Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1072 2013-02-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-193 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-193 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2013 m. vasario 15 d. Nr. 1-1072

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-193 „Dėl Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisykles:

1.1. 3 punktą sąvoka „gyvenamojo pastato negyvenamosios patalpos“:

„gyvenamojo pastato negyvenamosios patalpos – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (parduotuvėms, paslaugų įmonėms, kontoroms ir pan.) naudojamos patalpos, kurios nekilnojamojo turto registre registruojamos atskiru turto vienetu;“;

1.2. 4.17 punktu ir jį išdėstyti taip:

„4.17. užtikrinti, kad šaltuoju metų periodu gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpose, kuriose pagal projektą numatytas patalpų šildymas, būtų palaikoma oro temperatūra, nustatyta higienos normose HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoti gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus apie šį sprendimą.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią