Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 22-10 2016-01-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 m. sausio 13 d.

potvarkiu Nr. 22-10

 

ATVIRŲ DUOMENŲ ANALIZĖS IR SPRENDIMŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE PROJEKTO KOMANDOS
VEIKLOS NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atvirų duomenų analizės ir sprendimų Vilniaus miesto savivaldybėje projekto komandos veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šios projekto komandos veiklos tikslus, uždavinius, rodiklius, pagrindines veiklos sritis, darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

2. Atvirų duomenų analizės ir sprendimų Vilniaus miesto savivaldybėje projekto komanda (toliau – Projekto komanda) savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais ir kitais Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II.       PROJEKTO KOMANDOS VEIKLOS TIKSLAI

 

3. Pagrindiniai Projekto komandos veiklos tikslai yra:

3.1. kaupti, analizuoti ir atverti duomenis;

3.2. atvirų duomenų pagrindu rengti analizes ir įžvalgas;

3.3. šias įžvalgas ir analizes teikti Savivaldybės politikų ar (ir) Savivaldybės administracijos sprendimams priimti.

 

III. PROJEKTO KOMANDOS VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

4. Projekto komanda savo veiklos tikslų siekia įgyvendindama šiuos uždavinius:

4.1. inventorizuoti Savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose turimas IT sistemas ir jose kaupiamus duomenis;

4.2. kaupti Savivaldybės turimus duomenis ar (ir) jų šaltinius tokiu būdu, kad jie galėtų būti panaudoti esamos situacijos analizei, priimamiems sprendimams;

4.4. rinkti ir kaupti kitų viešų bei privačių institucijų duomenis ar (ir) jų šaltinius tokiu būdu, kad jie galėtų būti panaudoti esamos situacijos analizei, priimamiems sprendimams;

4.5. nuolat vertinti sukauptus duomenis ir teikti siūlymus, kokius duomenis kaupti, kaip vykdyti duomenų kaupimą, kad tai būtų efektyvu (naudotų, kuo mažiau arba išvis nenaudotų Savivaldybės administracijos išteklių) ir patogu (patogūs apdoroti formatai);

4.6. teikti siūlymus, kaip duomenis ir jų analizę panaudoti efektyviam Savivaldybės išteklių ir paslaugų valdymui bei miesto ir Savivaldybės paslaugų plėtrai;

4.7. nuolat konsultuotis su išoriniais ir vidiniais partneriais, kaip būtų galima panaudoti turimus duomenis;

4.8. visus kaupiamus duomenis ar (ir) jų šaltinius atverti;

4.9. paskatinti miestiečius naudotis duomenimis ir jų pagrindu sukurtais įrankiais.

 

IV.             PROJEKTO KOMANDOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

 

5. Projekto komanda savo veiklos efektyvumą vertina remdamasi šiais rodikliais:

5.1. sprendimų, priimtų remiantis duomenimis, kiekis;
5.2. lėšų, sutaupytų dėl tokių sprendimų, suma;

5.3. veiklos efektyvumas dėl tokių sprendimų sumažėjus Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių įstaigų ir gyventojų laiko sąnaudoms;

5.4. veiklos efektyvumas dėl tokių sprendimų pagerėjus gyventojams teikiamų paslaugų kokybei.

 

V. PROJEKTO KOMANDOS PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS IR VISUOMENINIAI PARTNERIAI

 

6. Pagrindinės Projekto komandos veiklos sritys:

6.1. darnus judumas Vilniaus mieste;

6.2. švietimas ir ugdymas;
6.3. miesto planavimas ir plėtra;
6.4. Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų sveikatos įstaigų teikiamos paslaugos;

6.5. efektyvus Savivaldybės išteklių valdymas;
6.6. ekonominė ir turizmo plėtra;
6.7. Savivaldybės įmonių valdymas.

7. Projekto komanda bendradarbiauja su visuomeniniais partneriais. Apie jų įsitraukimą skelbiama viešai interneto svetainėje http://atviras.vilnius.lt.

 

VI. PROJEKTO KOMANDOS TEISĖS

 

8. Projekto komanda turi teisę:

8.1. teikti paklausimus Savivaldybės administracijos departamentams, Savivaldybės įstaigoms dėl jų naudojamų IT sistemų;

8.2. gauti visateisę prieigą prie visų reikalingų IT sistemų;

8.3. teikti paklausimus Savivaldybės administracijos Teisės departamentui dėl tam tikrų duomenų viešinimo galimybių.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Apie Projekto komandos susitikimą jos nariai informuojami ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas. Visiems Projekto komandos nariams pateikiama susitikimo darbotvarkė.

10. Visi Projekto komandos susitikimai (ar telekonferencijos) ir jų darbotvarkės yra skelbiami viešai, susitikimų (ar telekonferencijų) metu priimti sprendimai bei išvados aprašomi ir taip pat skelbiami viešai.

11. Šie nuostatai pagal poreikį gali būti papildomi, keičiami atskiru Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu.

_____________________

 

 

 

Į pradžią