Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1519 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1519

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Corpus A“ (adresas – Gabijos g. 30, LT-06100 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1999 m. lapkričio 17 d., unikalus įmonės kodas –  125167563, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT251675610, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2599 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus A“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Corpus A“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 30-117 „Dėl UAB „Corpus A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

                                              

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20  d.

įsakymu Nr. 30-1519

                                                                      

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  "CORPUS A" ADMINISTRUOJAMŲ

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo

Namo

Gyvenamųjų

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

bendrasis

naudingasis

patalpų

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

 plotas (kv. m)

plotas (kv. m)

(butų) skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Eitminų g. 14

3A9p

11535,77

6336,93

99

9

0,085

1,3108

-

2

L.Giros g. 96

1A5b

4199,66

3468,04

60

0

0,082

-

-

3

Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3169 redakcija

4

Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3169 redakcija

5

Neteko galios.

2015 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1132 redakcija

6

Sviliškių g. 2

5A5/p

2467,48

2258,25

35

-

0,105

0,9762

-

7

Sviliškių g. 2A

4A5/p

6463,51

3553,2

60

-

0,105

0,9762

-

8

Sviliškių g. 10

1A5/p

5615,35

3501,47

59

-

0,076

0,3000

-

9

Neteko galios.

2012 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1706 redakcija

10

Neteko galios.

2012 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1706 redakcija

11

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1834 redakcija

12

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1834 redakcija

13

Neteko galios.

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1834 redakcija

14

Žalgirio g. 92

1A9b

24408,23

5590,46

83

-

0,105

-

-

15

Visorių g. 12

1A7/b

3342,66

2163,79

38

3

0,11

0,18

bendrasavininkių nuosavybė

2012 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1706 redakcija

2012 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2148 redakcija

2013 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1834 redakcija

2015 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1132 redakcija

2015 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3169 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1519

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Corpus A“, atstovaujama direktoriaus .............................................., įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1706 - 2012-08-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-41 „DĖL UAB „NAUJAMIESČIO BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2148 - 2012-10-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1519 „DĖL UAB „CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2599 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1519 „DĖL UAB „CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1834 - 2013-08-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1519 ,,DĖL UAB ,,CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1132 - 2015-04-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1519 ,,DĖL UAB ,,CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3169 - 2015-09-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1519 ,,DĖL UAB ,,CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią