Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-464 2016-03-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

 

  2016 m. kovo 2 d. Nr.   30-464

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 642 ,,Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės įmonėse“ 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-54 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašo 3 punkto 3 pastraipa ir 5 pastraipa:

1.   T v i r t i n u standartinę Vilniaus miesto savivaldybės įmonių sutarties dėl valdybos nario veiklos formą (pridedama).

2.      N u s t a t a u, kad:

2.1.   Vilniaus miesto savivaldybės įmonių valdybos nariui apskaičiuojamas atlygis per kalendorinį mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. 40-476 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ rekomenduojamos nustatyti didžiausios Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų mėnesinio darbo užmokesčio (pareiginės algos su priedais ir priemokomis) sumos dydžio už kalendorinį mėnesį ir ne didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

2016 m. kovo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-632 redakcija

2016 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1451 redakcija

 

2.2.     už šio įsakymo įgyvendinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d.

įsakymo Nr. 30-464

priedas

 

 

SUTARTIS DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS VALDYBOS NARIO VEIKLOS

 

20    m. _________________d.

 

 

Šią Valdybos nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis) sudarė _________________________________   (toliau - Bendrovė), kuriai atstovauja _________________________________________________________

ir

______________,      asmens      kodas: _____________________, gyvenantis ________________

(toliau – Valdybos narys),

toliau   kartu  vadinami   Šalimis,   o   kiekvienas atskirai - Šalimi.

Atsižvelgdamos į tai, kad Valdybos narys sutinka būti Bendrovės Valdybos nariu,

Šalys susitarė taip:

 

1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS

1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų bei šios sutarties reikalavimais. Valdybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės valdybos darbo reglamento ir Bendrovės politikos.

1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams.

1.3.  Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys eina Bendrovės Valdybos nario pareigas.

 

 

,,2. ATLYGIS IR JO MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Bendrovė įsipareigoja mokėti Valdybos nariui _____________________________ (_________) Eur (bruto) valandinį atlygį už Bendrovės Valdybos nario pareigų vykdymą (toliau - Atlygis), bet ne daugiau kaip 1/5 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. 40-476 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ rekomenduojamos nustatyti didžiausios Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovų mėnesinio darbo užmokesčio (pareiginės algos su priedais ir priemokomis) sumos dydžio už kalendorinį mėnesį ir ne daugiau kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

2.2. pasibaigus ketvirčiui Valdybos narys per 10 kalendorinių dienų raštu pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Administracijos direktoriaus pavaduotojui) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę formą parengtą ketvirčio veiklos ataskaitą nurodydamas valandų skaičių  rengiantis posėdžiams (įskaitant ir susitikimus, susijusius su įmonės veikla bei valdybos svarstomais klausimais), dalyvaujant valdybos posėdžiuose ir vykstant į posėdžius.

2017 m. kovo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-595 redakcija

2017 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3279 redakcija

 

2.3. Administracijos direktorius (Administracijos direktoriaus pavaduotojas) įvertina pateiktą Valdybos nario veiklos ataskaitą, iš Bendrovės gautą informaciją apie Bendrovės vadovo praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį darbo užmokestį ir iki pirmo naujo ketvirčio mėnesio pabaigos priima sprendimą skirti Valdybos nariui Atlygį.

2.4. Atlygio suma šios Sutarties 2.1 punkte yra nurodyta neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir grynąsias sumas perveda į banko sąskaitą, kurią Valdybos narys nurodo raštu, arba į Savivaldybės sąskaitą, jei valdybos narys yra Savivaldybės valstybės tarnautojas. Mokėjimai už kiekvieną ketvirtį mokami Valdybos nariui per 10 dienų nuo Administracijos direktoriaus (Administracijos direktoriaus pavaduotojo) sprendimo skirti valdybos nariui Atlygį priėmimo dienos.

2016 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1451 redakcija

 

3. VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Valdybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigų atlikimo tikslais, Valdybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose, įskaitant ir komandiruotes į užsienį. Valdybos narys privalo vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenis atlikti visų ar dalies savo funkcijų.

 

3.2. Valdybos narys, be kita ko, privalo:

 

(a)    dalyvauti Valdybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje, valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių;

(b)   Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

(c)    užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;

(d)   laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui.

3.3.  Valdybos nario sutikimas kandidatuoti į Bendrovės valdybos narius ir interesų deklaracija, kurioje nurodomos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, pridedami kaip Priedas Nr. 1 prie šios Sutarties. Atsiradus Sutarties Priede Nr. 1 nenurodytoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą ir akcininkus.

3.4.  Valdybos narys aiškiai supranta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos reikšmingumą viešajam interesui, visuomenės, įskaitant socialiai pažeidžiamiausius asmenis, poreikiams kuo geriau tenkinti  ir įsipareigoja vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių valdybos nario interesų, valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti kitus valdybos narius.

3.5.  Be pirmiau paminėtų pareigų, Valdybos narys privalo vykdyti kitas valdybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose.

3.6.  Valdybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

3.7.     Valdybos narys deda visas pastangas, kad jo pareigos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtų atliktos tinkamai ir kruopščiai tokiu būdu, kuris yra pelningiausias ir efektyviausias Bendrovei. Valdybos narys, vykdydamas savo pareigas ir kitus įsipareigojimus, privalo vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei.

3.9.Valdybos narys privalo nedelsiant informuoti Bendrovės Valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus.

3.10. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus ir (ar) tiesiogiai su jo veikla susijusius intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus Valdybos nario pareigų vykdymo metu sukurtus objektus, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimti Įmonės nuosavybė.

3.11. Atlyginimas valdybos nariui už tokių Sutarties 3.10 punkte numatytų intelektinės veiklos rezultatų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią Sutartį Valdybos nariui mokamą atlygį ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais intelektinės veiklos rezultatais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

3.12.    Valdybos narys sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina šios Sutarties vykdymui ir Bendrovės įprastos ūkinės veiklos užtikrinimui.

3.13. Jeigu valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas, Valdybos narys privalo nedelsiant pranešti apie pirmiau minėtus faktus Bendrovės vadovui.

3.14. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti valdybos narį valdybos nario veiklos civilinės atsakomybės draudimu.

 

4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove ir (arba) bet kuriuo(-iais) Bendrovės akcininku(-ais) ir (arba) jos dukterinėmis bendrovėmis ar susijusiomis bendrovėmis susijusios  informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai). Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu", „slapta" ar panašius duomenis, taip pat informaciją kurios konfidencialumą lemia jos turinys bei bet kokią kitą informaciją kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia.

4.2. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir išlieka galioje neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo. Tikimasi, kad Valdybos narys tinkamai rūpinsis, kad informacija nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai atskleista neįgaliotiems asmenims.

 

5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys,  neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.

 

Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

 

6. ATSAKOMYBĖ

6.1.Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl Sutarties pažeidimo ir (ar) triųjų asmenų, įskaitant Bendrovės steigėjus, reikalavimų, susijusių  su Valdybos  nariveikla Bendrovės valdyboje ar veiklos rezultatais, vykdymo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

 

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1.      Sutartis yra laikoma nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

(a)  Savivaldybės administracijos direktorius atšaukia Valdybos narį iš Valdybos;

(b)  Valdybos narys pats atsistatydina iš einamų Valdybos nario pareigų pagal šios Sutarties 8.3 punktą; arba

(c)   kadencija, kuriai Valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas, baigiasi (su sąlyga, kad Valdybos narys nėra perrenkamas).

7.2. Nutraukus šią Sutartį, Sutarties 4 skyriaus nuostatos galioja pilna apimtimi.

7.3. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.1 punkte numatytą atlyginimą tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos; jam nebus mokama jokia išeitinė išmoka ar kitokia kompensacija, kai ši Sutartis yra nutraukiama dėl Valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos.

7.4. Valdybos narys gali bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, tuo būdu nutraukiant šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei. Jei Šalys taip susitartų, Valdybos narys nustos eiti Valdybos nario pareigas tą dieną kurią nustatys Salys, ir tokiu atveju ši Sutartis bus laikoma nutraukiama nuo Šalių nustatytos dienos.

 

7.5.  Nutraukiant Sutartį, Valdybos narys privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visą su Bendrove susijusią korespondenciją, dokumentus, projektus, ataskaitas bei panašius raštus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Joks perdavimas turi būti įforminamas abiems Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

 

7.6.  Bendrovė informuos Juridinių asmenų registrą atitinkamai apie Valdybos nario atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja ___________. Tai yra galutinis susitarimas tarp Šalių, pakeičiantis visas ankstesnes jų sutartis ar susitarimus dėl šios Sutarties objekto.

 

8.2. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių.

8.3. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.4. Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.5. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

8.6. Ši     Sutartis     sudaryta     2     (dviem) egzemplioriais,      po      vieną     egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

9. ŠALIŲ PARAŠAI:

Bendrovė  _________________________________

Valdybos narys _______________________________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-632 - 2016-03-23
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-02 ĮSAKYMO NR. 30-464 „DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1451 - 2016-06-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-02 ĮSAKYMO NR. 30-464 „DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-595 - 2017-03-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-02 ĮSAKYMO NR. 30-464 „DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3279 - 2017-12-18
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-02 ĮSAKYMO NR. 30-464 „DĖL STANDARTINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ SUTARTIES DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS TVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIO ATLYGIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią