Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1525 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1525

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Jurita“ (adresas – Justiniškių g. 62A, LT-05239 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1990 m. gruodžio 28 d., unikalus įmonės kodas – 220152850, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT201528515, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2592 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurita“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Jurita“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

   4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-32 „Dėl UAB „Jurita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1525

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Jurita“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.įsakymu

Nr. 30-1525

                                                                                                                                               

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,JURITA ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Taikos g. 7

1 A9b

2578,57

2125,38

36

-

0,141

-

-

2

Neteko galios.

2012 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1856 redakcija

3

Taikos g. 13

1 A9b

2573,55

2141,23

36

-

0,141

-

-

4

Taikos g. 38

1 A9b

2616,60

2201,33

36

1

0,141

-

-

5

Taikos g. 40

1 A9b

2649,00

2199,96

36

-

0,141

-

-

6

Taikos g. 45

1 A9b

2523,21

2113,63

36

-

0,141

-

-

7

Taikos g. 56

1 A5b

1364,53

1078,27

20

-

0,127

-

-

8

Neteko galios.

2012 m. spalio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2103 redakcija

9

Taikos g. 58

1 A5b

1392,09

1099,30

20

-

0,127

-

-

10

Taikos g. 77

1 A5b

4084,52

3257,87

60

1

0,127

-

-

11

Taikos g. 79

1 A5b

4249,60

3325,16

80

-

0,127

-

-

12

Taikos g. 82

1 A9b

2667,23

2213,55

36

-

0,141

-

-

13

Taikos g. 85

1 A9b

5132,90

4264,38

72

-

0,141

-

-

14

Taikos g. 87

1 A9b

5181,86

4308,35

72

-

0,141

-

-

15

Taikos g. 89

1 A9b

4048,51

3222,56

60

-

0,127

-

-

16

Taikos g. 90

1 A5b

4104,89

3220,40

60

-

0,127

-

-

17

Taikos g. 95

1 A5b

5388,98

4280,70

80

-

0,127

-

-

18

Taikos g. 101

1 A5b

4108,20

3249,65

60

-

0,127

-

-

19

Taikos g. 105

1 A9b

5193,18

4324,50

72

-

0,141

-

-

20

Taikos g. 107

1 A5b

3482,37

2709,85

60

-

0,127

-

-

21

Taikos g. 109

1 A5b

4078,73

3222,24

60

-

0,127

-

-

22

Taikos g. 111

1 A5b

3511,43

2754,67

60

-

0,127

-

-

23

Taikos g. 115

1 A5b

2678,45

2127,13

40

-

0,127

-

-

24

Taikos g. 117

1 A9b

2464,19

2049,67

35

-

0,141

-

-

25

Taikos g. 123

1 A5b

1332,23

1052,05

20

-

0,127

-

-

26

Taikos g. 125

1 A5b

1317,45

1038,90

20

-

0,127

-

-

27

Taikos g. 127

1 A5b

1315,44

1034,00

20

-

0,127

-

-

28

Taikos g. 129

1 A5b

1383,49

1098,35

20

-

0,127

-

-

29

Taikos g.131

1 A5b

1384,18

1095,20

20

-

0,127

-

-

30

Taikos g. 133

1 A5b

1386,92

1096,45

20

-

0,127

-

-

31

Taikos g. 135

1 A5b

1375,21

1088,45

20

-

0,127

-

-

32

Taikos g. 137

1 A5b

1304,86

1045,69

20

-

0,127

-

-

33

Taikos g. 139

1 A5b

1401,45

1111,15

20

-

0,127

-

-

34

Taikos g. 141

1 A5b

1383,49

1096,40

20

-

0,127

-

-

35

Taikos g. 203

1 A5b

1405,03

1111,25

20

-

0,127

-

-

36

Taikos g. 205

1 A5b

1384,19

1095,60

20

-

0,127

-

-

37

Taikos g. 207

1 A5b

1331,38

1065,82

20

-

0,127

-

-

38

Taikos g. 217

1 A9b

5073,18

4216,09

72

-

0,141

-

-

39

Taikos g. 219

1 A9b

2414,77

2011,33

36

-

0,141

-

-

40

Taikos g. 225

1 A5b

1319,36

1039,95

20

-

0,127

-

-

41

Taikos g. 227

1 A5b

1329,53

1043,36

20

-

0,127

-

-

42

Taikos g. 229

1 A5b

1315,80

1041,00

20

-

0,127

-

-

43

Justiniškių g. 20

1 A5b

1356,28

1075,66

20

-

0,127

-

-

44

Justiniškių g. 22

1 A5b

1401,79

1115,50

20

-

0,127

-

-

45

Justiniškių g. 36

1 A9b

2666,50

2202,75

36

1

0,141

-

-

46

Justiniškių g. 38

1 A9b

2655,23

2202,49

36

-

0,141

-

-

47

Justiniškių g. 42

1 A5b

1361,15

1079,16

20

-

0,127

-

-

48

Justiniškių g. 44

1 A5b

1383,24

1097,35

20

-

0,127

-

-

49

Justiniškių g. 52

1 A5b

2123,16

1657,21

40

-

0,127

-

-

50

Justiniškių g. 54

1 A5b

2116,44

1657,75

40

-

0,127

-

-

51

Justiniškių g. 56

1 A5b

2110,42

1641,91

40

-

0,127

-

-

52

Justiniškių g. 58

1 A5b

2124,55

1640,90

40

-

0,127

-

-

53

Justiniškių g. 97

1 A5b

1311,99

1058,47

20

1

0,127

-

-

54

Justiniškių g. 107

1 A5b

1374,53

1088,96

20

-

0,127

-

-

55

Justiniškių g. 111

1 A5b

2116,74

1650,07

40

-

0,127

-

-

56

Justiniškių g. 113

1 A5b

1353,00

1066,20

19

-

0,127

-

-

57

Rygos g. 34

1 A5b

1373,00

1062,38

20

-

0,127

-

-

58

Rygos g. 38

1 A5b

1347,70

1063,20

20

-

0,127

-

-

59

Rygos g. 39

1 A9b

2545,26

2107,89

36

-

0,141

-

-

60

Rygos g. 40

1 A5b

2128,02

1654,48

40

-

0,127

-

-

61

Rygos g. 42

1 A5b

4258,36

3313,45

80

-

0,127

-

-

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1856 - 2012-09-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1525 ,,DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2103 - 2012-10-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1525 ,,DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2592 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1525 „DĖL UAB „JURITA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
Į pradžią