Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A1-2341 2014-11-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

                                                                                                                                                            PrOJEKTAS

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                    Vilniaus miesto savivaldybės tarybos                                                                                                                                                                        

                                                                                                    2014 m.               d.                                         

                                                                                                    sprendimu Nr.

 

 

  MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – įstaigos), nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

           2. Aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio    9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

           3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II. Mokesčio už VAIKO MAITINIMĄ ir ugdymo REIKMIŲ TENKINIMĄ nustatymas

 

 

           4.  Už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį. Jį sudaro:

           4.1. vaiko dienos maitinimo normos mokestis;

           4.2. mokestis vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms.

           5. už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

           6. Vaikai, ugdomi trumpo buvimo grupėse ne ilgiau kaip 4 valandas arba pasirinkus               4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (globėjų) prašymu gali būti nemaitinami arba maitinami du kartus per dieną.

            7. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).

            8. Mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti) tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui mokamas už kiekvieną mėnesio  dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas).

            9. Mokestis priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose mokamas ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

 

 

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

 

            10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, kai:

            10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

            10.3. vaikas auga mokinių šeimoje arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikai;

10.5.  vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

            10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

            11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, kai:

            11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.2.1. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį,  auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį.

11.2.2. ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

11.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

            11.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

11.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

11.2.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);

            11.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

            11.2.9. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;

            11.2.10. įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.  

            12. Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

            13. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

            14. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio 1 dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

            15. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

            16. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai.

            17. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį.

18. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) raštu praneša įstaigos direktoriui.

19. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

           20. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį  ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20  dienos.

           21. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu  laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus).

           22. Įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, jeigu vaikas nelanko įstaigos ilgiau kaip vieną mėnesį be pateisinamos priežasties, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus).

           23. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.           

           24. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

           25. Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

           26. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi šio Aprašo reikalavimai.  

 

________________________________

 

 

 

Į pradžią