Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1526 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,ADMI“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,ADMI“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1526

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę ,,ADMI“ (buveinės adresas – Vydūno g. 17, LT-06206 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 2006 m. sausio 18 d., unikalus įmonės kodas – 300527781, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100003813618, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2594 redakcija

 

2. T v i r t i n u Uždarosios  akcinės bendrovės ,,ADMI“  administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,ADMI“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 30-1257 „Dėl UAB ,,ADMI“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1526

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ADMI“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane (korpusas)

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas,   kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

 Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

A. Vivulskio g. 18

2A9/b

7697,53

4966,73

71

22

0,112

0,291

-

2

E. Pliaterytės g. 30

1A2p

895,75

694,25

8

4

0,15

-

-

3

Geležinio Vilko g. 17

1A5b

4583,37

3832,9

81

-

0,11

-

-

4

Minties g. 15

1A5b

3245,24

2712,21

61

-

0,11

-

-

5

R. Jankausko g. 2

1A3p

1057,29

722,87

15

2

0,11

-

-

6

 Sėlių g. 10

6A3/b

3385,45

1630,20

31

9

0,11

0,3466

Bendrasavininkių nuosavybė

7

 Sėlių g. 10A

7A2/b

373,85

373,85

2

-

0,11

8

 Sėlių g. 10B

8A2/b

373,98

373,98

2

-

0,11

9

Vilniaus g. 67, Grigiškės

7A8/p

3879,98

3014,92

46

112

0,11

0,1763

Bendrasavininkių nuosavybė

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1526

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,ADMI“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2594 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1526 „DĖL UAB „ADMI“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią