Jei konteinerių aikštelės yra įrengtos žemės sklypuose, kurie įstatymų nustatyta tvarka nėra priskirti valdyti, naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti atliekų tvarkytojams, tokiu atveju už tvarką prie konteinerių ir jiems pastatyti skirtose aikštelėse atsako Savivaldybė.

43. Atliekų turėtojai ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai sutartyse turi numatyti naudojamų konteinerių turinio išvežimo grafikus. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai gali išvežti konteineriuose esančias atliekas tik tokiomis valandomis, kuomet teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama kelti tokį triukšmą, kokį kelia konteinerių ištuštinimas ir išvežimas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai privalo komunalinių atliekų konteinerius ištuštinti, kai konteineriai yra pripildyti ne mažiau kaip 80 proc. jų tūrio. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo raštu informuoti atliekų turėtoją apie numatomą padidinti naudojamų konteinerių kiekį ir (ar) talpą, ir (ar) ištuštinimo dažnumą bei nustatyti terminą, per kurį atliekų turėtojas turi patvirtinti tokį pasiūlymą. Jei per nustatytą terminą atliekų turėtojas tokio pasiūlymo nepatvirtina, Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius turi teisę padidinti naudojamų konteinerių kiekį ir (ar) talpą, ir (ar) ištuštinimo dažnumą. Atliekų turėtojas turi teisę kreiptis į Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių dėl naudojamų konteinerių kieko ir (ar) talpos, ir (ar) ištuštinimo dažnumo sumažinimo.

44. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai privalo užtikrinti, kad išvežimo metu visos atliekos iš mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių (ir esančios šalia konteinerių) būtų supiltos į šiukšliavežius ir išvežtos, paliekant tvarkingą aplinką, o laikotarpiu tarp atliekų išvežimo už tvarką ir švarą prie mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių atsako teritorijų tvarkytojai. Už visų atliekų, tiek esančių konteineryje, tiek šalia jo, kiekio išvežimą Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui turi būti sumokėta vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Jei šalia mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių yra išmestos didžiosios atliekos, jas Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius išveža atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų už didžiųjų atliekų išvežimo pagal iškvietimą tarifą. Jei didžiosios atliekos padėtos ne šalia atliekų surinkimo konteinerių, jas surenka ir prie konteinerių suneša teritorijų tvarkytojai. 

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

45. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo suteikti konteinerių plovimo ir dezinfekavimo paslaugą ne rečiau kaip sutartyje tarp Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus ir atliekų turėtojo nustatytu dažnumu (Sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo 2 priedas), kitais atvejais – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo atliekų tvarkytojų prašymo gavimo – už mokestį, neviršijantį Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus tarifo. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo pakeisti susidėvėjusius ar sugadintus konteinerius sutartyse su atliekų turėtojais nustatyta tvarka.

46. Sutartyje su Savivaldybe nustatyta tvarka Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius registruoja atliekų turėtojų padarytus šių Taisyklių pažeidimus ir teikia pranešimus apie užregistruotus pažeidimus Savivaldybei.

47. Reikalavimai konteineriams pateikti šių Taisyklių 1 priede.

 

VI. BIODEGRADUOJAMŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

48. Šiame VI skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka atliekų turėtojai biodegraduojamas atliekas privalo surinkti atskirai.

49. Atskirai yra surenkamos šios biodegraduojamos atliekos:

49.1. maisto atliekos;

49.2. žaliosios atliekos.

50. Maisto atliekos surenkamos tokia tvarka:

50.1. atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 21.1 ir 21.2 punktuose, kuriems yra taikomi galiojančių teisės aktų reikalavimai, taip pat kitais atvejais, kuriuos nustato Savivaldybė, privalo atskirai surinkti ir šalinti maisto atliekas tik į tam skirtus maisto atliekų surinkimo individualius konteinerius, kuriuos jiems suteikia naudotis nuomos pagrindu Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius (už nuomos mokestį, neviršijantį Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus naudojimosi atliekų konteineriais įkainio). Maisto atliekų surinkimo konteineriai yra rudos spalvos su užrašu „Maisto atliekos“;

50.2. atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 21.3 punkte, naudojasi maisto atliekų surinkimo konteineriais sutartyje su atliekų tvarkytoju nustatytomis sąlygomis;

50.3. maisto atliekų surinkimo individualūs konteineriai yra statomi patalpose, kuriose įsikūręs atliekų turėtojas, arba pastato, kuriame yra atliekų turėtojo naudojamos patalpos, žemės sklype. Maisto atliekų surinkimo konteineriai, esantys patalpose ar žemės sklypuose, prie kurių negalima privažiuoti, konteinerių tuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti išstumiami į nurodytas vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti šiukšliavežiai.

51. Žaliosios atliekos – sodų, parkų, skverų, kapinių, kitų apželdintų teritorijų priežiūros atliekos: medžių ir krūmų genėjimo atliekos, nušienauta žolė, lapai, gėlės, drožlės ir t.t. tvarkomos tokia tvarka:

51.1. iš atliekų turėtojų, nurodytų 21.1 ir 21.2 punktuose, žaliąsias atliekas surenka Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius apvažiavimo būdu. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius organizuoja reguliarų (t.y., ne rečiau kaip du kartus per sezoną) žaliųjų atliekų surinkimą sutartyje su Savivaldybe ir su atliekų turėtoju nustatytomis sąlygomis ir dažnumu ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui ir atitinkamų apželdintų teritorijų tvarkytojams susitarus, jų sukauptos žaliosios atliekos gali būti surenkamos apvažiavimo būdu ne pagal grafiką ar Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus teritorijų tvarkytojams pateiktuose konteineriuose, kuriuos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius ištuština sutartyje su teritorijų tvarkytojais nustatytu dažnumu. Tokiu atveju Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius suteikia teritorijų tvarkytojams naudotis nuomos pagrindu žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius (už šalių sutartyje nustatytą nuomos mokestį) ir teritorijų tvarkytojas atsiskaito su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi už tokių atliekų tvarkymą pagal šalių sutartyje nustatytus tarifus;

51.2. iš atliekų turėtojų, nurodytų 21.3 punkte, žaliąsias atliekas sutartiniais pagrindais surenka atliekų tvarkytojai, vykdantys tokių atliekų tvarkymo veiklą;

51.3. visi atliekų turėtojai gali nemokamai pristatyti atskirai surinktas žaliąsias atliekas į Taisyklių 96 punkte nurodytas atliekų priėmimo aikšteles;

51.4. individualių valdų savininkai yra skatinami kompostuoti žaliąsias atliekas savo individualių namų privačių valdų teritorijoje pagal Savivaldybės administracijos parengtas rekomendacijas.

 

VII. DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

52. Didžiosios atliekos yra didelių apimčių atliekos, todėl jos dėl savo dydžio negali būti surenkamos su kitais komunalinių atliekų srautais. Didžiosioms atliekoms nepriskiriamos didelių apimčių atliekos, priklausančios kitiems šiose Taisyklėse išskirtiems komunalinių atliekų srautams (pvz., didelių apimčių statybos ir griovimo atliekos, pavojingos atliekos, žaliosios atliekos ir kt.). Didžiosios atliekos iš atliekų turėtojų, nurodytų 21.1 ir 21.2 punktuose surenkamos taip:

52.1. nemokamai priimamos Taisyklių 96 punkte nurodytose atliekų priėmimo aikštelėse; arba

52.2. Neteko galios.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

52.3. didžiąsias atliekas, susikaupusias šalia mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių,  Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai privalomai surenka  apvažiavimo būdu  ne rečiau kaip 3 kartus per mėnesį (kiekvieno mėnesio 5, 15 ir 25 dieną).

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

53. Atliekų turėtojai, numatyti šių Taisyklių 21.3 punkte, tvarko savo didžiąsias atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

54. Šios Taisyklės reglamentuoja tik statybos ir griovimo komunalinių atliekų tvarkymą. Statybos ir griovimo komunalinės atliekos – tai nepavojingos inertinės atliekos, susidarančios pas atliekų turėtojus, nurodytus Taisyklių 21.1 ir 21.2 punktuose, dažniausiai savo jėgomis atliekant smulkius gyvenamojo būsto/patalpų statybos (griovimo), remonto darbus, kuriems vykdyti nėra privalomas statybos leidimas. Kitų (ne komunalinių) statybos ir griovimo atliekų tvarkymo reikalavimai yra nustatyti Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo taisyklėse.

55. Susidariusias statybos ir griovimo komunalines atliekas atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų, sudėti į patvarius atliekų maišus (ar kitas izoliuotas talpas) ir nemokamai pristatyti į atitinkamas atliekų priėmimo aikšteles, nurodytas Taisyklių 96 punkte.

56. Statybos darbų metu susidarančias pavojingas atliekas (įvairūs dažai, lakai, tirpikliai, medžiagos, kuriose yra ar atliekų turėtojo nuomone gali būti gali būti asbesto, gyvsidabrio) atliekų turėtojas surenka ir nemokamai perduoda šių Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka.

57. Statybos ir griovimo ne komunalines atliekas, susidarančias statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas, tvarko atliekų tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių atliekų tvarkymo paslaugas. Tokios statybos ir griovimo atliekos nėra komunalinės atliekos ir jų tvarkymo išlaidos neįtrauktos į komunalinių atliekų tvarkymo tarifo sudėtį. Kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, tokios atliekos kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui.

58. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys vykdyti statybos (rekonstrukcijos ar griovimo) darbus, prieš gaudami statybos leidimą vykdyti šiuos darbus, privalo pateikti Savivaldybei duomenis (informaciją) apie susidarysiančius statybos atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo būdus.

59. Atliekų turėtojai, numatyti 21.3 punkte, tvarko savo statybos ir griovimo atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

60. Atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 21.1 ir 21.2 punktuose, susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas:

60.1. nemokamai pristato į atliekų priėmimo aikšteles, nurodytas Taisyklių 96 punkte;

60.2. nemokamai perduoda Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui, kuris du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybe (ir/ar atliekų turėtoju) nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius elektros ir elektroninės įrangos atliekas apvažiavimo būdu surenka iš atliekų turėtojų, su kuriais yra sudaręs sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo;

60.3. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams (importuotojams) bei platintojams, kai tokie asmenys turi teisę ir (ar) pareigą surinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

61. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui ir 21.1, 21.2 punktuose nurodytiems atliekų turėtojams susitarus už atitinkamą mokestį apvažiavimo būdu, sudėtas atliekas į konteinerius, kuriuos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius specialiai šiam tikslui pastato naudotis atliekų turėtojams, ištuština sutartyje su atliekų turėtojais nustatytu dažnumu. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius atveža atliekų turėtojams naudotis nuomos pagrindu elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo konteinerius (už šalių sutartą nuomos mokestį). Atliekų turėtojas atsiskaito su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi už tokių atliekų tvarkymą pagal šalių sutartyje nustatytus tarifus.

62. Atliekų turėtojai, nurodyti 21.3 punkte, tvarko savo elektros ir elektroninės įrangos atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės  aktų nustatyta tvarka.

 

X. ALYVŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

63. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 21.1 ir 21.2 punktuose, nemokamai pristato susidariusias alyvų atliekas į atliekų priėmimo aikšteles, nurodytas Taisyklių 96 punkte.

64. Atliekų turėtojai, numatyti šių Taisyklių 21.3 punkte, tvarko savo alyvų atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI. APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

65. Atliekų turėtojai, nurodyti 21.1 ir 21.2 punktuose, susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas:

65.1. nemokamai pristato į atliekų priėmimo aikšteles, nurodytas 96 punkte;

65.2. nemokamai perduoda Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui, kuris du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybe nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius apmokestinamųjų gaminių atliekas apvažiavimo būdu surenka iš atliekų turėtojų, su kuriais yra sudaręs sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo.

66. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui ir atliekų turėtojams susitarus, jų sukauptos apmokestinamųjų gaminių atliekos gali būti surenkamos už šalių sutartą mokestį apvažiavimo būdu ne pagal grafiką ar Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus atliekų turėtojams pateiktuose konteineriuose, kuriuos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius ištuština sutartyje su atliekų turėtojais nustatytu dažnumu. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius suteikia atliekų turėtojams naudotis nuomos pagrindu apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo konteinerius (už šalių sutartą nuomos mokestį), ir atliekų turėtojas atsiskaito su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi už tokių atliekų tvarkymą pagal šalių sutartyje nustatytus tarifus.

67. Atliekų turėtojai, numatyti šių Taisyklių 21.3 punkte, tvarko savo apmokestinamųjų gaminių atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII. KITŲ KOMUNALINIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

68. Atliekų turėtojai, nurodyti 21.1 ir 21.2 punktuose, susidariusias komunalines pavojingas atliekas, nenumatytas XII skyriuje:

68.1. nemokamai pristato į atliekų priėmimo aikšteles, nurodytas 96 punkte;

68.2. nemokamai perduoda Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui, kuris du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybe nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius apmokestinamųjų gaminių atliekas apvažiavimo būdu surenka iš atliekų turėtojų, su kuriais yra sudaręs sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo.

69. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui ir atliekų turėtojams susitarus, jų sukauptos komunalinės pavojingos atliekos gali būti surenkamos už šalių sutartą mokestį apvažiavimo būdu ne pagal grafiką ar Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus atliekų turėtojams pateiktuose konteineriuose, kuriuos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius ištuština sutartyje su atliekų turėtojais nustatytu dažnumu. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius suteikia atliekų turėtojams naudotis nuomos pagrindu komunalinių pavojingų atliekų surinkimo konteinerius (už šalių sutartą nuomos mokestį), ir atliekų turėtojas atsiskaito su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi už tokių atliekų tvarkymą pagal šalių sutartyje nustatytus tarifus.

70. Atliekų turėtojai, numatyti 21.3 punkte, tvarko savo komunalines pavojingas atliekas arba perduoda jas tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIII. GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ IR TERITORIJŲ VALYMO SĄŠLAVŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

71. Gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavos tvarkomos šiose Taisyklėse ir Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros Taisyklėse nustatyta tvarka.

72. Už gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų plotų susikaupusių gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavų išvežimą yra atsakingi asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose susidaro gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavos, bei asmenys, kurie pagal atitinkamas sutartis nurodytąsias teritorijas prižiūri, taip pat asmenys, kurie organizuoja viešus renginius. Šiame punkte minimi asmenys gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymo sąšlavas privalo kaupti specialiose talpose iki jų išvežimo atliekų tvarkytojams, suderinę jų pastatymo vietas su Savivaldybės administracija.

 

XIV. SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO OPERATORIAUS (-IŲ) ATRANKA

 

Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

XV. SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO OPERATORIAUS (-IŲ) PAREIGOS IR KONTROLĖ

 

77. Kiekvienas Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius įsipareigoja teikti paslaugas pagal šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo:

77.1. komunalines atliekas tvarkyti šiose Taisyklėse ir konkurso sąlygose nustatyta tvarka toje teritorijoje, kuri nustatyta konkurso sąlygose;

77.2. pristatyti ir šalinti atliekas komunalinių  atliekų sąvartyne, nurodytame Taisyklių 19 punkte. Tarybai priėmus sprendimą dėl vienos tonos atliekų tvarkymo sistemos veiklos tarifo patvirtinimo ir nuo MBA įrenginių eksploatacijos pradžios visas Savivaldybės teritorijoje surinktas mišrias komunalines atliekas (kodas 20 03 01) vežti tiesiogiai į MBA įrenginius jų darbo valandomis, o kitas netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti atliekas, susidariusias Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus veikloje, šalinti komunalinių atliekų sąvartyne, nurodytame Taisyklių 19 punkte;

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

77.3. Savivaldybės tarybos nustatytą tarifo mokestį mokėti Taisyklių 19 punkte nurodytam Savivaldybės komunalinių atliekų sąvartyno operatoriui (UAB „VAATC“) už mišrių komunalinių

atliekų šalinimą sąvartyne, o nuo MBA įrenginių eksploatacijos pradžios už mišrių komunalinių atliekų pridavimą į MBA įrenginius Savivaldybės tarybos nustatytą tarifo mokestį nurodytą

Taisyklių 85.8 punkte ir už kitų netinkamų perdirbti ar kitaip naudoti atliekų šalinimą Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne;

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

77.4. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų rinkti antrines žaliavas ir kitas šių Taisyklių VI-XII skyriuose numatytas atliekas ir tokias atliekas naudoti patys (jei Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai turi teisę verstis šia veikla) arba perduoti pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių atliekas jas naudojančioms arba eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas pagal galiojančius norminius aktus;

77.5. šiose Taisyklėse nustatytais atvejais atliekų turėtojams, minimiems 21.1 ir 21.2 punktuose, teikti paslaugas už kainas, neviršijančias maksimalių Savivaldybės tarybos nustatytų tokių paslaugų kainų tarifų;

77.6. Savivaldybės administracijos nustatytu periodiškumu atsiskaityti Savivaldybės administracijai apie kiekvieno sutvarkytų atliekų srauto (t.y. atskirai dėl visų V-XII skyriuose numatytų komunalinių atliekų) kiekį ir teikti kitą Savivaldybės administracijos nustatytą informaciją apie savo veiklą;

77.7. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti savo klientams (atliekų turėtojams) naudotis nuomos pagrindais už kainą, neviršijančią Savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių įkainių už naudojimąsi konteineriais, reikalingą kiekį konteinerių;

77.8. tik patys likdami atsakingi Savivaldybei ir atliekų turėtojams, tam tikrus darbus subrangos būdu perduoti vykdyti kitiems asmenims (tačiau tokie asmenys neturi teisės sudaryti sutarčių su Savivaldybe ir atliekų turėtojais, o tik atlikti Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus pavestus darbus).

77.9. vykdyti Savivaldybės administracijos kiekvienų metų pradžioje patikslintas einamųjų metų Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros užduotis, nustatytas sutartyse su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais;

77.10. vykdyti kitas šiose Taisyklėse, kituose teisės aktuose, konkurso sąlygose ir sutartyse su Savivaldybe bei atliekų turėtojais nustatytas pareigas.

78. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijai atliekų turėtojų, sudariusių sutartis, sąrašus. Vadovaudamasi pateikta informacija Savivaldybės administracija identifikuoja atliekų turėtojus, nesudariusius sutarčių su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais. Savivaldybės administracija baudžia atliekų turėtojus už nustatytus šių Taisyklių pažeidimus. Taisykles pažeidęs atliekų turėtojas privalo sudaryti sutartį su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi per vieną mėnesį po to, kai jam paskirta nuobauda dėl šių Taisyklių pažeidimo. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius neturi teisės atsisakyti sudaryti sutartį su jokiais atliekų turėtojais;

79. Savivaldybės administracija kiekvienų metų pradžioje patikslina einamųjų metų Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros užduotis, nustatytas sutartyse su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais, ir apie patikslintas užduotis praneša Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams. Vadovaujantis Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimais ir atsižvelgiant į audito rezultatus, nustatomos kitų metų atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtros užduotys.

80. Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtros užduočių vykdymo bei atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę atlieka Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija vykdo kiekvieno Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus ir visos Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos bendrą priežiūrą ir patikrinimus (t.y. tikrina, ar operatorių pateikiamose ataskaitose yra teisinga informacija, ir kitus sistemos veikimo parametrus), taiko sankcijas ar esant pagrindui nutraukia sutartis su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais.

81. Atliekų turėtojų skundus dėl operatorių teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja Savivaldybės administracija. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo registruoti visus gautus raštu arba žodžiu atliekų turėtojų skundus registracijos žurnale, nurodydamas datą, pavardę, priežastį, priemones trūkumams pašalinti, įvykdymo terminus ir patvirtinimą apie įvykdymą ar neįvykdymą. Gavęs kartotinį skundą iš to paties atliekų turėtojo tuo pačiu klausimu, Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo apie tai pranešti Savivaldybės administracijai, kuri sprendžia, ar skundas pagrįstas. Pagrįsto skundo atveju Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius privalo pašalinti trūkumus savo lėšomis. Užregistravus daugiau kaip penkis pagrįstus skundus ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui neištaisius tokiuose skunduose nurodytos padėties Savivaldybės administracijos nustatytais terminais ir tvarka, Savivaldybės administracija gali vienašališkai nutraukti sutartį su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi nuo dienos, kai pradės dirbti kitas Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius, kuris perims klientus iš Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus, su kuriuo nutraukta sutartis.

82. Savivaldybės administracija kiekvienų metų pradžioje atlieka Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių veiklos įvertinimą ir apibendrina Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros rezultatus už praeitus metus. Vadovaujantis Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimais ir atsižvelgiant į Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių veiklos įvertinimo  rezultatus, nustatomos kitų metų atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtros užduotys.

 

XVI. SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

83. Savivaldybė organizuoja ir plėtoja atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojas pagal principą „teršėjas moka“. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema įstatymų numatytais atvejais gali būti finansuojama ir Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, iš kitų specialių fondų ir programų, skolintomis ar Savivaldybės biudžeto lėšomis.

84. Visi atliekų turėtojai privalo nustatytais terminais mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sutartyje su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi nustatyto dydžio įmokas, neviršijant Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų maksimalių įkainių ir tarifų.

85. Savivaldybės taryba nustato šiuos maksimalius įkainius ir tarifus, kurių Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai neturi teisės viršyti, nustatydami savo paslaugų kainas atliekų turėtojams, minimiems 21.1 ir 21.2 punktuose (įkainiai ir tarifai nustatomi be pridėtinės vertės mokesčio, kuris juos taikant priskaičiuojamas papildomai):

85.1. mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, aptarnaujant individualiais konteineriais, maksimalią kainą už 1m3;

85.2. mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, aptarnaujant kolektyviniais konteineriais, maksimalią kainą už 1m3;

85.3. maksimalų naudojimosi vienu konteineriu įkainį (nustatoma atskirai pagal konteinerių rūšis, nurodytas 1 priede, įskaitant atskirą įkainį konteinerių, kurie yra pastate ant pakylos, apačioje ar neatsiejamai susiję su pastatu, nuomai);

85.4. vieno individualaus konteinerio plovimo ir dezinfekavimo kainą;

85.5. vieno kolektyvinio konteinerio plovimo ir dezinfekavimo kainą;

85.6. vienos tonos atliekų priėmimo sąvartyne kainą;

85.7. didžiųjų atliekų išvežimo pagal iškvietimą kainą.

85.8. vienos tonos atliekų tvarkymo sistemos veiklos tarifą.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

86. Kai atliekų turėtojai naudojasi kolektyviniais konteineriais, kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris naudojasi kolektyviniu konteineriu, už atliekų tvarkymą mokėtina suma nustatoma proporcingai fizinio arba juridinio asmens naudojamų patalpų plotui bendrame visų atliekų turėtojų butų ir patalpų plote, priskiriant įmokos dalį, tenkančią atskiram namų valdos savininkui pagal jam nuosavybės ar kita teise priklausančio bendrojo (naudingojo) ploto dalį, jei atliekų turėtojai teisės aktais nustatyta tvarka nesusitaria kitaip. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams informaciją apie butų ir patalpų plotus teikia Savivaldybės administracija, kuri šią informaciją gauna šių Taisyklių 27 punkte nustatyta tvarka. Bendrija arba administratorius neturi teisės iš atliekų turėtojų už atliekų tvarkymą rinkti daugiau lėšų negu visi kolektyviniu konteineriu besinaudojantys atliekų turėtojai privalo mokėti Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriui pagal šio faktiškai surinktą atliekų kiekį.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

87. Savivaldybės taryba, nustatydama  Taisyklių 85 punkte nurodytus įkainius ir tarifus, nustato, kokią sumą eurais Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai turi sumokėti UAB „VAATC“ už atliekų šalinimo paslaugą regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne ir už atliekų apdorojimo paslaugą MBA įrenginiuose nuo jų eksploatacijos pradžios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

88. Savivaldybės taryba nustato šių Taisyklių 85 punkte minimus įkainius ir tarifus tik tvarkyti atliekoms Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje.

89. Nustatydama įkainius ir tarifus atliekų turėtojams už atliekų surinkimą ir tvarkymą, Savivaldybės taryba turi atsižvelgti ne tik į Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių išlaidas, patiriamas tvarkant atliekas (įskaitant ir 87 punkte minimus mokesčius), bet ir į jų pajamas, gautas perduodant naudoti gaminių, pakuočių ar kitas atliekas, ar naudą, gautą perdirbus atliekas, jei jas perdirba pats Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorius.

90.  Savivaldybės taryba prireikus peržiūri 85 punkte minimus įkainius ir tarifus, atsižvelgdama į:

             90.1. šių Taisyklių 77 punkte minimas privalomas užduotis Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams;

             90.2. atliekų šalinimo Taisyklių 19 punkte nurodytame komunalinių atliekų sąvartyne, 7.43 punkte nurodytuose MBA įrenginiuose nuo jų eksploatacijos pradžios ir kitų Savivaldybės nustatytų ir organizuojamų atliekų tvarkymo paslaugų Savivaldybės tarybos nustatyto tarifo dydžio kainą, kuri įskaičiuojama į atliekų tvarkymo paslaugos kainą atliekų turėtojams;

            2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

             90.3.  taip pat į kitus objektyvius veiksnius (kuro kainos kilimas, vidutinio atlyginimo kilimas ir pan.).

            Įkainių ir tarifų peržiūrėjimo principai (koeficientai ir kita) nustatomi Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių atrankos konkurso sąlygose ir atitinkamai pakartojami sutartyse su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais. 

             Savivaldybės tarybai pakeitus galiojančius atliekų tvarkymo įkainius ir tarifus, atliekų turėtojai (arba jiems atstovaujantys asmenys) ir atliekų tvarkymo operatoriai privalo pakeisti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų galiojančiose tarpusavio sutartyse nustatytus įkainius ir tarifus ir suderinti pakeistas sutartis su Savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-658 redakcija

 

XVII. MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIAI, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS IR ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS

 

Pakeistas pavadinimas:

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

 

91. Taisyklių 19 punkte nurodytą komunalinių atliekų sąvartyną eksploatuoja ir  įkainius nustato UAB „VAATC“ vadovaudamasi Taisyklių 85.6 punkte nustatytu tarifu (atliekos prieš šalinant komunalinių atliekų sąvartyne yra pasveriamos).

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

91¹. Atliekų tvarkymą Taisyklių 7.43 punkte nurodytuose įrenginiuose vykdo MBA įrenginių operatorius  vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais ir eksploatavimo sutartyje su UAB „VAATC“ nustatytomis sąlygomis;

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

92. Taisyklių 19 punkte  nurodytame komunalinių atliekų sąvartyne atliekų priėmimą ir tvarkymą organizuoja UAB „VAATC“ vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacijos (atliekų šalinimo) techninio reglamento nustatyta tvarka.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

93. UAB „VAATC“ iki kiekvieno mėnesio 20 dienos teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie praėjusį mėnesį MBA įrenginiuose priimtas bei apdorotas atliekas ir komunalinių atliekų sąvartyne priimtas šalinti komunalines atliekas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą formą. UAB „VAATC“ privalo saugoti visus atliekų priėmimą iš asmenų, pristačiusių atliekas į MBA įrenginius ir komunalinių atliekų sąvartyną, patvirtinančius dokumentus ir Savivaldybės administracijos prašymu nedelsdama juos pateikti.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

94. Šių Taisyklių 21.3 punkte numatytų asmenų nepavojingos gamybinės atliekos, įskaitant ir antrinių žaliavų rūšiavimo liekanas, priimamos šalinimui pagal sutartis su šių Taisyklių 18 arba 19 punktuose numatyto komunalinių atliekų sąvartyno operatoriumi neviršijant nustatytų šalinimo įkainių.

95. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

96. Taisyklių 51.3, 52.1, 55, 60.1, 63, 65.1 ir 68.1 punktuose numatytais atvejais atliekos iš fizinių asmenų turi būti priimamos atliekų priėmimo aikštelėse, kurias Savivaldybės pavedimu eksploatuoja UAB „VAATC“. Aikštelėse turi būti priimamos šios atliekos:

96.1. biodegraduojamosios;

96.2. didžiosios;

96.3. statybos ir griovimo;

96.4. elektros ir elektroninės įrangos;

96.5. alyvų;

96.6. apmokestinamųjų gaminių;

96.7. kitos komunalinės pavojingosios;

96.8. kitos UAB „VAATC“ eksploatuojamų aikštelių TIPK leidime  nurodytos atliekos.

2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-193 redakcija

 

97. Šių Taisyklių 96 punkte minimas atliekų surinkimo aikšteles eksploatuojantis regioninio sąvartyno operatorius tampa į tokias aikšteles pristatytų atliekų savininku nuo atliekų pristatymo į aikšteles momento ir turi teisę savo nuožiūra disponuoti tokiomis atliekomis pagal sutartis su kitais asmenimis, o kai už minėtas atliekas yra nustatytas mokestis – perduoti tokias atliekas pagal sutartis jas naudojančioms arba eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas pagal teisės aktus.

 

XVIII. ATLIEKŲ APSKAITA IR ATLIEKŲ TVARKYMO DOKUMENTACIJA

 

98. Komunalinių atliekų tvarkymo apskaitos duomenis tvarko Savivaldybės administracija.

99. Savivaldybės teritorijoje veikiančios atliekų tvarkymo įmonės teikia duomenis apie atliekų susidarymą bei tvarkymą sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka.

100. Savivaldybės administracija gali gauti pirminės atliekų apskaitos duomenis iš Savivaldybės teritorijoje veikiančių atliekas naudojančių, šalinančių ar eksportuojančių įmonių, kurios pagal galiojančius norminius aktus, pirminės atliekų apskaitos žurnalus turi pateikti Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų pareigūnams, jiems pareikalavus.

101. Savivaldybės administracija gali gauti apdorotus duomenis apie atliekų susidarymą ir tvarkymą pagal raštiškus prašymus iš Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos agentūros.

102. Registruoti Savivaldybės atliekų tvarkytojai turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

103. Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriai vadovaudamiesi teisės aktais, nustatančiais Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis tvarką, teikia Savivaldybės administracijai nustatytą informaciją.

 

XIX. ATSAKOMYBĖ UŽ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

104. Šių Taisyklių vykdymą užtikrina Savivaldybės administracija ir policija.

105. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

106. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

XX. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

107. Komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybėje reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi atliekų turėtojai turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.

108. Kiekvienais metais iki kovo 30 d. Savivaldybės administracija turi parengti ir viešai paskelbti ataskaitą apie komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie susidariusias, surinktas, panaudotas ir pašalintas komunalines atliekas, duomenys apie regioninio sąvartyno operatoriaus ir Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių pajamas, išlaidas, investicijas ir jų šaltinius, aplinkosaugos, techninį ir ekonominį Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos įvertinimą, Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos tikslus ir uždavinius kitiems metams ir tolimesniam laikotarpiui, planuojamas priemones atliekų tvarkymo sistemai plėsti ir tobulinti. Kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. Savivaldybės administracija turi parengti visuomenės informavimo programą kitiems metams. Šioje programoje numatomos priemonės visuomenei informuoti apie atliekų tvarkymo įrenginius ir teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo ypatumus, siekiant surinkti geros kokybės antrines žaliavas, atliekų pavojingumą ir pavojingų atliekų surinkimo galimybes ir kitus atliekų tvarkymo aspektus, apie kuriuos būtina informuoti atliekų turėtojus, kad būtų efektyviau įgyvendinami atliekų tvarkymo reikalavimai.

109. Savivaldybės administracija skelbia atliekų turėtojams, kad jie privalo sudaryti sutartį su vienu iš Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių, nurodo Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių kontaktinę informaciją savo interneto puslapyje ir kitose informavimo priemonėse. Savivaldybės administracija skelbia atliekų turėtojams, kad nesudarę sutarties nė su vienu iš Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių, atliekų turėtojai bus baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat Savivaldybės administracija skelbia, kam atliekų turėtojai turėtų pateikti skundus dėl Savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių veiklos.

 

_______________________________

 


Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

LST EN 840 1–6 DALIŲ KONTEINERIŲ PAVYZDŽIAI,
EKSPLOATAVIMO PASKIRTIS IR SPECIFIKACIJA

 

Konteinerio tipas

Žymėjimas

Eksploatavimo paskirtis

Specifikacija

GMT 120/140/240/

360 l

Komunalinėms atliekoms rinkti

Pagamintas iš ultravioletiniams spinduliams atsparaus polietileno; su ratukais; talpa – 120/140/240/360 litrų

 

GMT 120/140/240/

360 l

Antrinėms žaliavoms rinkti

Pagamintas iš ultravioletiniams spinduliams atsparaus polietileno; su ratukais; talpa – 120/140/240/360 litrų

MGB 0,77 – 1,7 m3

Komunalinėms atliekoms rinkti

Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno; atitinka vokišką standartą DIN 30700/1; patogios naudoti ir patvarios konstrukcijos; ratukai – su stabdžiu; dangtis – su spyruokle; rankenos – su gumine apsauga

MGB 0,66 – 1,7 m3

Antrinėms žaliavoms rinkti

Pagamintas iš žemo spaudimo, geros kokybės, ultravioletiniams spinduliams atsparaus polietileno; ratukai – su stabdžiu ir antgaliu vandeniui išpilti

MGB 0,66 – 1,7 m3

Antrinėms žaliavoms rinkti

Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno; patogios naudoti ir patvarios konstrukcijos; su skylėmis korpuse stiklui ir popieriui įmesti ; dangtis - nulakuotas atitinkama spalva

Pusiau požeminis konteineris

1,3–5 m3

Komunalinėms atliekoms rinkti

Pagamintas iš vientiso plastiko (kapsulė), išimamas labai tvirto dvigubo audinio maišas. 60 proc. konteinerio tūrio yra požeminės vertikalios konstrukcijos. Likusioji dalis - antžeminės konstrukcijos

Požeminis konteineris

Komunalinėms atliekoms rinkti

Sistemai įrengti reikia išbetonuoti pamatą. Gali būti registruojamas statinys. Atliekos renkamos į metalinės konstrukcijos bei standartinius antžeminius konteinerius.

Sistemai iškelti reikalinga elektros energija

Pusiau požeminis konteineris

Antrinėms žaliavoms rinkti

Pagamintas iš vientiso plastiko (kapsulė), išimamas labai tvirto dvigubo audinio maišas. 60 proc. konteinerio tūrio yra požeminės vertikalios konstrukcijos. Likusioji dalis  - antžeminės konstrukcijos

Požeminis konteineris

Antrinėms žaliavoms rinkti

Sistemai įrengti reikia išbetonuoti pamatą. Gali būti registruojamas statinys. Atliekos renkamos į metalinės konstrukcijos bei standartinius antžeminius konteinerius. Sistemai iškelti reikalinga elektros energija

2,5–7 m3

Atliekoms iš gyvenamųjų kvartalų, ligoninių ir turgų rinkti

Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno; 2 arba 4 aliumininiai dangčiai ir atraminiai nukreipiamieji ratukai

Konteinerių komplektas

Antrinėms žaliavoms rinkti konteinerių aikštelėse

Pagamintas iš plastiko;  atidaromas dugnas

1,6–10 m3

Statybos ir remonto atliekoms rinkti

 

10–38 m3

Statybos ir remonto atliekoms rinkti

 

Multicont sistemos konteinerių komplektas, 1 m3

Statybos ir remonto atliekoms rinkti

Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno; dugnas ir kraštai – sustiprinti, viršus – dažytas; iškraunant korpusas išsiskleidžia

GMT 240 l

Degioms atliekoms rinkti

Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno, labai atsparios konstrukcijos; talpa – 240 litrų; su sandariu dangčiu ir guminiais ratukais

 

IBC 450/800/1000 l rezervuaras

Lakams, dažams ir tirpikliams transportuoti

Pagamintas iš nerūdijančio plieno; rėmas – iš cinkuoto plieno; talpa – 450/800/1000 litrų; sandarus dangtis

Pavojingų atliekų konteineris

Pavojingoms atliekoms rinkti ir saugoti

Pagamintas iš plastiko; 12 modifikacijų, talpa – 11,5 – 87 litrų; sandariai užspaudžiamas raudonos spalvos dangtis; spalva – pilka

Netinkamų naudoti (pasenusių) galvaninių elementų konteineris

Pasenusiems galvaniniams elementams rinkti

Pagamintas iš plastiko; dangtis – skaidrus; anga - žalios spalvos; talpa – apie 7,5 litro. Pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno (didelis); paviršius lakuotas žalios spalvos laku; anga - įvairių dydžių

 

 


       Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių

       2 priedas

 

(Sutarties forma)

 

 

SUTARTIS
DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ Nr.

 

2006 m. ………………… d.

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas), (įmonės kodas), registruota (adresas), atstovaujama (atstovo vardas,

________________________________________________________________________________

pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Vykdytojas),

 

ir

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas), (įmonės kodas), registruota (adresas), atstovaujama (atstovo vardas,

________________________________________________________________________________

pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Užsakovas),

 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šią sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų (toliau – Sutartis).

 

I. Sutarties objektas

 

1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui mišrių ir specifinių komunalinių atliekų (toliau – atliekos), tarp jų ir antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo paslaugas, sudarydamas sąlygas tam reikalingomis 8 punkte numatytomis atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonėmis naudotis nuomos pagrindais (toliau – paslaugos). Užsakovas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti bei vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2. Paslaugos teikiamos pagal Šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, (Sutarties 1 priedas).

3. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi šiais teisės aktais:

3.1. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ( ) sprendimu Nr. ( ) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės);

3.2. kitais teisės aktais.

 

II. Vykdytojas įsipareigoja:

 

4. Tinkamai ir laiku pagal Šalių nustatytą tvarką, kuri turi užtikrinti, kad atliekomis nebūtų perpildyti pagal šią Sutartį Užsakovui perduoti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ir antrinių žaliavų konteineriai (toliau - konteineriai). Konteineriai gali būti pripildyti ne mažiau kaip 80 proc. jų tūrio, išvežti Sutarties 8 punkte numatytuose Užsakovui perduotuose konteineriuose sukauptas atliekas.

5. Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Sutartyje su Vilniaus miesto savivaldybe nustatytu laiku ir sąlygomis nemokamai iš su Užsakovu suderintos vietos išvežti sukauptas specifines komunalines atliekas: biodegraduojamas, didžiąsias, statybos ir griovimo darbų, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir komunalines pavojingas atliekas.

6. Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka nemokamai išvežti surūšiuotas ir į specialius konteinerius surinktas antrines žaliavas.

7. Užsakovui pageidaujant (ne pagal grafiką, o suderintu laiku) už papildomą Šalių suderintą užmokestį iš Užsakovo nurodytos vietos išvežti sukauptas specifines komunalines atliekas: biodegraduojamas, didžiąsias, statybos ir griovimo darbų, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir komunalines pavojingas atliekas. Didžiosios atliekos ne pagal grafiką išvežamos neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus didžiųjų atliekų išvežimo pagal iškvietimą tarifo.

8. Perduoti Užsakovui naudotis nuomos pagrindais reikiamą skaičių konteinerių atsižvelgiant į šioje Sutartyje numatytas Vykdytojo paslaugų apimtis bei atliekų išvežimo dažnumą tokiomis sąlygomis:

8.1. Užsakovui priskirtoje atliekų surinkimo aikštelėje reikiamą skaičių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių ir antrinių žaliavų konteinerių už nuomos mokestį, neviršijantį Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus naudojimosi vienu konteineriu įkainio, ir antrinių žaliavų konteinerių – neatlygintinai;

8.2. Užsakovui pageidaujant (ne pagal grafiką) ir už papildomą Šalių suderintą užmokestį, su Užsakovu suderintu laiku, atskirų specifinių komunalinių atliekų srautų atskiro surinkimo priemonių (toliau - papildomi konteineriai);

8.3. perduodant konteinerius, užtikrinti reikiamą jų skaičių, kad būtų tinkami naudoti bei atitiktų Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus; konteineriai išnuomojami tokiam terminui, kurį Vykdytojas įsipareigoja teikti paslaugas Užsakovui;

8.4. Sutarties galiojimo metu konteineriai yra Vykdytojo nuosavybė ir išnuomojami Užsakovui, tačiau pasibaigus šios Sutarties terminui (Užsakovui pageidaujant) arba nutraukus Sutartį prieš terminą (Užsakovui vykdant pareigą, nurodytą 23 punkte, tik kai Užsakovas naudojasi požeminiais konteineriais), Vykdytojas įsipareigoja konteinerį parduoti jį naudojusiam Užsakovui ar jo nurodytai kitai atliekų tvarkymo įmonei, kuri yra sudariusi sutartį su Savivaldybe, nuosavybėn už jo likutinę vertę konteinerio pardavimo metu, kaip nurodyta Sutarties 2 priede;

8.5. Vykdytojo nuosavybė yra papildomi konteineriai, perduodami naudotis Užsakovui trumpalaikės nuomos pagrindais; Vykdytojas juos atsiima iš Užsakovo suteikęs paslaugas, kurioms teikti buvo suteikti papildomi konteineriai. Kol papildomi konteineriai yra perduoti Užsakovui, jis visiškai atsako už jų saugumą ir atlygina Vykdytojui žalą, kuri jiems tuo metu padaroma.

9. Garantuoti, kad atliekų surinkimo konteinerių aikštelėse, kuriose yra Vykdytojo konteineriai, kraunant ir išvežant atliekas būtų tvarka ir švara.

10. Garantuoti konteinerių ir papildomų konteinerių higieninę būklę (išskyrus daugiabučių namų atliekų šalinimo šachtose bei su jomis susijusiuose namo viduje esančiuose įrenginiuose). Vykdytojas teikia konteinerių plovimo ir dezinfekavimo paslaugą šios Sutarties 1 priede nustatytu dažnumu ir kitais atvejais ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo už mokestį, neviršijantį Savivaldybės tarybos nustatyto maksimalaus tarifo. Vykdytojas privalo pakeisti susidėvėjusius ar sugadintus konteinerius sutartyse su atliekų turėtojais nustatyta tvarka.

11. Pranešti Užsakovui apie keičiamus paslaugų įkainius prieš 30 (trisdešimt) dienų iki tokių pakeistų paslaugų įkainių taikymo dienos, nurodant priežastį, dėl ko įkainiai padidinami, jei tai daroma dėl to, kad padidinti Vilniaus miesto savivaldybės nustatyti atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs tarifai ar atliekų perdirbimo, šalinimo sąvartyne ar specifinių atliekų šalinimo aikštelėse įkainiai. Jei Užsakovas nesutinka su paslaugų įkainių pakeitimu (išskyrus atvejus, kai įkainiai padidinami dėl to, kad padidinti Vilniaus miesto savivaldybės nustatyti atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs tarifai bei atliekų perdirbimo, šalinimo sąvartyne ar specifinių atliekų šalinimo aikštelėse įkainiai), bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti šią Sutartį pranešdama kitai Šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus Sutartį, Užsakovas neatleidžiamas nuo pareigos visiškai atsiskaityti su Vykdytoju už paslaugas, kurios buvo suteiktos iki Sutarties nutraukimo dienos ir nuo pareigos įsigyti požeminius konteinerius kaip numatyta 8 ir 23 punktuose.

12. Laikytis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reguliuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų.

 

 

III. Užsakovas įsipareigoja:

 

13. Tinkamai ir laiku sumokėti Vykdytojui už suteiktas paslaugas šios Sutarties IV straipsnyje nustatyta tvarka.

14. Garantuoti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių, esančių Užsakovui priskirtose konteinerių stovėjimo aikštelėse, tinkamą naudojimą; garantuoti, kad konteineriai nebūtų perpildyti, t.y. konteinerių dangčiai turi laisvai užsidengti, o konteineriai be dangčių gali būti pripildyti iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo).

15. Nustatyta tvarka rūšiuoti atliekas, į mišrioms komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius nemesti antrinių žaliavų ir kitų atliekų, kurias draudžia mesti Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės.

16. Garantuoti, kad į specialiai tam nepritaikytus konteinerius nebūtų pilamos ne komunalinės atliekos (pvz., statybinės ir griovimo atliekos, cheminės medžiagos, skystos ar degios, želdynų ir želdinių tvarkymo bei pavojingos atliekos).

17. Naudoti tik Vykdytojo nuomos pagrindais perduotus konteinerius. Jeigu atliekos vežamos ne iš Vykdytojo naudotis perduotų Užsakovui konteinerių, jie turi atitikti Vykdytojo nurodytus reikalavimus. Užsakovas, nusprendęs rakinti konteinerius, privalo raktus perduoti Vykdytojui.

18. Garantuoti, kad atliekos nebūtų pilamos šalia konteinerių.

19. Palaikyti švarias ir tvarkingas konteinerių stovėjimo aikšteles (taikoma tik kai sklypas  priskirtas Užsakovui), užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės galėtų nekliudomai privažiuoti prie konteinerių (nebūtų pristatyta transporto priemonių, žiemą būtų nukastas sniegas ir pabarstyta).

20. Vykdytojo perduotus naudotis nuomos pagrindais konteinerius eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, nedeginti juose atliekų, negadinti ir kitaip nemažinti jų vertės. Vykdytojas atsako už dingusius, sugadintus, sulaužytus jam priklausančius konteinerius. Jei įrodoma, kad dėl konteinerio sugadinimo ar sulaužymo kaltas Užsakovas, Vykdytojo nuostolius turi atlyginti Užsakovas ir tokiu atveju, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip. Vykdytojo nuostoliai dėl Užsakovui perduoto naudotis, tačiau prarasto arba sugadinto konteinerio yra lygūs jo likutinei vertei kaip nurodyta Sutarties 2 priede.

21. Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie Užsakovo adreso bei rekvizitų pasikeitimą.

22. Prieš mėnesį informuoti Vykdytoją raštu apie numatomą paslaugų apimčių pasikeitimą (padidinimą ar sumažinimą). Toks Užsakovo rašytinis pranešimas laikomas tinkamu pagrindu Sutarčiai pakeisti.

23. Pasibaigus šios Sutarties terminui (jei Užsakovas pageidauja) arba nutraukus Sutartį prieš terminą (Užsakovas privalo įsigyti jam Vykdytojo perduotus požeminius konteinerius) įsigyti nuosavybėn arba nurodyti Vykdytojui kitą atliekų tvarkymo įmonę, kuri yra sudariusi sutartį su Savivaldybe, ir kuri įsigys konteinerius, už jų likutinę vertę Sutarties pasibaigimo/nutraukimo metu, kaip nurodyta Sutarties 2 priede.

24. Sudėtingesnes Atliekų surinkimo ir išvežimo priemones, kurių įrengimas reikalauja tam tikrų statybos darbų, (pvz., požeminius konteinerius) įrengia Vykdytojas savo lėšomis; tokios Vykdytojo lėšos įskaitomos į konteinerio kainą, kuri lemia konteinerių nuomos kainą.

25. Laikytis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reguliuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų.

 

IV. Atsiskaitymo tvarka

 

26. Už suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šia Sutartimi bei kitais tarp Šalių sudarytais susitarimais.

27. Užsakovas už pagal Sutartį suteiktas paslaugas atsiskaito pagal Vykdytojo pateiktas sąskaitas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo einamojo mėnesio, per kurį buvo suteiktos paslaugos, pabaigos.

28. Sąskaitos faktūros Užsakovui siunčiamos paštu (neregistruotu laišku) ir faksu. Jeigu Užsakovas per 15 (penkiolika) dienų nuo einamojo mėnesio pabaigos, per kurį buvo suteiktos paslaugos, nepraneša Vykdytojui, kad jis negavo sąskaitos faktūros, laikoma, kad Užsakovas ją gavo ir jam taikomos visos Sutartyje numatytos pareigos, susijusios su sąskaitos faktūros apmokėjimu.

29. Jeigu Užsakovas vėluoja sumokėti Vykdytojui šios Sutarties 26 ir 27 punktuose nustatytomis sąlygomis, jis privalo mokėti Vykdytojui 5 proc. delspinigių per metus, skaičiuojamus nuo neapmokėtos sąskaitos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną savo piniginei prievolei įvykdyti.

30. Nustatęs, kad konteineriuose yra daugiau kaip 40 proc. tūrio kitokių atliekų, negu numatytos į tokį konteinerį mesti, Vykdytojas dėl tokio pažeidimo surašo aktą ir pateikia jį pasirašyti Užsakovui. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo. Tokiu atveju laikoma, kad Vykdytojo nuostoliai lygūs mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui, jei išvežamas daugiau kaip 40 proc. užterštų antrinių žaliavų konteinerių turinys arba 150 proc. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainio, jei išvežamas daugiau kaip 40 proc. užterštas mišrių komunalinių atliekų konteinerių turinys. Užsakovo atstovas (bendrija ar administratorius) privalo viešai informuoti visus atstovaujamus atliekų turėtojus apie tokius Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus bei jų pasekmes. Vykdytojas taip pat turi teisę kreiptis į policiją dėl taisyklių pažeidimo.

31. Užsakovas neturi teisės iš atliekų turėtojų, kurie naudojasi konteineriais ir paslaugomis pagal šią Sutartį, surinkti didesnį užmokestį už Atliekų tvarkymą nei Užsakovas sumoka Vykdytojui. Užsakovo Vykdytojui sumokėtą sumą Užsakovas padalina tarp atliekų turėtojų pagal principus, kuriuos nustato galiojantys teisės aktai, o jei teisės aktai nenustato – pagal Užsakovo ir atliekų turėtojų sutartus principus (pagal patalpų plotą, gyventojų skaičių ar kt.). PASTABA: šis punktas taikomas tik daugiabučių namų, sodininkų ir garažų savininkų bendrijoms ar kolektyviniu konteineriu besinaudojantiems kitiems atliekų turėtojams.

 

V. Sutarties sustabdymas ir nutraukimas

 

32. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą tokiais atvejais:

32.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

32.2. vienašališkai Užsakovo iniciatyva:

32.2.1. jei Vykdytojas pažeidžia esminius savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir neištaiso padėties per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo raštiško Užsakovo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą gavimo dienos;

32.2.2. jeigu Vykdytojui iškeliama bankroto byla arba priimamas sprendimas Vykdytoją likviduoti;

32.2.3. iš anksto pranešus apie tai Vykdytojui ne vėliau kaip prieš 2 (du) kalendorinius mėnesius;

32.3. vienašališkai Vykdytojo iniciatyva:

32.3.1. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

32.3.2. jeigu Užsakovas likviduojamas dėl bankroto ar kitų priežasčių – nuo likvidavimo momento;

32.3.3. jei Vykdytojas netenka teisės teikti paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

33. Visais Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo prieš terminą atvejais Sutarties Šalys neatleidžiamos nuo prievolės visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus kitai Sutarties Šaliai, kurie atsirado pagal šią Sutartį iki jos pasibaigimo ar nutraukimo prieš terminą dienos. Jei nutraukus Sutartį prieš terminą Užsakovas vengia vykdyti savo pareigą nupirkti konteinerius, Vykdytojas turi teisę atsisakyti šio reikalavimo ir pasiimti konteinerius iš Užsakovo.

34. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Vykdytojas turi teisę sustabdyti savo pareigų pagal šią Sutartį vykdymą ir laikinai nevežti atliekų tol, kol bus visiškai atsiskaityta už Vykdytojo suteiktas paslaugas.

 

VI. Ginčų sprendimas ir atsakomybė

 

35. Visus ginčus dėl šios Sutarties ar su ja susijusius Šalys stengsis spręsti draugiškų derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo draugiškai per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš Šalių įteikė kitai Šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties nevykdanti Šalis atsako šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Sutarties Šalys nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atleidžiamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.</SPAN>

 

VII. Kitos sąlygos

 

38. Sutartis galioja iki ……... Jeigu Šalys prieš mėnesį iki Sutarties galiojimo pabaigos raštu nepareiškė pageidavimo nepratęsti Sutarties, tai Sutartis pratęsiama dar (skaičius) metams.

39. Šalys raštu informuoja viena kitą apie VIII straipsnyje nurodytų savo rekvizitų pasikeitimą.

40. Nei viena Šalis neturi teisės be kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį kitiems asmenims, tačiau Užsakovo sutikimas nereikalingas, kai Vykdytojas perduoda savo teises ir pareigas kitai įmonei, turinčiai teisę teikti paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tuo atveju, jei Vykdytojas pats netenka teisės teikti paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

41. Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti tokios pat formos kaip ir Sutartis.

42. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais: vienas – Užsakovui, vienas – Vykdytojui.

 

 

VIII. Šalių rekvizitai ir parašai

 

 Vykdytojas

Užsakovas

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.


Sutarties dėl komunalinių atliekų     tvarkymo paslaugų

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas), (įmonės kodas), registruota (adresas), atstovaujama (atstovo vardas,

___________________________________________________________________________

pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Vykdytojas),

ir

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas), (įmonės kodas), registruota (adresas), atstovaujama (atstovo vardas,

___________________________________________________________________________

pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – Užsakovas), (pavadinimas), įmonės kodas

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šį Sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų 1 priedą (toliau – Priedas):

 

1. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pagal Sutartį teikimo Užsakovo nurodytu adresu sąlygos nustatytos pateiktoje lentelėje:

Konteinerio/(-ių) tipas ir talpa

 

Konteinerio/(-ių) pastatymo vieta

 

Konteinerių skaičius

 

Atliekų išvežimo grafikas

 

Specifinių komunalinių atliekų išvežimo dažnumas (jei atskirai susitariama)

 

Vietos, iš kurios išvežamos atliekos, adresas

 

1 m3 atliekų išvežimo įkainis

 

Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo dažnumas/periodiškumas

 

Konteinerių susidėvėjimo nustatymo kriterijai/ keitimo tvarka

 

Kitos sąlygos

 

Konteinerio/(-ių) nuomos kaina per mėnesį

 

 

2. Šalių adresai ir banko rekvizitai:

 

Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

Užsakovas

 

A.V.

 

A.V.

Sutarties dėl komunalinių atliekų     tvarkymo paslaugų

2 priedas

 

KONTEINERIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

Neteko galios.

Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-03-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-469-492/2016

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-658 - 2008-11-12
DĖL TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1131 - 2009-07-15
DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR DĖL TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-193 - 2015-09-23
DĖL TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią