Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1517 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1517

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Būsto renovacijos agentūra“ (buveinės adresas – Smolensko g. 10B, LT-03201 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 2006 m. rugsėjo 15 d., unikalus įmonės kodas – 300599670, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100003038511, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2596 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Būsto renovacijos agentūra“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Būsto renovacijos agentūra“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 30-547 „Dėl UAB „Būsto renovacijos agentūra“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1517                     

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ

GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m)  

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Erfurto g. 25

1A5b

3924,56

3270, 34

60

1

0,10

 -

 -

2

Erfurto g. 27

1A5b

3919,20

3270, 50

60

1

0,10

 -

 -

3

Savanorių pr. 54

1A5b

3234,37

2699,68

60

 -

0,10

 -

 -

4

Žemaitės g. 9

1A5p

6223,75

5207,85

100

 -

0,07

 -

 -

5

Žemynos g. 49

1A9b

6153,27

5376,64

85

1

0,08

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1517

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Būsto renovacijos agentūra“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės       2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2596 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1517 „DĖL UAB „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią