Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1131 2009-07-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO<br> NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR DĖL TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR DĖL TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 15 d. Nr. 1-1131

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.721 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 25 straipsniu, 30 straipsnio 5 dalimi ir 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-6034), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 4 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999,  Nr. 63-2065;  2004,  Nr. 68-2381)  92 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1732 redakcija

 

2. Neteko galios.

2014 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1732 redakcija

 

3. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintas Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisykles:

Išdėstyti 7.21, 7.27 ir 25.5 punktus taip:

„7.21. individualus konteineris – konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms, kuriuo šiose Taisyklėse nustatytais atvejais naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo (išskyrus administratorius).

7.27. konteinerių aikštelė – nustatyta tvarka įrengta vieta komunalinių atliekų surinkimo konteineriams pastatyti. Konteinerių aikštele taip pat laikoma vieta, įrengta pastato viduje ar išorėje ant pastatui priklausančių konstrukcijų, neatsiejamai susijusių su pastatu, tačiau tokia aikštele galima naudotis tik tuomet, jei pastatui nėra įrengta kita, ne pastate esanti konteinerių aikštelė. Konteinerių aikštelėje kartu ar atskirai gali būti statomi kolektyviniai konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti. Pastato išorėje esančiose konteinerių aikštelėse pastatytus kolektyvinius konteinerius eksploatuoja administratoriai arba daugiabučių namų savininkų bendrijos.

25.5. jei daugiabučiame gyvenamajame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo bendrija arba administratoriumi (kai administratorius paskirtas dėl to, kad bendrija nesudaryta, ar kai bendrija yra pavedusi administratoriui sudaryti sutartį su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi) ir naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais.“.

4. Įpareigoti atliekų turėtojus (ar jiems atstovaujančius asmenis) ir atliekų tvarkymo operatorius per 20 dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos pakeisti dabar galiojančiose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartyse nustatytus atliekų tvarkymo tarifus, atsižvelgiant į šiuo sprendimu  patvirtintus  tarifus, ir suderinti pakeistas sutartis su Savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu.

5. Patvirtinti seniūnų bei administratorių (administratorių apibrėžimas nustatytas Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėse) komunalinių atliekų tvarkymo ir kontrolės teritorijas, laikantis Vilniaus miesto savivaldybės suskirstymo į seniūnijas (pagal priedą Nr. 1).

6. Įpareigoti seniūnus sudaryti darbo grupes iš seniūnijų darbuotojų, administratorių, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų bei vietos bendruomenių atstovų komunalinių atliekų tvarkymo klausimams priskirtose teritorijose aptarti ir spręsti. Ypatingą dėmesį skirdamos principo „teršėjas moka“ laikymosi kontrolei, darbo grupės:

6. 1.       renka informaciją apie priskirtoje teritorijoje esančius fizinius bei juridinius asmenis, neturinčius galiojančių atliekų šalinimo sutarčių arba nemokančius už atliekų tvarkymą;

6. 2.       tikrina, kad atliekų vežėjai taikytų nedidesnius atliekų šalinimo tarifus negu nustatyti,

6. 3.       prižiūri, kad būtų užtikrinta atliekų šalinimo kokybė – numatyto naudojamų konteinerių turinio išvežimo grafiko laikymasis ir švara teritorijoje.

7. Pavesti seniūnams bei administratoriams kontroliuoti ir nuolat, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, teikti informaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apie priskirtoje teritorijoje esančių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimą ir komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugų kokybę.

8. Įpareigoti atsakingus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinius dalinius ir seniūnus neatlygintinai teikti visą jų turimą informaciją darbo grupėms (informaciją apie nekilnojamojo turto objektus, galiojančias sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo, konteinerių išdėstymo aikšteles ir kitą informaciją), kuri yra būtina šio sprendimo 6 punkto pavedimo vykdymui. Visa surinkta informacija gali būti naudojama tik komunalinių atliekų turėtojų registrui sukurti ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimui.

9. Darbo grupės apie joms priskirtose teritorijose daromus ar padarytus atliekų tvarkymo pažeidimus  surenka informaciją, juos fiksuoja ir surašo faktinių duomenų patikrinimo aktą. Visa surinkta informacija nedelsiant perduodama Saugaus miesto departamentui. Saugaus miesto departamentas išanalizavęs pateiktą informaciją sprendžia dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn.

10. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo spaudoje.

11. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. 1-659 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-284 - 2011-11-02
DĖL TARYBOS 2009-07-15 SPRENDIMO NR. 1-1131 „DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ IR TARYBOS 2006-05-24 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL VILNIAUS MIESTO ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO IR DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI UAB „VAATC“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1732 - 2014-03-05
DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR TAIKOS SUTARTIES PROJEKTO TVIRTINIMO
Į pradžią