Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-2140 2014-12-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

          PATVIRTINTA

          Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

          2014 m. gruodžio 3 d.     

          sprendimu Nr. 1-2140     

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planas (toliau – Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas) (Žin., 2004-11-11 Nr. 164-5971, 2006-06-30
Nr. 73-2760) ir
2002-06-25 Europos Parlamento ir Komisijos  direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (toliau – ES direktyva 2002/49/EB) nuostatomis.

2. Plano paskirtis – numatyti ir pateikti galimas triukšmo prevencines priemones bei triukšmo mažinimo strategiją bei uždavinius iki 2018 metų. Plano tikslas – kryptingai ir efektyviai įgyvendinti Vilniaus aglomeracijos aplinkos triukšmo prevencijos, jo lygių ir neigiamo poveikio žmonių sveikatai mažinimo priemones.

3. Plane vartojamos sąvokos atitinka Triukšmo valdymo įstatymo ir ES direktyvos 2002/49/EB sąvokas. Plane numatyti tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinių teisės dokumentų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nuostatas.

4. Planas atnaujinamas kas penkeri metai, atsižvelgiant į Vilniaus miesto reikmes, galimybes, naujai priimtus nacionalinius ir  Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus ir rekomendacijas aplinkos triukšmo valdymo srityje. Plano tikslai detalizuojami į uždavinius ir veiksmus.

5. Vadovaujantis  Aplinkos triukšmo direktyva (2002/49/EB) ir Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu  už Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos plano 2014-2018 m. rengimą yra atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Pagal Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnį, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planus. Vilniaus miesto savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai įgyvendina patvirtintą veiksmų planą pagal pagrindinių institucijų kompetenciją.

6. Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programoje pateikti II, III, IV, V ir VI skyriai papildo Planą ir atitinka Plano dalis  pagal šiuos ES direktyvos 2002/49/EB V priedo 1 punkto reikalavimus:

·         aglomeracijų, pagrindinių kelių, pagrindinių geležinkelių arba stambių oro uostų ar kitų įvertintų triukšmo šaltinių aprašymas;

·         teisinė situacija;

·         visos galiojančios ribinės vertės;

·         triukšmo kartografavimo rezultatų suvestinė;

·         prognozuojamas apytikris triukšmo veikiamų žmonių skaičius, problemų nustatymas ir taisytina situacija;

·         visos taikomos triukšmą mažinančios priemonės ir visi rengiami projektai.

 


Ii. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANas

 

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Lėšų poreikis (tūkst. Lt)

Bendras lėšų poreikis

(Tūkst. Lt)

Terminai (metais)

2014m.

2015m.

2016m.

Iš viso 2014–2016 m.

Iš viso  2017–2018 m.

1.      Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų  reglamentų nuostatus ir juos įgyvendinti:

1.1

Tyliųjų zonų projektinių pasiūlymų parengimas, ženklinimas ir kitų jų apsaugos priemonių įgyvendinimas, pagal projektinius pasiūlymus.

MŪTD,

AAS,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

25

92

0

117

23

140

20142018

1.2

Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose  organizavimas ir vykdymas.

AED,

SMD PASLAUGOS VYKDYTOJAS

19

16

15

50

15

65

20142018

1.3

Triukšmo valdymo ir stebėsenos  triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose  tobulinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Gyventojų apklausa ir viešosios nuomonės dėl tyliųjų zonų  analizė, pasiūlymų vertinimas.

AED,

SMD PASLAUGOS VYKDYTOJAS

1

3

3

7

7

14

20142018

1.3.2

Ataskaitų ir pasiūlymų dėl reglamento įgyvendinimo pagal stebėsenos ir naujausius triukšmo kartografavimo rezultatus rengimas bei pasiūlymų įgyvendinimas.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

6

6

6

18

12

30

20142018

1.3.3

Triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų reglamentų triukšmo stebėsenos ir kontrolės dokumentų tobulinimas.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

0

3

3

21

24

20142018

1.4

Triukšmo prevencijos ir  tyliųjų zonų ribų patikslinimas, vadovaujantis naujo kartografavimo rezultatais, naujų zonų steigimas, įvertinant gyventojų reikmes.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

17

17

34

26

60

20142018

2.                                            Palaikyti ir tobulinti Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo valdymo sistemą, pirmiausia, orientuotą į triukšmo prevenciją ir galutinį rezultatą:

2.1

Vadovaujantis 2002-06-25 Europos Parlamento ir Komisijos  direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nuostatomis, atlikti: triukšmo šaltinių stebėseną, jų poveikio gyventojų sveikatai vertinimą, pagal triukšmo šaltinių duomenis, paros laiką ir kitus parametrus, situacijos analizę.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

58

0

86

144

106

250

20142018

2.2

Gamybos įmonių, naudojančių triukšmą skleidžiančius šaltinius, apskaitos ir triukšmo prevencijos sistemos suformavimas. Surinkti duomenis iš valstybinėms institucijoms teikiamų  PAV, SPAV, TIPK ataskaitų,  apdoroti ir sukelti duomenis  į  duomenų bazes, skirtas triukšmo kontrolei ir prevencijos vykdymui .

AED,

MŪTD ,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

33

18

19

70

10

80

20142018

2.3

Pagal surinktus duomenis atlikti pramonės, komunalinio ūkio,  teikiančių įvairias paslaugas ir kitų stacionarių objektų triukšmo sklaidos poveikio gyvenamajai aplinkai analizes, pateikti rekomendacijas triukšmo sklaidai mažinti.

MŪTD,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

 

 

 

 

 

Pagal poreikį ir 2014 m. pramonės kartografavimo rezultatus

20142018

2.4

Triukšmo (nuo įvairių šaltinių) poveikio analizė ir  vertinimas, sklaidos ribojimo priemonių planavimas prie gyvenamųjų namų,  vaikų ugdymo ir sveikatinimo įstaigų ,  projektinių pasiūlymų rengimas teritorijose pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2014–2018 m. triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo programos IV skyriaus 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 lenteles. Lokaliose vietose  ir pagal gyventojų skundus atlikti triukšmo lygių  analizę.

MŪTD ,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

10

14

24

96

120

20142018

2.5

Pagal atliktus triukšmo stebėjimo ir vertinimo rodiklius pavojingiausiose teritorijose  parinkti ir  teikti siūlymus projektų rengėjams dėl triukšmą mažinančių priemonių planavimo ir projektavimo.

MŪTD

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.6

Specialių triukšmą mažinančių užtvarų statyba, įrengimas (Akustinių sienučių,  pylimų įrengimas, objektų apželdinimas ir kt. prevencinių priemonių įgyvendinimas).

MŪTD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.7

Parengti triukšmo duomenų sistemas, kad jos būtų prieinamos ir jomis galėtų naudotis Savivaldybės padalinių  specialistai (instaliuoti, apmokyti specialistus, paruošti naudojimosi instrukcijas).

AED PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

10

5

15

5

20

20142018

2.8

Kasmet vykdyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių diegimo efektyvumo vertinimą.

AED.

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

6

6

6

18

7

25

20142018

2.9

Triukšmo valdymo  ataskaitų rengimas ir  teisės aktų  nustatyta tvarka  teikimas Savivaldybės ir valstybės institucijoms, jų viešinimas  internetinėje svetainėje ir kt. žiniasklaidos priemones.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

3,4

3,4

3,4

10,2

3,8

14

20142018

2.10

Langų keitimas švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigose į   geriau triukšmą sulaikančius langus.

ŠKSD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.11

Daugiabučių namų renovavimas – triukšmą sulaikančių fasadų įrengimas, kokybiškas balkonų įstiklinimas, langų keitimas.

MPD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.12

Rengti ir viešinti (www.aplinka.vilnius.lt) informaciją apie triukšmo šaltinių valdytojų prievolę savivaldybės vykdomajai institucijai pateikti su triukšmu susijusios veiklos triukšmo šaltinių duomenis. Parengti teikiamų triukšmo šaltinių duomenų ataskaitos formą ir ją paviešinti.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

2

2

4

6

10

20142018

3.      Sumažinti automobilių transporto keliamą triukšmą, tobulinant miesto susisiekimą,  eismo organizavimą, gatvių infrastruktūrą ir diegiant kitas automobilių triukšmą mažinančias  priemones:

3.1

Automobilių srautų stebėseną, kasmetinis, sezoninis miesto gatvių automobilių srautų parametrų duomenų surinkimas, vertinimas ir  integravimas į triukšmo sklaidos modelius.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

49

49

49

147

113

260

20142018

3.2

Naujų gatvių dalių, sankryžų kaip triukšmo šaltinių modelių parengimas, atnaujinimas ir integravimas į triukšmo sklaidos modelius.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

25

0

15

40

20

60

20142018

3.3

Atlikti triukšmo stebėseną ir analizę nustatytose jautriausiose miesto zonose, kuriose dėl automobilių transporto srauto susidaro aukšti triukšmo lygiai, įvertinti galimybes srautų mažinimui, jų  struktūros pakeitimo,  gerinant gatvių pralaidumą.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

38

54

25

117

143

65

20142018

 

 

 

 

 

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Bendras lėšų poreikis

Terminas

3.4

Miesto gatvėse, kuriose nakties laikotarpiu aukšti triukšmo lygiai, nukreipti automobilių transporto srautus kitais maršrutais. Parengti eismo reguliavimo ir ženklinimo schemas ir paženklinti gatves.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.5

Atlikti analizę ir (pagal gyventojų skundus) pateikti siūlymus dėl automobilių triukšmo sklaidos mažinimo, triukšmo prevencinių priemonių  įrengimo, įvertinus triukšmo ekranų svarbą, optimalią vietą.

MŪTD,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

Lėšų poreikis koreguojamas kiekvienais metais

20142018

3.6

Toliau plėtoti koordinuoto eismo sistemą pagrindiniuose automobilių transporto koridoriuose.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.7

Mesto gatvėse, kuriose yra aukšti triukšmo lygiai, organizuoti kuo tolygesnį eismą,  įgyvendinti  suderintų šviesoforų valdymą.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.8

Siekiant apsaugoti senamiestį nuo motorinio transporto neigiamo poveikio,  mažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių senamiesčio teritorijoje, kuriant daugiaaukščių aikštelių sistemą jo prieigose. Užduotis atliekamos remiantis 2014 metais atliktais Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymais.

MŪTD

Investitorių lėšos

20152020

3.9

Senamiesčio apsauga nuo motorinio transporto poveikio ribojant tranzitinį ir mažinant bendrą transporto eismą Senamiestyje. Užduotis atliekamos remiantis 2014 metais atliktais Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymais.

MŪTD

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20152017

3.10

Senamiesčio apsauga nuo motorinio transporto poveikio: sukurti Senamiesčio visuomeninio transporto sistemą (Nauja transporto rūšis).

MŪTD

~200 mln. Lt

2014–2020

3.11

Formuoti darnų miesto greitojo susisiekimo maršrutinį tinklą, įdiegti esamoms transporto rūšims greitojo eismo maršrutinį tinklą, panaudojant esamas ir formuojant naujas VT eismo juostas, įgyvendinant prioritetines eismo sąlygas sankryžose. Rekomenduoja uždavinius įgyvendinti triukšmui jautriausiose gatvėse pagal Plano IV skyriaus 19, 20, 21 lenteles.

MŪTD,

SP

 

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20152020

3.12

Pradėti įgyvendinti naujos greitojo susisiekimo (atskiro arba dalinio eismo pirmumo) VT rūšies įvedimą į miesto VT sistemą; atlikti miesto VT maršrutų ir eismo grafikų korektūrą pagal miesto keleivių srautų tyrimus, įvertinant naujai formuojamą greito susisiekimo VT tinklą.

MŪTD,

SP

 

500 mln. Lt

20152020

3.13

Sistemingai vykdyti gatvių dangų tvarkymo darbus, likviduojant duobes, dangos nelygumus, klojant mažiau triukšmo keliantį asfaltą.

MŪTD

 

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.14

Plėtoti viešąjį transportą, didinti jo patrauklumą, siekiant sumažinti automobilių srautą miesto gatvėse; atnaujinti VT parkus naujomis ekologiškomis, pritaikytomis neįgaliųjų pervežimui transporto priemonėmis.

MŪTD,

SP

VT parkų atnaujinimui planuojama ~ 100 mln. Lt investitorių lėšomis

2015

3.15

Skatinti bemotorių transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimą, atlikti gatvių eismo bei triukšmo poveikio analizę (atsižvelgiant į 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus) pagal kurią būtų  suprojektuotos ir įrengtos pėsčiųjų zonos ir trasos miesto centrinėje dalyje.

MŪTD,

SP

7 mln. Lt

20152017

3.16

Plėtoti pėsčiųjų takų ir šaligatvių infrastruktūrą, siekiant sumažinti automobilių srautą miesto gatvėse.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.17

Užbaigti tarptautinę dviračių trasą „Eurovelo“, įrengti kitas kokybiškas dviračių trasas / takus Vilniaus miesto teritorijoje (pagal patvirtintą dviračių trasų / takų schemą).

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20162020

3.18

Pagal 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus bei Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą įrengti B & R (Bike & Ride) aikšteles transporto mazguose; sudaryti sąlygas veloparkų kūrimuisi, kuriuose būtų teikiamos dviračių parkavimo (tarp jų ir saugojimo), remonto, dviračių nuomos ir kitos aptarnavimo paslaugos.

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20152020

3.19

Pagal 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus bei Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą diegti miesto VT galiniuose žieduose automobilių stovėjimo aikšteles, skirtas P & R (Park & Ride) sistemai realizuoti.

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20152020

3.20

Užbaigti Vakarinę eismo gatvę nuo Oslo g. iki Ukmergės pl. su skirtingo lygio sankryžomis ir perėjomis.

MŪTD

300 mln. Lt

20152017

3.21

Suprojektuoti ir nutiesti Šiaurinę gatvę nuo Vakarinio greitkelio iki Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos.

MŪTD

360 mln. lt

20152020

3.22

Rekonstruoti Geležinio Vilko g. atkarpą tarp Pietario g. ir Gerosios Vilties g..

MŪTD

42 mln. Lt

20152017

3.23

Rekonstruoti Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki Antavilių gyvenvietės iki 4 eismo juostų.

MŪTD

88 mln. Lt

20162017

3.24

Užbaigti Vilniaus g. (A1 kelio) rekonstrukciją Grigiškėse.

MŪTD

Pagal projekto sąmatą

Projektą rengia ir įgyvendina LAKD prie SM)

3.25

Rekonstruoti Dariaus ir Girėno g.

MŪTD

3 mln. Lt

20152016

3.26

Rekonstruoti Olandų–Antakalnio–T.Kosciuškos g. sankryžą

MŪTD

Pagal projekto sąmatą

20142020

3.27

Projektuoti ir įgyvendinti triukšmo šaltinių ekranavimo ir kitas akustinės taršos ribojimo priemones (G.Vilko g. nuo A. Goštauto g. iki Pakalnės g.).

MŪTD,

AED

1,2 mln. Lt

20142017

4.      Sumažinti geležinkelių transporto keliamą triukšmą, tobulinant geležinkelių infrastruktūrą, eismo organizavimą ir diegiant kitas geležinkelių transporto triukšmą mažinančias  priemones:

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Terminai

4.1

Sumažinti krovininių traukinių, važiuojančių geležinkelių linija per centrinę Vilniaus geležinkelio stotį, skaičių (ne mažiau 10 %).

Veiksmus planuoja LG

20142018

4.2

Su Savivaldybe suderintose triukšmingiausiose miesto teritorijose Projektuoti ir statyti  akustines sieneles bei ekranus arba diegti pagal efektyvumą jiems adekvačias priemones,  siekiant sumažinti geležinkelių transporto triukšmo poveikį aplinkai, pirmiausiai gyvenamiesiems pastatams (Vilniaus aglomeracijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybės strateginio triukšmo kartografavimo arba kitus rezultatus)

Veiksmus planuoja LG,

AED

20142018

4.3

Modernizuoti geležinkelių transporto priemones, tobulinti eismo organizavimą, projektuoti ir diegti kitas akustines priemones siekiant sumažinti triukšmo poveikį aplinkai.

Veiksmus planuoja LG

20142018

5.      Pasiekti, kad didėjant orlaivių skydžių skaičiui nedidėtų oro transporto keliamas triukšmas ir poveikis aplinkai:

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Terminai

5.1

Nustatyti orlaivių keliamo triukšmo problematiškiausias vietas ir planuoti veiksmus bei priemones padėčiai taisyti, įvertinant orlaivių triukšmo kartografavimo rezultatus.

Veiksmus planuoja TVOU,

AED

20142018

5.2

Sugriežtinti orlaivių trajektorijų koordinavimą  ir kontrolę, prireikus atlikti orlaivių trajektorijų koridorių parametrų patikslinimą.

Veiksmus planuoja TVOU

20142018

5.3

Organizuoti nuolatinę uosto orlaivių triukšmo kontrolę, ją tobulinti iki nuolatinės  triukšmo lygių stebėsenos su valdymo sistema.

Veiksmus planuoja TVOU

20142018

 

 

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Lėšų poreikis (tūkst. Eur)

Bendras lėšų poreikis (Eur)

Terminai (m.)

2014m.

2015m.

2016m.

Iš viso 2014–2016 m.

Iš viso  2017–2018 m.

1.      Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų  reglamentų nuostatus ir juos įgyvendinti:

1.1

Tyliųjų zonų projektinių pasiūlymų parengimas, ženklinimas ir kitų jų apsaugos priemonių įgyvendinimas, pagal projektinius pasiūlymus.

MŪTD,

AAS,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

7.241

26.645

0

33.886

6.661

40.547 tūkst.

20142018

1.2

Triukšmo stebėsenos ir kontrolės triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose  organizavimas ir vykdymas.

AED,

SMD PASLAUGOS VYKDYTOJAS

5.503

4.634

4.344

14.481

4.344

18.825 tūkst.

20142018

1.3

Triukšmo valdymo ir stebėsenos  triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose  tobulinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Gyventojų apklausa ir viešosios nuomonės dėl tyliųjų zonų  analizė, pasiūlymų vertinimas.

AED,

SMD PASLAUGOS VYKDYTOJAS

290

869

869

2.027

2.027

4.055 tūkst.

20142018

1.3.2

Ataskaitų ir pasiūlymų dėl reglamento įgyvendinimo pagal stebėsenos ir naujausius triukšmo kartografavimo rezultatus rengimas bei pasiūlymų įgyvendinimas.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

1.738

1.738

1.738

5.213

3.475

8.689 tūkst.

20142018

1.3.3

Triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų reglamentų triukšmo stebėsenos ir kontrolės dokumentų tobulinimas.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

0

869

869

6.082

6.951 tūkst.

20142018

1.4

Triukšmo prevencijos ir  tyliųjų zonų ribų patikslinimas, vadovaujantis naujo kartografavimo rezultatais, naujų zonų steigimas, įvertinant gyventojų reikmes.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

4.924

4.924

9.847

7.530

17.377 tūkst.

20142018

2.                                            Palaikyti ir tobulinti Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo valdymo sistemą, pirmiausia, orientuotą į triukšmo prevenciją ir galutinį rezultatą:

2.1

Vadovaujantis 2002-06-25 Europos Parlamento ir Komisijos  direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nuostatomis, atlikti: triukšmo šaltinių stebėseną, jų poveikio gyventojų sveikatai vertinimą, pagal triukšmo šaltinių duomenis, paros laiką ir kitus parametrus, situacijos analizę.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

16.798

0

24.907

41.705

30.700

72.405 tūkst.

20142018

2.2

Gamybos įmonių, naudojančių triukšmą skleidžiančius šaltinius, apskaitos ir triukšmo prevencijos sistemos suformavimas. Surinkti duomenis iš valstybinėms institucijoms teikiamų  PAV, SPAV, TIPK ataskaitų,  apdoroti ir sukelti duomenis  į  duomenų bazes, skirtas triukšmo kontrolei ir prevencijos vykdymui .

AED,

MŪTD ,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

9.557

5.213

5.503

20.273

7.241

27.514 tūkst.

2014-2018

2.3

Pagal surinktus duomenis atlikti pramonės, komunalinio ūkio,  teikiančių įvairias paslaugas ir kitų stacionarių objektų triukšmo sklaidos poveikio gyvenamajai aplinkai analizes, pateikti rekomendacijas triukšmo sklaidai mažinti.

MŪTD,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

 

 

 

 

 

Pagal poreikį ir 2014 m. pramonės kartografavimo rezultatus

20142018

2.4

Triukšmo (nuo įvairių šaltinių) poveikio analizė ir  vertinimas, sklaidos ribojimo priemonių planavimas prie gyvenamųjų namų,  vaikų ugdymo ir sveikatinimo įstaigų ,  projektinių pasiūlymų rengimas teritorijose pagal Plano IV skyriaus 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 lenteles. Lokaliose vietose  ir pagal gyventojų skundus atlikti triukšmo lygių  analizę.

MŪTD ,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

2.896

4.055

6.951

27.804

34.754 tūkst.

20142018

2.5

Pagal atliktus triukšmo stebėjimo ir vertinimo rodiklius pavojingiausiose teritorijose  parinkti ir  teikti siūlymus projektų rengėjams dėl triukšmą mažinančių priemonių planavimo ir projektavimo.

MŪTD

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.6

Specialių triukšmą mažinančių užtvarų statyba, įrengimas (Akustinių sienučių,  pylimų įrengimas, objektų apželdinimas ir kt. prevencinių priemonių įgyvendinimas).

MŪTD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.7

Parengti triukšmo duomenų sistemas, kad jos būtų prieinamos ir jomis galėtų naudotis Savivaldybės padalinių  specialistai (instaliuoti, apmokyti specialistus, paruošti naudojimosi instrukcijas).

AED PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

2.896

1.448

4.344

1.448

5.792 tūkst.

20142018

2.8

Kasmet vykdyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių diegimo efektyvumo vertinimą.

AED.

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

1.738

1.738

1.738

5.213

2.027

7.241 tūkst.

20142018

2.9

Triukšmo valdymo  ataskaitų rengimas ir  teisės aktų  nustatyta tvarka  teikimas Savivaldybės ir valstybės institucijoms, jų viešinimas  internetinėje svetainėje ir kt. žiniasklaidos priemones.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

985

985

985

2.954

1.101

4.055 tūkst.

20142018

2.10

Langų keitimas švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigose į   geriau triukšmą sulaikančius langus.

ŠKSD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.11

Daugiabučių namų renovavimas – triukšmą sulaikančių fasadų įrengimas, kokybiškas balkonų įstiklinimas, langų keitimas.

MPD,

AED

 

 

 

 

 

Pagal atskiras programas ir planus

20142018

2.12

Rengti ir viešinti (www.aplinka.vilnius.lt) informaciją apie triukšmo šaltinių valdytojų prievolę savivaldybės vykdomajai institucijai pateikti su triukšmu susijusios veiklos triukšmo šaltinių duomenis. Parengti teikiamų triukšmo šaltinių duomenų ataskaitos formą ir ją paviešinti.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

579

579

1.158

1.738

2.896 tūkst.

20142018

3.      Sumažinti automobilių transporto keliamą triukšmą, tobulinant miesto susisiekimą,  eismo organizavimą, gatvių infrastruktūrą ir diegiant kitas automobilių triukšmą mažinančias  priemones:

3.1

Automobilių srautų stebėseną, kasmetinis, sezoninis miesto gatvių automobilių srautų parametrų duomenų surinkimas, vertinimas ir  integravimas į triukšmo sklaidos modelius.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

14.191

14.191

14.191

42.574

32.727

75.301 tūkst.

20142018

3.2

Naujų gatvių dalių, sankryžų kaip triukšmo šaltinių modelių parengimas, atnaujinimas ir integravimas į triukšmo sklaidos modelius.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

7.241

0

4.344

11.585

5.792

17.377 tūkst.

20142018

3.3

Atlikti triukšmo stebėseną ir analizę nustatytose jautriausiose miesto zonose, kuriose dėl automobilių transporto srauto susidaro aukšti triukšmo lygiai, įvertinti galimybes srautų mažinimui, jų  struktūros pakeitimo,  gerinant gatvių pralaidumą.

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

0

0

0

0

18.825

18.825 tūkst.

20142018

 

 

 

 

 

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Bendras lėšų poreikis

Terminas

3.4

Miesto gatvėse, kuriose nakties laikotarpiu aukšti triukšmo lygiai, nukreipti automobilių transporto srautus kitais maršrutais. Parengti eismo reguliavimo ir ženklinimo schemas ir paženklinti gatves.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.5

Atlikti analizę ir (pagal gyventojų skundus) pateikti siūlymus dėl automobilių triukšmo sklaidos mažinimo, triukšmo prevencinių priemonių  įrengimo, įvertinus triukšmo ekranų svarbą, optimalią vietą.

MŪTD,

AED,

PASLAUGOS VYKDYTOJAS

Lėšų poreikis koreguojamas kiekvienais metais

20142018

3.6

Toliau plėtoti koordinuoto eismo sistemą pagrindiniuose automobilių transporto koridoriuose.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.7

Mesto gatvėse, kuriose yra aukšti triukšmo lygiai, organizuoti kuo tolygesnį eismą,  įgyvendinti  suderintų šviesoforų valdymą.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.8

Siekiant apsaugoti senamiestį nuo motorinio transporto neigiamo poveikio,  mažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių senamiesčio teritorijoje, kuriant daugiaaukščių aikštelių sistemą jo prieigose. Užduotis atliekamos remiantis 2014 metais atliktais Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymais.

MŪTD

Investitorių lėšos

20152020

3.9

Senamiesčio apsauga nuo motorinio transporto poveikio ribojant tranzitinį ir mažinant bendrą transporto eismą Senamiestyje. Užduotis atliekamos remiantis 2014 metais atliktais Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymais.

MŪTD

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20152017

3.10

Senamiesčio apsauga nuo motorinio transporto poveikio: sukurti Senamiesčio visuomeninio transporto sistemą (Nauja transporto rūšis).

MŪTD

~ 57,92 mln. Eur

2014

3.11

Formuoti darnų miesto greitojo susisiekimo maršrutinį tinklą, įdiegti esamoms transporto rūšims greitojo eismo maršrutinį tinklą, panaudojant esamas ir formuojant naujas VT eismo juostas, įgyvendinant prioritetines eismo sąlygas sankryžose. Rekomenduoja uždavinius įgyvendinti triukšmui jautriausiose gatvėse pagal Plano IV skyriaus 19, 20, 21 lenteles.

MŪTD,

SP

 

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20152020

3.12

Pradėti įgyvendinti naujos greitojo susisiekimo (atskiro arba dalinio eismo pirmumo) VT rūšies įvedimą į miesto VT sistemą; atlikti miesto VT maršrutų ir eismo grafikų korektūrą pagal miesto keleivių srautų tyrimus, įvertinant naujai formuojamą greito susisiekimo VT tinklą.

MŪTD,

SP

 

144,81 mln. Eur

20152020

3.13

Sistemingai vykdyti gatvių dangų tvarkymo darbus, likviduojant duobes, dangos nelygumus, klojant mažiau triukšmo keliantį asfaltą.

MŪTD

 

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.14

Plėtoti viešąjį transportą, didinti jo patrauklumą, siekiant sumažinti automobilių srautą miesto gatvėse; atnaujinti VT parkus naujomis ekologiškomis, pritaikytomis neįgaliųjų pervežimui transporto priemonėmis.

MŪTD,

SP

VT parkų atnaujinimui planuojama ~ 28,96 mln. Eur investitorių lėšomis

2015

3.15

Skatinti bemotorių transporto priemonių ir pėsčiųjų judėjimą, atlikti gatvių eismo bei triukšmo poveikio analizę (atsižvelgiant į 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus) pagal kurią būtų  suprojektuotos ir įrengtos pėsčiųjų zonos ir trasos miesto centrinėje dalyje.

MŪTD,

SP

2,03 mln. Eur

20152017

3.16

Plėtoti pėsčiųjų takų ir šaligatvių infrastruktūrą, siekiant sumažinti automobilių srautą miesto gatvėse.

MŪTD,

SP

Pagal poreikį ir skiriamas lėšas

20142018

3.17

Užbaigti tarptautinę dviračių trasą „Eurovelo“, įrengti kitas kokybiškas dviračių trasas / takus Vilniaus miesto teritorijoje (pagal patvirtintą dviračių trasų / takų schemą).

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20162020

3.18

Pagal 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus bei Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą įrengti B & R (Bike & Ride) aikšteles transporto mazguose; sudaryti sąlygas veloparkų kūrimuisi, kuriuose būtų teikiamos dviračių parkavimo (tarp jų ir saugojimo), remonto, dviračių nuomos ir kitos aptarnavimo paslaugos.

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20152020

3.19

Pagal 2014 metais atliktus Vilniaus miesto senamiesčio gatvių eismo organizavimo pasiūlymus ir/arba naujai formuojamus gatvių eismo planus bei Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą diegti miesto VT galiniuose žieduose automobilių stovėjimo aikšteles, skirtas P & R (Park & Ride) sistemai realizuoti.

MŪTD,

SP

Investitorių lėšos

20152020

3.20

Užbaigti Vakarinę eismo gatvę nuo Oslo g. iki Ukmergės pl. su skirtingo lygio sankryžomis ir perėjomis.

MŪTD

86,89 mln. Eur

20152017

3.21

Suprojektuoti ir nutiesti Šiaurinę gatvę nuo Vakarinio greitkelio iki Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos.

MŪTD

104,26 mln. Eur

20152020

3.22

Rekonstruoti Geležinio Vilko g. atkarpą tarp Pietario g. ir Gerosios Vilties g..

MŪTD

12,16 mln. Eur

20152017

3.23

Rekonstruoti Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki Antavilių gyvenvietės iki 4 eismo juostų.

MŪTD

25,49 mln. Eur

20162017

3.24

Užbaigti Vilniaus g. (A1 kelio) rekonstrukciją Grigiškėse.

MŪTD

Pagal projekto sąmatą

Projektą rengia ir įgyvendina LAKD prie SM)

3.25

Rekonstruoti Dariaus ir Girėno g.

MŪTD

0,87 mln. Eur

20152016

3.26

Rekonstruoti Olandų–Antakalnio–T.Kosciuškos g. sankryžą

MŪTD

Pagal projekto sąmatą

20142020

3.27

Projektuoti ir įgyvendinti triukšmo šaltinių ekranavimo ir kitas akustinės taršos ribojimo priemones (G.Vilko g. nuo A. Goštauto g. iki Pakalnės g.).

MŪTD,

AED

0,35 mln. Eur

20142017

 

4.      Sumažinti geležinkelių transporto keliamą triukšmą, tobulinant geležinkelių infrastruktūrą, eismo organizavimą ir diegiant kitas geležinkelių transporto triukšmą mažinančias  priemones:

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Terminai

4.1

Sumažinti krovininių traukinių, važiuojančių geležinkelių linija per centrinę Vilniaus geležinkelio stotį, skaičių (ne mažiau 10 %).

Veiksmus planuoja LG

20142018

4.2

Su Savivaldybe suderintose triukšmingiausiose miesto teritorijose Projektuoti ir statyti  akustines sieneles bei ekranus arba diegti pagal efektyvumą jiems adekvačias priemones,  siekiant sumažinti geležinkelių transporto triukšmo poveikį aplinkai, pirmiausiai gyvenamiesiems pastatams (Vilniaus aglomeracijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybės strateginio triukšmo kartografavimo arba kitus rezultatus)

Veiksmus planuoja LG,

AED

20142018

4.3

Modernizuoti geležinkelių transporto priemones, tobulinti eismo organizavimą, projektuoti ir diegti kitas akustines priemones siekiant sumažinti triukšmo poveikį aplinkai.

Veiksmus planuoja LG

20142018

5.      Pasiekti, kad didėjant orlaivių skydžių skaičiui nedidėtų oro transporto keliamas triukšmas ir poveikis aplinkai:

Eil. nr.

Priemonės, veiksmai

Atsakingi organizatoriai, vykdytojai

Terminai

5.1

Nustatyti orlaivių keliamo triukšmo problematiškiausias vietas ir planuoti veiksmus bei priemones padėčiai taisyti, įvertinant orlaivių triukšmo kartografavimo rezultatus.

Veiksmus planuoja TVOU,

AED

20142018

5.2

Sugriežtinti orlaivių trajektorijų koordinavimą  ir kontrolę, prireikus atlikti orlaivių trajektorijų koridorių parametrų patikslinimą.

Veiksmus planuoja TVOU

20142018

5.3

Organizuoti nuolatinę uosto orlaivių triukšmo kontrolę, ją tobulinti iki nuolatinės  triukšmo lygių stebėsenos su valdymo sistema.

Veiksmus planuoja TVOU

20142018

 

Santrumpų naudojamų grafoje „Atsakingi organizatoriai, vykdytojai“ paaiškinimas:

AED – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius;

CAA – Civilinės aviacijos administracija;

SMD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas;

MŪTD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamentas;

LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

LG – Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

MPD – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas;

ŠKSD – Švietimo, kultūros ir sporto departamentas;

SP – Savivaldybės įmonė ,,Susisiekimo paslaugos“;

TVOU – Tarptautinis Vilniaus oro uostas;

VP – Savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“;

 

 

 

 

 

 


III. PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

7. Planui įgyvendinti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto, Lietuvos Respublikos Susisiekimo misterijos biudžeto,  Vilniaus miesto aplinkos apsaugos rėmimo programos, sveikatos apsaugos fondo lėšos, pramonės triukšmo šaltinio operatoriaus biudžeto,  taip pat lėšos, gautos iš tarptautinių fondų ir organizacijų bei kitos lėšos.

8. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos plano įgyvendinimą. Kitos organizacijos ir institucijos, atsakingos už didelio triukšmo šaltinius Vilniaus aglomeracijoje, dalyvauja triukšmo valdymo programoje ir vykdo Savivaldybės iškeltus tikslus pagal suderintus su Savivaldybe ir jų patvirtintus priemonių ir veiksmų planus.

9. Plane numatyti darbai yra tęstiniai  ir turi būti vykdomi visus metus.

10. Efektyviam Vilniaus aglomeracijos triukšmo prevencijos plano įgyvendinimui svarbus Savivaldybės, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Vilniaus tarptautinio oro uosto  triukšmo prevencijos ir mažinimo veiksmų koordinavimas.

 

iV. NUMATOMAS TRIUKŠMO VEIKIAMŲ ŽMONIŲ SKAIČIAUS SUMAŽĖJIMAS

 

11. Plano tikslas  iki 2019 m. Vilniaus aglomeracijoje iki 14 %. (arba apie 10 tūkst.) sumažinti gyventojų, patiriančių neigiamą automobilio, oro, geležinkelio transporto ir pramonės triukšmo poveikį, Vilniaus miesto teritorijoje  saugoti tyliąsias zonas, užtikrinanti gyventojams galimybę pasiekti teritorijas, kuriose būtų garantuotas aukštas akustinis komfortas tiek gamtinėse teritorijose, tiek teritorijose arti gyvenamųjų vietų ar miesto centro, įgyvendinti triukšmo prevenciją statybų administravimo procese:

11.1 Vilniaus aglomeracijoje įgyvendinant automobilių srautų ribojimą, reguliuojant eismą, tvarkant kelių dangas, įgyvendinant infrastruktūros plėtros projektus, įrengiant  akustines sieneles ir ekranus 10-15 % sumažinti gyventojų, patiriančių neigiamą, automobilių transporto triukšmo poveikį. (67 600 x 0,1 = 6760 iki 67 600 x 0,15 = 10140  gyventojų);

11.2 įgyvendinant geležinkelių apkrovimo, eismo reguliavimo, techninių patobulinimų, akustinių sienelių ir ekranų įrengimo projektus Vilniaus aglomeracijoje 10 %. sumažinti gyventojų, patiriančių neigiamą geležinkelių transporto triukšmo poveikį          (1500 x  0,1 = 150 gyventojų).

 

V. informacijOS apie triukšmĄ VIEŠINIMAS

 

12. Visuomenės informavimą vykdo Aplinkos apsaugos skyrius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1305 „Dėl pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ IV skyriaus reikalavimus. Aplinkos triukšmo valdymo informacija, Plano projektai skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.aplinka.vilnius.lt arba Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje adresu www.vilnius.lt.

13. Pirminė ar suvestinė triukšmo valdymo informacija Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, visuomenei teikiama Vyriausybės nustatyta tvarka.  Savivaldybių institucijos,  susijusios su triukšmo prevencija ir valdymu, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją, reikalingą ataskaitoms rengti.

14. Asmenys Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi teisę:

14.1 iš Savivaldybės institucijų gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

14.2 dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

14.3 reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

VI. PLANO EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Planas turi būti vertinimas periodiškai kiekvienais metais, įgyvendinimo veiksmingumas vertinamas atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus:

15.1. įgyvendintų aplinkos triukšmo prevencijos priemonių skaičių, pobūdį ir jų akustinį efektyvumą;

15.2 apsaugotų nuo kenksmingo triukšmo poveikio žmonių skaičių;

15.3 surinktus kartografuojamų pagrindinių triukšmo šaltinių duomenis;

15.4  informacijos, pateiktos visuomenei apie triukšmo strateginio kartografavimo rezultatus, kitas triukšmo valdymo priemones, dydį ir panaudotų informavimo priemonių įvairovę;

15.5 kvalifikaciją patobulinusių specialistų, dirbančių triukšmo prevencijos srityje,

skaičių.

            16. Galutinis plano efektyvumas bus įvertintas atliekant strateginius Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo darbus bei parengiant naujausias ataskaitas ir naują triukšmo prevencijos planą.

_______________________________

 

 

Į pradžią