Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1521 2012-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. liepos 20 d. Nr. 30-1521

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Servico“ (buveinės adresas – A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 2010 m. birželio 10 d., unikalus įmonės kodas –  302520465, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100005575616, registro tvarkytojas  – VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2609 redakcija

 

2. T v i r t i n u  Uždarosios akcinės bendrovės ,,Servico“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Servico“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 30-2073 „Dėl UAB „Servico“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymo Nr. 30-1521

priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „SERVICO“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis plotas (kv. m)

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų)

skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Administravimo

mokestis per mėnesį (su PVM)  Lt/kv. m

Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

1

Santariškių g. 59

4A3b

1266,07

1266,07

24

-

0,13

1,7274

bendrasavininkių nuosavybė

2

Santariškių g. 61

5A3b

2753,2

1265,21

24

24

0,13

3

Santariškių g. 63

6A3b

1299,34

1299,34

24

-

0,13

4

Santariškių g. 65

7A3b

2758,02

1268,51

24

24

0,13

5

Santariškių g. 67

8A3b

1261,35

1261,35

24

-

0,13

6

Santariškių g. 69

9A3b

1275,92

1275,92

24

-

0,13

7

Santariškių g. 71

10A3p

1279,67

1271,40

24

-

0,13

8

Santariškių g. 37A

21A3p

1653,25

1523,74

24

14

0,12

2,4614

-

9

Santariškių g. 37B

22A3p

552,49

552,49

9

-

0,12

10

Santariškių g. 37C

12A3p

1671,81

1537,91

24

14

0,12

11

Santariškių g. 37D

13A3p

551,31

551,31

9

-

0,12

12

Santariškių g. 37E

14A3p

1632,34

1502,76

23

14

0,12

13

Neteko galios.

2018 m. vasario 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-510 redakcija

 

14

Santariškių g. 37G

16A3p

1632,94

1503,82

24

15

0,12

15

Santariškių g. 39A

23A3p

558,20

558,20

9

-

0,12

16

Santariškių g. 39B

24A3p

1692,82

1561,85

22

14

0,12

17

Santariškių g. 39C

25A3p

550,32

550,32

9

-

0,12

18

Santariškių g. 39D

26A3p

1680,53

1544,88

24

14

0,12

19

Santariškių g. 39E

17A3p

550,04

550,04

9

-

0,12

20

Santariškių g. 39F

18A3p

1667,01

1535,95

24

14

0,12

21

Santariškių g. 39G

19A3p

551,27

551,27

9

-

0,12

22

Santariškių g. 39H

20A3p

1671,60

1540,27

23

14

0,12

23

K. Donelaičio g. 15

10A5/t

2262,02

1429,42

15

9

0,15

0,0985

-

24

T. Kosciuškos g. 26

4A4/b

3187,29

2011,49

22

7

0,15

 

0,1414

bendrasavininkių nuosavybė

25

I. Simonaitytės g. 2

1A5/p

5161,75

4531,32

77

2

0,13

1,0757

bendrasavininkių nuosavybė

26

Santariškių  g. 35

19A3p

1736,03

1736,03

27

-

0,12

1,4744

-

27

Santariškių  g. 35A

26A3p

479,93

479,93

9

-

0,12

28

Santariškių g. 73

11A2p

866,27

765,17

10

10

0,15

0,1447

bendrasavininkių nuosavybė

29

Santariškių g. 53

11A3p

1436,64

1436,64

27

-

0,12

2,2203

-

30

Santariškių g. 53A

12A3p

1054,47

1054,47

21

-

0,12

31

Santariškių g. 77

1A2/p

953,01

793,33

10

10

0,15

1,0402

bendrasavininkių nuosavybė

32

Santariškių g. 79

3A2/p

933,21

784,11

12

12

0,15

1,0402

bendrasavininkių nuosavybė

2012 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2378 redakcija

2018 m. vasario 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-510 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d.

įsakymu Nr. 30-1521.

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Servico“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2378 - 2012-11-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1521 „DĖL UAB „SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2609 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-20 ĮSAKYMO NR. 30-1521 „DĖL UAB „SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-510 - 2018-02-21
DĖL UAB „NAMŲ PRIEŽIŪROS CENTRAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SANTARIŠKIŲ G. 37F BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią